Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 35/180/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

z dnia 11 grudnia 2015r.

Tekst pierwotny

1. Bogdan Łągwa 7. Józefa Lucyna Michejda
2. Ewa Śpionek 8. Bogusław Wenus
3. Iwona Kopczyńska 9. Grażyna Kos
4. Anna Kaźmierczak 10. Barbara Polowczyk
5. Paweł Jaśkiewicz 11. Paweł Dobrzyński
6. Agnieszka Kamyczek-Maszewska 12. Roman Drozdowski

Po rozpoznaniu w dniu 11 grudnia 2015 r. uchwały nr XI/77/2015 Rady Gminy Grabica z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym i w podatku leśnym, doręczonej Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi w dniu 4 grudnia 2015 roku, działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 594)
Kolegium uchwala, co następuje:

z powodu naruszenia prawa, tj. art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849 z późniejszymi zmianami) stwierdza się nieważność załącznika nr 1 i załącznika nr 2 do uchwały nr XI/77/2015 Rady Gminy Grabica z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym i w podatku leśnym.
UZASADNIENIE

Rada Gminy Grabica uchwałą nr XI/77/2015 określiła wzory formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości. W dniu 27 listopada 2015 r. Rada Gminy podjęła uchwałę nr XI/74/2015, w której określiła stawki podatku od nieruchomości. W uchwale tej w § 1 pkt 2 od powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej zróżnicowano stawkę w zależności od powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Dla tych budynków o łącznej powierzchni użytkowej powyżej 600 m2, przyjęto, że stawka do powierzchni 600 m2 (ale czy włącznie ?) wynosi 20,81 zł , zaś od powierzchni przekraczającej 600 m2 stawka wynosi 22,02 zł.
Określając wzory formularzy w uchwale nr XI/77/2015 Rada Gminy nie uwzględniła tak określonego przedmiotu opodatkowania. W załączniku nr 1 Deklaracja na podatek od nieruchomości, w części E.2. "Powierzchnia budynków lub ich części" w punkcie 2 określając przedmiot opodatkowania zawarto zapis: "związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej o łącznej powierzchni użytkowej do 600 m2 włącznie", zaś w punkcie 3: "związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej o łącznej powierzchni użytkowej przekraczającej 600 m2 ". Zgodnie z art. 6 ust.13 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, Rada Gminy we wzorach formularzy zawiera dane dotyczące przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku. W deklaracji nie umożliwiono wyliczania podatku od przedmiotu opodatkowania powyżej 600 m2 powierzchni użytkowej według dwóch stawek, tj. do 600 m2 według stawki 20,81 zł, a od powierzchni przekraczającej tę powierzchnię według stawki 22,02 zł.
W załączniku nr 2 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, w części E.2. Powierzchnia budynków lub ich części, nie uwzględniono przedmiotu opodatkowania określonego w § 1 pkt 2 uchwały nr XI/74/2015.
Sprzeczność uchwały nr XI/77/2015 z uchwałą Nr XI/74/2015 w zakresie przedmiotu opodatkowania wyżej wymienionego powoduje, że załączniki nr 1 i nr 2 do uchwały nr XI/77/2015 w sposób istotny naruszają art.6 ust.13 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych uniemożliwiając prawidłowy wymiar i pobór podatku.

Od uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Skargę wnosi się do Sadu za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej, w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu uchwały.
Przewodniczący Kolegium Bogdan Łągwa
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe