| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 64/X/2015 Rady Gminy w Rogowie

z dnia 24 listopada 2015r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (o podatkach i opłatach lokalnych[1]) (Dz. U z 2014 r. poz. 849, zm. Dz. U. z 2015 poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283, poz. 1777 i poz. 1890) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M. P. poz. 735) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 października 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 r. (M. P. poz. 1029)Rada Gminy w Rogowie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek rocznych podatku od środków transportowych:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton stawki podatku określa załącznik Nr 1do niniejszej uchwały;

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, z tym, że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, stawki podatku określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały;

5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały;

6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku określa załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały;

7) od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy stawki podatku określa załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr 239/XLII/2014 Rady Gminy w Rogowie z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Przewodniczący Rady Gminy w Rogowie

Robert Góra


Załącznik Nr 1

do uchwały Nr 64/X/2015

Rady Gminy w Rogowie

z dnia 24 listopada 2015 r.

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

powyżej3,5 do 5,5 włącznie

680

powyżej 5,5 do 9 włącznie

910

powyżej 9 i poniżej 12

1400


Załącznik Nr 2

do uchwały Nr 64/X/2015

Rady Gminy w Rogowie

z dnia 24 listopada 2015 r.

Liczba osi

i dopuszczalna masa

całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

13

1430

1480

13

14

1500

1580

14

15

1580

1720

15

1740

1940

Trzy osie

12

17

1940

2030

17

19

2030

2090

19

21

2090

2160

21

23

2160

2250

23

25

2250

2460

25

2340

2460

Cztery osie i więcej

12

25

2250

2350

25

27

2350

2400

27

29

2410

2575

29

31

2575

2770

31

2575

2680


Załącznik Nr 3

do uchwały Nr 64/X/2015

Rady Gminy w Rogowie

z dnia 24 listopada 2015 r.

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

od 3,5 i poniżej 12

1690


Załącznik Nr 4

do uchwały Nr 64/X/2015

Rady Gminy w Rogowie

z dnia 24 listopada 2015 r.

Liczba osi

i dopuszczalna masa

całkowita zespołu pojazdów:

ciągnik siodłowy + naczepa ciągnik balastowy + naczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

18

1940

1990

18

25

1990

2040

25

31

2040

2090

31

2090

2130

Trzy osie i więcej

12

40

2110

2130

40

2580

2770


Załącznik Nr 5

do uchwały Nr 64/X/2015

Rady Gminy w Rogowie

z dnia 24 listopada 2015 r.

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

od 7 i poniżej 12

970


Załącznik Nr 6

do uchwały Nr 64/X/2015

Rady Gminy w Rogowie

z dnia 24 listopada 2015 r.

Liczba osi

i dopuszczalna masa

całkowita zespołu pojazdów:

naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Jedna oś

12

18

870

950

18

25

950

1020

25

1020

1102

Dwie osie

12

28

1020

1102

28

33

1170

1320

33

38

1320

1690

38

1820

2130

Trzy osie i więcej

12

38

1390

1610

38

1610

2040


Załącznik Nr 7

do uchwały Nr 64/X/2015

Rady Gminy w Rogowie

z dnia 24 listopada 2015 r.

Ilość miejsc do siedzenia

Stawka podatku (w złotych)

mniejsza niż 22 miejsc

1180

równej lub wyższej niż 22 miejsc

1390


[1]) ) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992);

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Stefanowicz

Dyrektor Zespołu ds. Cła i Akcyzy w KPMG

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »