Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 35/176/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

z dnia 11 grudnia 2015r.

Tekst pierwotny

1. Bogdan Łągwa 7. Józefa Lucyna Michejda
2. Ewa Śpionek 8. Bogusław Wenus
3. Iwona Kopczyńska 9. Grażyna Kos
4. Anna Kaźmierczak 10. Barbara Polowczyk
5. Paweł Jaśkiewicz 11. Paweł Dobrzyński
6. Agnieszka Kamyczek-Maszewska 12. Roman Drozdowski

Po rozpoznaniu w dniu 11 grudnia 2015 r. uchwały nr XVI/90/2015 Rady Gminy Białaczów z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady finansowania realizacji zadań z zakresu demontażu i usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Białaczów, doręczonej Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi w dniu 3 grudnia 2015 roku, działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594)
Kolegium uchwala, co następuje:

z powodu naruszenia prawa, tj. art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późniejszymi zmianami ) stwierdza się nieważność uchwały nr XVI/90/2015 Rady Gminy Białaczów z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasad finansowania realizacji zadań z zakresu demontażu i usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Białaczów.
UZASADNIENIE

Rada Gminy Białaczów uchwałą nr XVI/90/2015 postanowiła uregulować zasady finansowania realizacji zadań z zakresu demontażu i usuwania wyrobów zawierających azbest. W podstawie prawnej uchwały wskazano m.in. art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
Zgodnie z ust. 5 art. 403 ustawy, rada gminy w drodze uchwały określa zasady udzielania dotacji celowej, na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji, obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postepowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczenia.
Finansowanie, w oparciu o brzmienie ust. 4 art. 403, może polegać na udzielaniu dotacji celowej z budżetu gminy dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w szczególności: osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych, przedsiębiorców oraz jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.Rada Gminy w § 1 załącznika nr 1 do uchwały określiła zakres podmiotowy wprowadzonych przepisów. Zgodnie z tą regulacją prawną finansowane będą zadania z nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Białaczów, których właścicielami są osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi osobami prawnymi, dysponujące prawem własności lub innym prawem do dysponowania nieruchomościami. Zdaniem Kolegium Izby, treść § 1 załącznika narusza art. 403 ust. 4 ustawy, gdyż ogranicza podmioty uprawnione do otrzymania finansowania, pomimo szerokiego określenia tych podmiotów, gdyż uzależnia zaliczenie do podmiotów uprawnionych od dysponowania prawem własności lub innym prawem do dysponowania nieruchomością.
Art. 403 ust. 4 ustawy, poprzez sformułowanie "w szczególności" wymienia minimalny zakres podmiotów uprawnionych do korzystania z finansowania. Przymiot posiadania tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością wyklucza m.in. z zakresu podmiotów uprawnionych do korzystania z finansowania wspólnoty mieszkaniowe, gdyż wspólnota mieszkaniowa - zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) - nie posiada tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością w szerokim znaczeniu pojęcia "dysponowania" czyli m.in. rozporządzania, zbywania.
Zgodnie z art. 403 ust. 5 rada gminy powinna w drodze uchwały uregulować sposób rozliczenia dotacji. Takiej regulacji prawnej przedmiotowa uchwała nie przewiduje.

Z wyżej wymienionych powodów orzeczono, jak w sentencji.

Od uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Skargę wnosi się do Sądu za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej, w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu uchwały.
Przewodniczący Kolegium Bogdan Łągwa
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe