Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/187/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury - Miejskiego Ośrodka Kultury w Tomaszowie Mazowieckim, Ośrodka Kultury "Tkacz" w Tomaszowie Mazowieckim, Dzielnicowego Ośrodka Kultury w Tomaszowie Mazowieckim, Skansenu Rzeki Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim i utworzenia Miejskiego Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 9 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 1-2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 18 ust. 1 i art. 19 ust. 1-4 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 406, z 2014 r., poz. 423, z 2015 r. poz. 337) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 stycznia 2016 r. dokonuje się połączenia samorządowych instytucji kultury - Miejskiego Ośrodka Kultury w Tomaszowie Mazowieckim, Ośrodka Kultury "Tkacz" w Tomaszowie Mazowieckim, Dzielnicowego Ośrodka Kultury w Tomaszowie Mazowieckim oraz Skansenu Rzeki Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim.

§ 2. W wyniku połączenia instytucji, o których mowa w § 1 tworzy się gminną jednostkę organizacyjną, działającą w formie samorządowej instytucji kultury pod nazwą: Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim.

§ 3. Przedmiotem działania Miejskiego Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim jest wykonywanie zadań własnych Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki w zakresie organizowania, prowadzenia i upowszechniania działalności kulturalnej na terenie Miasta Tomaszów Mazowiecki, a także upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i zagranicą.

§ 4. Akt o utworzeniu Miejskiego Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Miejskiemu Centrum Kultury nadaje się Statut, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomaszowa Maz.


Krzysztof Kuchta


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/187/2015
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 listopada 2015 r.

AKT
o utworzeniu samorządowej instytucji kultury
pod nazwą Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim

Rada Miejska w Tomaszowie Mazowieckim tworzy

z dniem 1 stycznia 2016 roku

samorządową instytucję kultury pod nazwą

Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim.

1. Z dniem 1 stycznia 2016 roku tworzy się Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim poprzez połączenie samorządowych instytucji kultury - Miejskiego Ośrodka Kultury w Tomaszowie Mazowieckim, Dzielnicowego Ośrodka Kultury w Tomaszowie Mazowieckim, Ośrodka Kultury "Tkacz" w Tomaszowie Mazowieckim oraz Skansenu Rzeki Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim.

2. Siedzibą Miejskiego Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim jest miasto Tomaszów Mazowiecki.

3. Terenem działania Miejskiego Centrum Kultury jest Miasto Tomaszów Mazowiecki. W ramach współpracy i wymiany kulturalnej z innymi podmiotami MCK może działać także na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

4. Przedmiotem działalności Miejskiego Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim jest prowadzenie działalności społeczno-kulturalnej, upowszechnianie sztuki oraz wspieranie aktywności kulturalnej społeczności lokalnej, ułatwianie dostępności do kultury oraz współtworzenie jej wartości, zaspakajanie i ozwijanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa, uczestniczenie w rozwoju wiedzy i kultury, głównie przez zapewnienie zróżnicowanej oferty kulturalnej skierowanej do społeczności lokalnej, jak również promowanie lokalnych walorów turystyczno-przyrodniczych oraz gromadzenie, przechowywanie, konserwowanie i udostępnianie dóbr kultury w zakresie historii, sztuki, budownictwa nadrzecznego i przyrody oraz prowadzenie badań naukowych i działalności oświatowej w zakresie wymienionych dyscyplin.

5. Centrum nie jest instytucją artystyczną w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

6. Z dniem wpisu do rejestru samorządowych instytucji kultury, prowadzonego przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki, Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim przejmuje całe mienie połączonych instytucji kultury i wszelkie wierzytelności i zobowiązania tych instytucji.

7. Pracownicy połączonych instytucji kultury, z dniem wpisu MCK do rejestru samorządowych instytucji kultury, stają się pracownikami Miejskiego Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim, które przejmuje wszelkie prawa i obowiązki wynikające ze stosunku pracy.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/187/2015
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 listopada 2015 r.

S t a t u t
Miejskiego Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim, zwane dalej MCK prowadzi działalność na podstawie:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)

2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 406, z 2014 r., poz. 423, z 2015 r. poz. 337),

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513),

4) aktu o połączeniu samorządowych instytucji kultury,

5) postanowień niniejszego statutu.

§ 2. Organizatorem MCK jest Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki.

§ 3. Nadzór nad działalnością MCK sprawuje Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, działający w imieniu Organizatora.

§ 4. MCK jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną podlegającą wpisowi do rejestru instytucji kultury.

§ 5. 1. Siedzibą MCK jest miasto Tomaszów Mazowiecki.

2. Obszarem działania MCK jest miasto Tomaszów Mazowiecki.

3. MCK może również działać na obszarze całej Rzeczypospolitej Polskiej, a także poza granicami kraju.

§ 6. MCK używa pieczęci podłużnej z nazwą "Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim" w pełnym brzmieniu i z aktualnym adresem.

§ 7. W skład MCK wchodzą następujące jednostki organizacyjne działające na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego:

1) Miejski Ośrodek Kultury,

2) Dzielnicowy Ośrodek Kultury,

3) Ośrodek Kultury "TKACZ",

4) Skansen Rzeki Pilicy.

Rozdział 2.
Cele i zadania MCK

§ 8. 1. MCK prowadzi wielokierunkową działalność w zakresie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury.

2. Celem działalności MCK jest przygotowanie i pozyskanie społeczności lokalnej do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości.

§ 9. Do podstawowych zadań MCK należy pozyskiwanie i przygotowanie społeczności lokalnej do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz w życiu społecznym, współtworzenie jej wartości, promocja kultury lokalnej w kraju i zagranicą, a w szczególności:

1) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,

2) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców, tworzenie różnorodnej oferty kulturalnej,

3) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania sztuką,

4) dążenie do stworzenia warunków uczestnictwa w różnorodnych zajęciach kulturalnych możliwie największej liczbie mieszkańców miasta m. in. poprzez optymalne wykorzystanie posiadanej bazy lokalowej i sprzętowej,

5) organizowanie zajęć jednorazowych, stałych i sezonowych łączących aktywny wypoczynek i udział w różnych formach zajęć kulturalnych, prowadzenie i wspieranie integracji kulturalnej i społecznej dzieci, młodzieży, osób dorosłych, seniorów, osób niepełnosprawnych oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

6) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie i udostępnianie dóbr kultury,

7) prowadzenie działalności kulturalnej w zakresie promowania walorów turystyczno-przyrodniczych Tomaszowa Mazowieckiego.

§ 10. 1. Zadania, wymienione w § 9, MCK realizuje poprzez prowadzenie, organizowanie i tworzenie warunków do zespołowego uczestnictwa w kulturze i różnorodnych form edukacji kulturalnej oraz wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych w szczególności poprzez:

1) rozwijanie różnorodnych form działalności kulturalnej, takich jak zespoły muzyczne i taneczne, teatr, grupy plastyczne, literackie, kluby i koła zainteresowań w oparciu o wykwalifikowaną kadrę instruktorską i niezbędne wyposażenie do prowadzenia zajęć i prezentacji swoich osiągnięć,

2) działalność oświatową,

3) koordynację ruchu kulturalnego w mieście oraz prowadzenie kalendarza imprez kulturalnych,

4) organizowanie imprez i wydarzeń rozrywkowych oraz kulturalnych,

5) prowadzenie działalności turystyczno-promocyjnej,

6) prowadzenie klubo-kawiarni artystycznej z programem kulturalnym,

7) wynajem sal i pomieszczeń.

2. MCK organizuje w szczególności:

1) festiwale, spektakle, koncerty, wystawy, odczyty, spotkania i inne imprezy o charakterze artystycznym, edukacyjnym, rekreacyjnym i prozdrowotnym,

2) sekcje, zespoły zainteresowań i pracownie specjalistyczne,

3) kursy, warsztaty, seminaria,

4) impresariat artystyczny, działalność wydawniczą, poligraficzną, fotograficzną, fonograficzną, filmową, plastyczną, sprzedaż dzieł sztuki i artykułów użytku kulturalnego i inne,

5) krajową i międzynarodową wymianę kulturalną,

6) działalność instruktażowo-metodyczną.

3. Zadania MCK realizowane są we własnym zakresie przy współpracy z placówkami oświatowymi i kulturalnymi, zawodowymi instytucjami kultury oraz innymi podmiotami, które realizują zadania zgodne z celami statutowymi MCK.

4. MCK dla realizacji zadań statutowych może wchodzić w partnerstwo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.

Rozdział 3.
Zarządzanie i organizacja MCK

§ 11. MCK kieruje Dyrektor, który reprezentuje instytucję na zewnątrz, zarządza nią jednoosobowo i ponosi pełną odpowiedzialność za całokształt jej działalności.

§ 12. Do obowiązków Dyrektora należy w szczególności:

1) kierowanie działalnością statutową i administracyjną,

2) opracowanie programu działalności,

3) prowadzenie efektywnej gospodarki mieniem i środkami finansowymi instytucji,

4) poszukiwanie i pozyskiwanie innych źródeł finansowania działalności statutowej instytucji,

5) dobór i wykorzystanie kadr, stwarzanie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników oraz zapewnienie im odpowiednich warunków pracy,

6) przedstawianie Prezydentowi Miasta planów i sprawozdań rzeczowych, finansowych oraz wniosków inwestycyjnych,

7) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń.

§ 13. Dyrektor MCK upoważniony jest do zaciągania zobowiązań oraz dokonywania wydatków do wysokości środków określonych w planie rzeczowo-finansowym instytucji.

§ 14. 1. Dyrektora MCK powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Powołanie następuje po przeprowadzeniu konkursu.

2. Kierowników jednostek kultury powołuje i odwołuje Dyrektor MCK w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

§ 15. 1. Dyrektor MCK powołuje i odwołuje zastępcę dyrektora.

2. Powołanie i odwołanie zastępcy dyrektora następuje w trybie i na zasadach określonych w art. 15 ust. 1 i art. 16 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej dla powołania i odwołania dyrektora.

§ 16. 1. Dyrektor MCK może powołać Radę Programową, jako organ doradczy i opiniodawczy.

2. Członkowie Rady Programowej pełnią swoje funkcje społecznie.

3. W posiedzeniach Rady Programowej mogą uczestniczyć przedstawiciele organizatora oraz osoby zaproszone przez Radę.

4. Rada Programowa działa na podstawie uchwalonego przez nią i zatwierdzonego przez Dyrektora MCK regulaminu.

§ 17. 1. Dyrektor MCK za zgodą Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego może tworzyć i likwidować oddziały.

2. Szczegółową strukturę organizacyjną MCK określa Regulamin Organizacyjny, nadany przez Dyrektora MCK, po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa MCK

§ 18. Nadzór nad gospodarką finansową MCK w imieniu Organizatora sprawuje Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

§ 19. 1. MCK prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawie o rachunkowości.

2. Podstawą gospodarki finansowej MCK stanowi roczny plan działalności wraz z planem rzeczowo-finansowym, zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji ustalonej przez organizatora.

3. MCK sporządza roczne sprawozdanie finansowe ze swojej działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sprawozdanie podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

§ 20. Działalność MCK finansowana jest z:

1) dotacji z budżetu organizatora,

2) wpływów z prowadzonej działalności,

3) środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych,

4) innych źródeł.

§ 21. Do składania oświadczeń w imieniu MCK, w zakresie jego praw i obowiązków finansowych i majątkowych, uprawniony jest Dyrektor.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 22. 1. Połączenie, podział lub likwidacja MCK może nastąpić na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim podjętej na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

2. Zmiany statutowe mogą być dokonywane w trybie właściwym dla nadania statutu.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe