Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/82/15 Rady Gminy Kodrąb

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla potrzeb podatku rolnego w 2016 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z 2014 r. poz. 40) w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 19 października 2015 r. (M.P. z 2015 r. Nr 1025) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

§ 1. Obniża się kwotę stanowiącą średnią cenę skupu żyta, określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016 (M.P. z 2015 r. Nr 1025), przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kodrąb na 2016 rok, z kwoty 53,75zł za 1 dt do kwoty 52,00 zł za 1dt.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Cieciura

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe