| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/60/15 Rady Gminy Słupia

z dnia 27 listopada 2015r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515) w związku z art. 6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013r. poz. 465 oraz z 2015r. poz. 1045 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się obowiązujący formularz informacji o lasach składanych przez osobę fizyczną dla potrzeb podatku leśnego zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się obowiązujący formularz deklaracji na podatek leśny - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupia.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIII/68/11 Rady Gminy Słupia z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny ( Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2011r. Nr 389, poz. 4347).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą od 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Pięcek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/60/15
Rady Gminy Słupia
z dnia 27 listopada 2015 r.

1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informację (NIP lub PESEL)

…………………………………………………………………………………………………………..

IL-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO

2. na rok ………………………….

Podstawa prawna : ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U.z 2013r. poz. 465 z późn. zm.)

Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Termin składania : w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku

Miejsce składania : Wójt Gminy Słupia właściwy ze względu na miejsce położenia lasu

A.

MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI

3. Wójt Gminy Słupia

Adres: Słupia 136, 96-128 Słupia

B.

DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ

B.1

DANE IDENTYFIKACYJNE

4. Rodzaj własności, posiadania ( zaznaczyć właściwą kratkę)

? 1. właściciel

? 2. współwłaściciel

? 3. posiadacz samoistny

? 4. współposiadacz samoistny

? 5. użytkownik wieczysty

? 6. współużytkownik wieczysty

? 7. posiadacz zależny ( np. dzierżawca)

? 8. współposiadacz zależny ( np. dzierżawca)

5. Miejsce/a ( adres/y) położenia lasu oraz identyfikator/y działek ( uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości)

6. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór dokumentów ( uwaga wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości)

7. Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię

8. Imie ojca, imię matki, data urodzenia ( Uwaga! Wykazuje się wówczas, gdy osobie fizycznej nie nadano numeru PESEL)

9. Numer PESEL/REGON

B.2.

ADRES ZAMIESZKANIA

10. Kraj

11. Województwo

12. Powiat

13. Gmina

14. Ulica

15. Numer domu/numer lokalu

16. Miejscowość

17. Kod pocztowy, poczta

C.

OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI

18. Okoliczności ( zaznaczyć właściwą kratkę)

? 1. informacja składana po raz pierwszy na dany rok

? 2. korekta złożonej uprzednio informacji

D.

DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA

D.1 Z WYJĄTKIEM ZWOLNIONYCH

Wyszczególnienie

Powierzchnia w hektarach fizycznych (Uwaga! Wykazujemy z dokładnością do 1 m. kw. )

1. Lasy ochronne

2. Lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych

3. Lasy pozostałe (nie wymienione w w. 1 i 2)

4. Razem (w. 1-3)

E.

INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH ( podać powierzchnię lasu zwolnionego oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

F.

OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą

19. Imię

20. Nazwisko

21. Data wypełnienia ( dzień-miesiąc-rok)

22. Podpis (pieczęć) składającego/osoby reprezentującej składającego

G.

ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

23. Uwagi organu podatkowego

24. Identyfikator przyjmującego formularz

25. Data i podpis przyjmującego formularz


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/60/15
Rady Gminy Słupia
z dnia 27 listopada 2015 r.

1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację (NIP lub PESEL)

…………………………………………………………………………………………………………..

DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

2. na rok ………………………….

Podstawa prawna : ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013r. poz. 465 z późn. zm.).

Składający: Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub z spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej.

Termin składania : do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego, w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

Miejsce składania : Wójt Gminy Słupia właściwy ze względu na miejsce położenia lasu.

A.

MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

3. Wójt Gminy Słupia

Aders: Słupia 136, 96-128 Słupia

B.

DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić)

*-dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną **-dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną

B.1

DANE IDENTYFIKACYJNE

4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę)

? 1. osoba fizyczna

? 2. osoba prawna

? 3. jednostka organizacyjna

? 4. spółka nie mająca osobowości prawnej

5. Rodzaj własności, posiadania ( zaznaczyć właściwą kratkę)

? 1. właściciel

? 2. współwłaściciel

? 3. posiadacz samoistny

? 4. współposiadacz samoistny

? 5. użytkownik wieczysty

? 6. współużytkownik wieczysty

? 7. posiadacz zależny ( np. dzierżawca)

? 8. współposiadacz zależny ( np. dzierżawca)

6. Miejsce/a ( adres/y) położenia lasu oraz identyfikator/y działek ( uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości)

7. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór dokumentów ( Uwaga ! wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości)

8. Nazwa pełna*/Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię**

9. Nazwa skrócona*/Imię ojca, imię matki, data urodzenia ( Uwaga! Wykazuje się wówczas, gdy osobie fizycznej nie nadano numeru PESEL)**

10. Identyfikator REGON*/Numer PESEL**

B.2.

ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**

11. Kraj

12. Województwo

13. Powiat

14. Gmina

15. Ulica

16. Numer domu/numer lokalu

17. Miejscowość

18. Kod pocztowy, poczta

C.

OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI

19. Okoliczności ( zaznaczyć właściwą kratkę)

? 1. deklaracja roczna

? 2. korekta deklaracji rocznej

D.

DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (Uwaga! Wykazujemy z dokladnością do 1 m. kw.)

D.1 Z WYJĄTKIEM ZWOLNIONYCH

Wyszczególnienie

Powierzchnia w hektarach fizycznych

Stawka podatku (0,220 m3 drewna x cena drewna) w zł., gr.

Podatek w zł., gr.(rubr. 2x rubr. 3)

1.

2.

3.

4.

1. Lasy ochronne

2. Lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych

3. Lasy pozostałe (nie wymienione w w. 1 i 2)

Kwota podatku. Suma kwot z kol. 4 (należy zaokrąglić do pełnych złotych)

E.

INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH ( podać powierzchnię lasu zwolnionego oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

F.

OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą

20. Imię

21. Nazwisko

22. Data wypełnienia ( dzień-miesiąc-rok)

23. Podpis (pieczęć) składającego/osoby reprezentującej składającego

G.

ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

24. Uwagi organu podatkowego

25. Identyfikator przyjmującego formularz

26. Data i podpis przyjmującego formularz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Skarbiec

Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »