| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/94/2015 Rady Powiatu w Bełchatowie

z dnia 30 listopada 2015r.

w sprawie zmiany uchwały nr X/73/2015 Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji ponadgimnazjalnym szkołom publicznym i niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonującym na terenie Powiatu Bełchatowskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445), w związku z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2006 r. Nr 144, poz.1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991; z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206; z 2012 r. poz. 941 i 979; z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz.1191, poz. 1265, poz. 1317, poz.1650; z 2014 r. poz.7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146, poz. 1198, poz.1877 oraz z 2015 r. poz. 357, poz. 1240 i poz. 1629) Rada Powiatu w Bełchatowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/73/2015 Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji ponadgimnazjalnym szkołom publicznym i niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonującym na terenie Powiatu Bełchatowskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji wprowadza się następujące zmiany:

1) w tytule uchwały zwrot "w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji ponadgimnazjalnym szkołom publicznym i niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonującym na terenie Powiatu Bełchatowskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji" zastępuje się zwrotem: "w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji ponadgimnazjalnym szkołom publicznym i niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówkom oświatowym funkcjonującym na terenie Powiatu Bełchatowskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji";

2) w § 1 ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: "szkole dotowanej - należy przez to rozumieć wszystkie typy szkół
i placówek oświatowych, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały";

3) w § 2 dodaje ust. 5 w brzmieniu: "Niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotację na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego, pod warunkiem, że osoba prowadząca placówkę poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę dzieci, które mają być objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji";

4) w § 4 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "w przypadku szkół, o których mowa w § 2 ust. 1, ust. 2 i ust. 5 niniejszej uchwały, składa informację o rzeczywistej liczbie uczniów wg stanu na pierwszy dzień roboczy danego miesiąca, na który jest udzielana dotacja, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Powiatu w Bełchatowie.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Bełchatowie


Dariusz Rogut

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Strict Minds Communication

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »