| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/45/2015 Rady Gminy Czarnożyły

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku rolnego i deklaracji na podatek rolny

Na podstawie art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym(Dz. U. z 2013 r. poz.1381, z 2014 r. poz.40 , z 2015r. poz. 1045) art.18 ust.2 pkt.8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2015 poz.1515, poz.1045) Rada Gminy Czarnożyły, na wniosek Wójta Gminy uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Ustala się obowiązujący formularz informacji w sprawie podatku rolnego składanych przez osoby fizyczne dla potrzeb podatku rolnego w brzmieniu zgodnym z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Ustala się obowiązujący formularz deklaracji na podatek rolny składanych przez osoby prawne w brzmieniu zgodnym z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XX/85/2004 Rady Gminy Czarnożyły z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku leśnego i deklaracji na podatek rolny.

§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady


Jerzy Łabęcki


1.Identyfikator Podatkowy NIP/PESEL podatnika

...................................................................................................

Załącznik Nr 1do Uchwały Nr XI/45/2015

Rady Gminy Czarnożyły

z dnia 26 listopada 2015 roku

IR - 1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO

na

2. Rok

........................................

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 ze zm.)

Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Termin składania: W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

Miejsce składania: Wójt Gminy Czarnożyły właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów.

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI

3. Wójt Gminy Czarnożyły

B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

4. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)

? 1. właściciel ? 2. współwłaściciel ? 3. posiadacz samoistny ? 4. współposiadacz samoistny ? 5. użytkownik wieczysty

? 6. współużytkownik wieczysty ? 7. posiadacz zależny (np. dzierżawca) ? 8. współposiadacz zależny (np. dzierżawca)

5. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz identyfikator/y działek (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości)

6. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór dokumentów (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości)

7. Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię

8. Imię ojca, imię matki, data urodzenia (Uwaga! Wykazuje się tylko wówczas, gdy osobie fizycznej nie nadano numeru PESEL)

9. Numer PESEL/REGON

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA

10. Kraj

11. Województwo

12. Powiat

13. Gmina

14. Ulica

15. Numer domu / Numer lokalu

16. Miejscowość

17. Kod pocztowy

18. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI

19. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)

? 1. informacja składana po raz pierwszy na dany rok ? 2. korekta uprzednio złożonej informacji

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (włącznie ze zwolnionymi)

Klasy użytków wynikające z ewidencji gruntów i budynków

Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych

Uwaga! Wykazujemy z dokładnością do 1 m. kw.

Grunty orne

I

II

IIIa

IIIb

IVa

IVb

V

VI

VIz

Sady

I

II

IIIa

IIIb

IVa

IVb

V

VI

VIz

Użytki zielone

I

II

III

IV

V

VI

VIz

Grunty rolne zabudowane

I

II

IIIa

III

IIIb

IVa

IV

IVb

V

VI

VIz

Grunty pod stawami

a) zarybione łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem, grunty rolne zabudowane

b) zarybione innymi gatunkami ryb niż w poz. a ,grunty pod stawami niezarybionymi, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych oraz grunty pod rowami

c) grunty pod stawami niezarybionymi

Rowy

Grunty zadrzewione i zakrzewione położone na UR

I

II

IIIa

III

IIIb

IVa

IV

IVb

V

VI

VIz

Razem

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH

(podać rodzaj, klasę i powierzchnię gruntów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

20. Imię

21. Nazwisko

22. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

23. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

24. Uwagi organu podatkowego

25. Identyfikator przyjmującego formularz

26. Data i podpis przyjmującego formularz


1.Identyfikator podatkowy NIP/PESEL podatnika

...................................................................................................

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/45/2015

Rady Gminy Czarnożyły

z dnia 26 listopada 2015 roku

DR - 1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

na

2. Rok

........................................

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 1381 ze zm.)

Składający: Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nie posiadającymi osobowości prawnej.

Termin składania: Do 15 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

Miejsce składania: Wójt Gminy Czarnożyły właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

3. Wójt Gminy Czarnożyły

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić)

* - dotyczy składającego deklarację nie będącego osobą fizyczną ** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę)

? 1. osoba fizyczna ? 2. osoba prawna ? 3. jednostka organizacyjna ? 4. spółka nie mająca osobowości prawnej

5. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)

? 1. właściciel ? 2. współwłaściciel ? 3. posiadacz samoistny ? 4. współposiadacz samoistny ? 5. użytkownik wieczysty

? 6. współużytkownik wieczysty ? 7. posiadacz zależny (np. dzierżawca) ? 8. współposiadacz zależny (np. dzierżawca)

6. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz identyfikator/y działek (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości

7. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór dokumentów (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości)

8. Nazwa pełna* / Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię**

9. Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki ,data urodzenia (Uwaga! Wykazuje się tylko wówczas, gdy osobie fizycznej nie nadano numeru PESEL)**

10. Identyfikator REGON* / Numer PESEL**

B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**

11. Kraj

12. Województwo

13. Powiat

14. Gmina

15. Ulica

16. Numer domu / Numer lokalu

17. Miejscowość

18. Kod pocztowy

19. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI

20. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)

? 1. deklaracja roczna ? 2. korekta deklaracji rocznej

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (włącznie ze zwolnionymi)

Klasy użytków wynikające z ewidencji gruntów i budynków

Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych

Uwaga! Wykazujemy z dokładnością do 1 m. kw

Liczba hektarów przelicze-niowych

Stawka z 1 ha (przelicze-niowego lub

fizycznego)

w zł,gr

Wymiar podatku rolnego w zł, gr.

Ogółem

Nie podlegające przeliczeniu na ha przeliczeniowe

Podlegające przeliczeniu na hektary przeliczeniowe

Grunty orne

I

II

IIIa

IIIb

IVa

IVb

V

VI

VIz

Sady

I

II

IIIa

IIIb

IVa

IVb

V

VI

VIz

Użytki zielone

I

II

III

IV

V

VI

VIz

Grunty rolne zabudowane

I

II

IIIa

III

IIIb

IVa

IV

IVb

V

VI

VIz

Grunty pod stawami

a) zarybione łososiem, trocią, głowacicą, palią ipstrągiem, grunty rolne zabudowane

b) zarybione innymi gatunkami ryb niż w poz. a, grunty pod stawami niezarybionymi,grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych oraz pod rowami

Rowy

Grunty zadrzewione i zakrzewione położone na UR

I

II

IIIa

III

IIIb

IVa

IV

V

VI

VIz

Razem

( bez zwolnień)

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH

(podać rodzaj, klasę i powierzchnię gruntów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

F. ULGI W PODATKU ROLNYM OD GRUNTÓW

1. z tytułu nabycia lub objęcia w zagospodarowanie gruntów

2. inwestycyjne

3. górskie

4. inne

Razem

G. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU

Kwota podatku

Różnica kwot z D-F (należy zaokrąglić do pełnych złotych`)

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

21. Imię

22. Nazwisko

23. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

24. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

23. Uwagi organu podatkowego

25. Identyfikator przyjmującego formularz

26.Data i podpis przyjmującego formularz

*) Pouczenie:

W przypadku niewpłacenie w obowiązujących terminach i ratach kwoty podatku lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3 a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (teks jed. Dz.U. z 2014 r.poz.1619 ze zm.)

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

RSM Poland – Audit, Tax, Consulting

Dzięki nam z odwagą spojrzysz w biznesową przyszłość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »