Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/102/15 Rady Powiatu Pabianickiego

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie zmiany uchwały nr XIV/91/15 Rady Powiatu Pabianickiego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U.
z 2015 r. poz. 1445), art. 212, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358 i poz. 1513), Rada
Powiatu Pabianickiego uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIV/91/15 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 29 października 2015 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2015 rok załącznik nr 4 - Budżet Powiatu Pabianickiego - Plan wydatków na inwestycje otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pabianickiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zgodny
z obowiązującymi przepisami.

Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego


Florian Wlaźlak


Załącznik do uchwały Nr XVI/102/15
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 26 listopada 2015 r.

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2015 rok
PLAN WYDATKÓW NA INWESTYCJE

Dział

Rozdział

Treść

Kwota nakładów w zł.

Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania

1.

2.

3.

4.

5.

600

Transport i łączność

6 145 753

60014

Drogi publiczne powiatowe

6 145 753

1.

Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E: I etap - ul. Wolska, II etap -ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki, III etap - ul. Wschodnia, IV etap - ul. Szkolna, Gmina Ksawerów (IV etap - roboty budowlane, III etap - dokumentacja)

1 970 370

Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów

2.

Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E Szynkielew, Petrykozy, Kudrowice, Gmina Pabianice

1 510 100

Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów

3.

Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3314E na rzece Ner w miejscowości Szydłów, Gmina Lutomiersk

1 311 757

Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów

4.

Remont drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Róża, Gmina Dobroń (rekonstrukcja)

101 702

Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów

5.

Remont drogi powiatowej nr 3302E - ul. Klonowa w Konstantynowie Łódzkim, Gmina Konstantynów Łódzki (rekonstrukcja)

145 339

Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów

6.

Remont drogi powiatowej nr 3304E - ul. Wileńska w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice (rekonstrukcja)

262 184

Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów

7.

Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń - Ldzań, Gmina Dobroń (dokumentacja)

43 050

Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów

8.

Remont drogi powiatowej nr 3310E Dłutów - Leszczyny Duże, Gmina Dłutów (rekonstrukcja)

477 282

Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów

9.

Budowa chodnika na ulicy 20 Stycznia w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice (dokumentacja)

112 955

Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów

10.

Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 4911E w miejscowości Piątkowisko, Gmina Pabianice

140 000

Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów

11.

Wykonanie prefabrykowanego ronda na skrzyżowaniu ulic 20 Stycznia, Myśliwskiej i Waltera Janke w Pabianicach

57 171

Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów

12.

Wykonanie progów zwalniających na drodze powiatowej nr 3302E - ul. Klonowa w Konstantynowie Łódzkim

13 843

Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów

710

Działalność usługowa

6 000

71015

Nadzór budowlany

6 000

Zakup kserokopiarki dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pabianicach, ul. Traugutta 6a

6 000

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pabianicach

750

Administracja publiczna

150 050

75020

Starostwa powiatowe

150 050

1.

Montaż klimatyzacji w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Kościuszki 25 - I piętro

30 000

Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy

2.

Poprawa infrastruktury informatycznej - zakup zestawów komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach

51 450

Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Biuro Zarządu Powiatu

3.

Zakup systemu nagłośnieniowego do Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2

20 000

Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Biuro Zarządu Powiatu

4.

Zakup samochodu służbowego dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2

32 900

Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Biuro Zarządu Powiatu

5.

Wdrożenie oraz udzielenie licencji na serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Pabianicach

15 700

Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Biuro Zarządu Powiatu

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa

146 000

75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

11 000

Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego, w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach, ul. Kilińskiego 4

11 000

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach

75495

Pozostała działalność

135 000

1.

Zakup samochodu do liwidacji skażeń chemicznych i ekologicznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach

60 000

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach

2.

Zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach

75 000

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach

801

Oświata i wychowanie

70 190

80120

Licea ogólnokształcące

62 000

Zagospodarowanie terenu przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29

62 000

Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy, II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach

80130

Szkoły zawodowe

4 500

Zakup serwera do obsługi programów edukacyjnych w Zespole Szkół nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5

4 500

Zespół Szkół nr 3 w Pabianicach, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Oświaty i Wychowania,

80195

Pozostała działalność

3 690

Optymalizacja wykorzystania energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Pabianickiego - etap I (wydatki niekwalifikowane)

3 690

Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy

852

Pomoc społeczna

195 100

85201

Placówki opiekuńczo - wychowawcze

166 000

1.

Modernizacja i naprawa elewacji budynków oraz tarasu w Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach

95 000

Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach

2.

Modernizacja i naprawa fundamentów oraz wykonanie opaski zewnętrznej budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 5 w Pabianicach, ul. Sejmowa 2

45 000

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 5 w Pabianicach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach

3.

"Termomodernizacja budynku ORLĘTA przy Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Porszewicach" (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)

26 000

Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy

85202

Domy pomocy społecznej

29 100

Zakup komputerów dla Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach

8 000

Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach

Zakup urządzeń służących higienizacji pomieszczeń dla Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim

21 100

Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Ł., Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach

853

Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

6 000

85333

Powiatowe urzędy pracy

6 000

Montaż drzwi z siłownikiem automatycznym na parterze budynku B Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach, ul. Waryńskiego 11

6 000

Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy, Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

481 276

90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

481 276

1.

Prace termomodernizacyjne w jednostkach powiatu pabianickiego

286 276

Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

2.

Zagospodarowanie terenów zieleni w jednostkach powiatu pabianickiego

100 000

Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Zespół Szkół nr 1 w Pabianicach

3.

Zakup samochodu do likwidacji skażeń chemicznych i ekologicznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach

50 000

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,

4.

Zakup zestawu poduszek ratowniczych wysokiego podnoszenia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach

20 000

Komenda Powiatowa Państowej Straży Pożarnej w Pabianicach, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

5.

Naprawa i modernizacja oczyszczalni ścieków przy Centrum Administracyjnym do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach

25 000

Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

926

Kultura fizyczna

749 301

92695

Pozostała działalność

749 301

Budowa krytej pływalni wraz z zapleczem przy budynku Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach

749 301

Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy, Wydział Oświaty i Wychowania, Zespół Szkół nr 1

RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE*)

7 949 670

*) - WYDATKI MAJĄTKOWE bez rezerw na inwestycje i wpłat na Fundusz Wsparcia Policji.

WPŁATY NA FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Dział

Rozdział

Treść

Kwota nakładów w zł.

Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania

1.

2.

3.

4.

5.

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

38 500

75405

Komendy powiatowe Policji

38 500

1.

Zakup nieoznakowanego radiowozu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach, ul. Żeromskiego 18 - dofinasowanie zakupu

32 500

Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich

2.

Zakup psa służbowego patrolowo-tropiącego dla Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach

6 000

Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich

RAZEM WPŁATY NA FUNDUSZ

38 500

REZERWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział

Rozdział

Treść

Kwota nakładów w zł.

Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania

1.

2.

3.

4.

5.

758

Różne rozliczenia

10 281

75818

Rezerwy ogólne i celowe

10 281

rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne

10 281

x

RAZEM REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE

10 281

ZWROTY DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI, DOTYCZĄCE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział

Rozdział

Treść

Kwota nakładów w zł.

Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania

1.

2.

3.

4.

5.

801

Oświata i wychowanie

82 395

80195

Pozostała działalność

82 395

Optymalizacja wykorzystania energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Pabianickiego - etap I

82 395

x

RAZEM ZWROT DOTACJI

82 395

DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELONĄ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH - § 6300

Dział

Rozdział

Treść

Kwota nakładów w zł.

Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania

1.

2.

3.

4.

5.

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

10 000

90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

10 000

Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego oraz sprzętu do usuwania skutków powodzi i zalań

10 000

Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

RAZEM POMOC FINANSOWA

10 000

OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE

8 090 846

INWESTYCJE KONTYNUOWANE*

5 841 223

NOWE WYDATKI INWESTYCYJNE

2 108 447

WYDATKI MAJĄTKOWE W FORMIE DOTACJI

48 500

REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE

10 281

ZWROT DOTACJI

82 395

* w tym INWESTYCJE WIELOLETNIE

5 588 268

Źródła finansowania inwestycji:

> środki własne powiatu

5 612 225

> dotacje z budżetu państwa

691 922

> dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego

183 230

> dotacje z państwowych funduszy celowych

135 000

> pomoc finansowa Gmina Ksawerów

834 138

> pomoc finansowa Gmina Dłutów

66 000

> pomoc finansowa Gmina Dobroń

21 525

> pomoc finansowa Gmina Pabianice

546 806

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe