Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/119/2015 Rady Gminy Wodzierady

z dnia 4 listopada 2015r.

w sprawie zmiany uchwały nr III/19/2015 Rady Gminy Wodzierady z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie podjęcia uchwały budżetowej na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. "d" i pkt. 10, art. 51 ust. 1 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237 i art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190 i poz. 1358) Rada Gminy Wodzierady

uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/19/2015 Rady Gminy Wodzierady z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie podjęcia uchwały budżetowej na 2015 rok zmianie ulega załącznik nr 12. Załącznik załączono do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady


Andrzej Gil


Załącznik nr 12

Jednostka: Rachunek dochodów własnych Zespół Szkół w Kwiatkowicach

Stan środków obrotowych na początek roku

0,00

801

Oświata i wychowanie

0,00

80110

Gimnazja

0,00

Dochody

4 700,00

801

Oświata i wychowanie

4 700,00

80110

Gimnazja

4 700,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

4 700,00

Wydatki

4 700,00

801

Oświata i wychowanie

4 700,00

80110

Gimnazja

4 700,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 700,00

Stan środków obrotowych na koniec roku

0,00

801

Oświata i wychowanie

0,00

80110

Gimnazja

0,00

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe