Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/68/2015 Rady Gminy Ostrówek

z dnia 2 grudnia 2015r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku rolnego i deklaracji na podatek rolny

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz.1515), w związku z art.6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013r. poz.1381; z 2014r. poz.40 oraz z 2015r. poz.1045) Rada Gminy Ostrówek uchwala, co następuje:

§ 1. W zakresie wzoru formularza informacji i deklaracji :

a) określa się wzór informacji w sprawie podatku rolnego - IR - stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

b) określa się wzór deklaracji na podatek rolny - DR - stanowący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała XX/141/04 Rady Gminy Ostrówek z dnia 25 listopada 2004r w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ostrówku oraz na terenie soełectw.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016r.

Przewodniczący Rady Gminy Ostrówek


Andrzej Wojewoda


1.Numer Identyfikacji Podatkowej NIP/numer PESEL

podatnika

........................................................................................

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Gminy

NR X/68/2015 z dnia 02 grudnia 2015r

IR-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO

na

2. Rok

.....................................

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz.U. z 2013r. poz.1381 z późniejszymi zmianami)

Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Termin składania: W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

Miejsce składania: Wójt Gminy Ostrówek właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów.

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI

3. Wójt Gminy Ostrówek

98-311 Ostrówek 115

B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

4. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)

? 1. właściciel ? 2. współwłaściciel ? 3. posiadacz samoistny ? 4. współposiadacz samoistny ? 5. użytkownik wieczysty

? 6. współużytkownik wieczysty ? 7. posiadacz zależny (np. dzierżawca) ? 8. współposiadacz zależny (np. dzierżawca)

5. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości)

6. Nazwisko

7. Pierwsze imię, drugie imię

8. Imię ojca, imię matki, data urodzenia (Uwaga! Wykazuje się tylko wówczas, gdy osobie fizycznej nie nadano numeru PESEL)

9. Numer REGON

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA

10. Kraj

11. Województwo

12. Powiat

13. Gmina

14. Ulica

15. Numer domu / Numer lokalu

16. Miejscowość

17. Kod pocztowy

18. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI

19. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)

? 1. informacja składana po raz pierwszy na dany rok ? 2. korekta uprzednio złożonej informacji

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (włącznie ze zwolnionymi)

Klasy użytków wynikające z ewidencji gruntów i budynków

Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych

Uwaga! Wykazujemy z dokładnością do 1 m. kw.

Grunty orne

I

II

IIIa

IIIb

IVa

IVb

V

VI

Sady

I

II

IIIa

IIIb

IVa

IVb

V

VI

Użytki zielone

I

II

III

IV

V

VI

Grunty rolne zabudowane

I

II

IIIa

III

IIIb

IVa

IV

IVb

V

VI

Grunty pod stawami ,grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, grunty pod rowami oraz grunty rolne zabudowane

a /pod stawami zarybionymi łososiem, trocią,, palią i pstrągiem; grunty rolne zabudowane

b) pod stawami zarybionymi innymi gatunkami ryb,gruntów pod stawami niezarybionymi, gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych oraz grunty pod rowami

Rowy

Grunty zadrzewione i zakrzewione położone na UR

I

II

IIIa

III

IIIb

IVa

IV

V

VI

Razem

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH

(podać rodzaj, klasę i powierzchnię gruntów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

F. DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH

F 1. Identyfikatory geodezyjne działek , powierzchnia

F 2. Księga wieczysta lub zbiór dokumentów, nazwa sądu

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

20. Imię

21. Nazwisko

22. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

23. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

24. Uwagi organu podatkowego

25. Identyfikator przyjmującego formularz

26. Data i podpis przyjmującego formularz


1.Numer Identyfikacji Podatkowej NIP/numer PESEL

podatnika

.........................................................................................

Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Gminy

NR X/68/2015 z dnia 02 grudnia 2015r

DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

na

2. Rok

.....................................

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz.U. z 2013r poz.1381 z późniejszymi zmianami)

Składający: Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej

lub ze spółkami nie posiadającymi osobowości prawnej.

Termin składania: Do 15 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie

bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

Miejsce składania: Wójt Gminy Ostrówek właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

3. Wójt Gminy Ostrówek

98-311 Ostrówek 115

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić)

* - dotyczy składającego deklarację nie będącego osobą fizyczną ** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę)

? 1. osoba fizyczna ? 2. osoba prawna ? 3. jednostka organizacyjna ? 4. spółka nie mająca osobowości prawnej

5. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)

? 1. właściciel ? 2. współwłaściciel ? 3. posiadacz samoistny ? 4. współposiadacz samoistny ? 5. użytkownik wieczysty

? 6. współużytkownik wieczysty ? 7. posiadacz zależny (np. dzierżawca) ? 8. współposiadacz zależny (np. dzierżawca)

6. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości )

7. Nazwisko

8. Pierwsze imię, drugie imię**

9. Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki ,data urodzenia (Uwaga! Wykazuje się tylko wówczas, gdy osobie fizycznej nie nadano numeru PESEL)**

10. Identyfikator REGON*

B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**

11. Kraj

12. Województwo

13. Powiat

14. Gmina

15. Ulica

16. Numer domu / Numer lokalu

17. Miejscowość

18. Kod pocztowy

19. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI

20. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)

? 1. deklaracja roczna ? 2. korekta deklaracji rocznej

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (włącznie ze zwolnionymi)

Klasy użytków wynikające z ewidencji gruntów i budynków

Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych

Uwaga! Wykazujemy z dokładnością do 1 m. kw

Liczba hektarów przelicze-niowych

Stawka z 1 ha (przelicze-niowego lub

fizycznego)

w zł,gr

Wymiar podatku rolnego w zł, gr.

Ogółem

Nie podlegające przeliczeniu na ha przeliczeniowe

Podlegające przeliczeniu na hektary przeliczeniowe

Grunty orne

I

II

IIIa

IIIb

IVa

IVb

V

VI

Sady

I

II

IIIa

IIIb

IVa

IVb

V

VI

Użytki zielone

I

II

III

IV

V

VI

Grunty rolne zabudowane

I

II

IIIa

III

IIIb

IVa

IV

IVb

V

VI

Grunty pod stawami, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, grunty pod rowami oraz grunty rolne zabudowane

a) grunty pod stawami zarybionymi łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem; grunty rolne zabudowane

b)grunty pod stawami zarybionymi innymi gatunkami ryb, gruntów pod stawami niezarybionymi,grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych oraz grunty pod rowami

Rowy

Grunty zadrzewione i zakrzewione położone na UR

I

II

IIIa

III

IIIb

IVa

IV

V

VI

Razem

( bez zwolnień)

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH

(podać rodzaj, klasę i powierzchnię gruntów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

F. DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH

F.1. Identyfikatory geodezyjne działek , powierzchnia

F.2. Księga wieczysta lub zbiór dokumentów oraz nazwa sądu

G. ULGI W PODATKU ROLNYM OD GRUNTÓW

1. z tytułu nabycia lub objęcia w zagospodarowanie gruntów

2. inwestycyjne

3. górskie

4. inne

Razem

H. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU

Kwota podatku

Różnica kwot z D-G (należy zaokrąglić do pełnych złotych`)

I. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

21. Imię

22. Nazwisko

23. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

24. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

J. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

23. Uwagi organu podatkowego

25. Identyfikator przyjmującego formularz

26.Data i podpis przyjmującego formularz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe