Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/148/2015 Rady Gminy Wodzierady

z dnia 16 grudnia 2015r.

w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłat

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2015 poz. 1515) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz.1593 oraz z 2015 r. poz. 1688) Rada Gminy Wodzierady

uchwala, co następuje:

§ 1. W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy jako metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjmuje się iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty ustalonej w niniejszej uchwale.

§ 2. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osoby zamieszkującej daną nieruchomość w wysokości:

1) 8zł, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

2) 13 zł, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

§ 3. Traci moc uchwała Nr III/18/2015 Rady Gminy Wodzierady z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia stawki opłat.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wodzierady.

§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady


Andrzej Gil

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe