Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/80/15 Rady Gminy Zduny

z dnia 17 listopada 2015r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Zduny na rok 2015

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, 212, 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513 i poz. 1830) Rada Gminy Zduny uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się wydatki w budżecie gminy o kwotę 143.000,00 zł oraz zwiększa się wydatki w budżecie gminy o kwotę 143.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Tabela nr 4a do Uchwały nr IV/18/15 Rady Gminy Zduny z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zduny na 2015 rok o nazwie: "Zadania inwestycyjne w 2015 roku", otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Tabela nr 10 do Uchwały nr IV/18/15 Rady Gminy Zduny z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zduny na 2015 rok o nazwie: "Wydatki jednostek pomocniczych w 2015 roku w ramach funduszu sołeckiego", otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zduny.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy


Wiesław Dałek


Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XI/80/15
Rady Gminy Zduny
z dnia 17 listopada 2015 r.

WYDATKI

Dz.

Rozdz.

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

1

2

3

4

5

ZADANIA WŁASNE

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

140 000,00

-

60017

Drogi wewnętrzne

140 000,00

-

Wydatki majątkowe, w tym:

140 000,00

-

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

140 000,00

-

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

3 000,00

20 000,00

75023

Urzędy gmin

-

20 000,00

Wydatki bieżące, w tym:

-

20 000,00

- jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

-

20 000,00

75095

Pozostała działalność

3 000,00

-

Wydatki bieżące, w tym:

3 000,00

-

- jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

3 000,00

-

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

-

13 000,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

-

13 000,00

Wydatki bieżące, w tym:

-

13 000,00

- jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

-

13 000,00

757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

-

20 000,00

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

-

20 000,00

Wydatki bieżące, w tym:

-

20 000,00

- obsługa długu

-

20 000,00

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

-

40 000,00

80148

Stołówki szkolne

-

40 000,00

Wydatki bieżące w tym:

-

40 000,00

- jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

-

40 000,00

852

POMOC SPOŁECZNA

-

25 000,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

-

15 000,00

Wydatki bieżące, w tym:

-

15 000,00

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

-

15 000,00

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

-

5 000,00

Wydatki bieżące, w tym:

-

5 000,00

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

-

5 000,00

85295

Pozostała działalność

-

5 000,00

Wydatki bieżące, w tym:

-

5 000,00

- jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

-

5 000,00

900

GOSPODARKA KOMUNALNA

I OCHRONA ŚRODOWISKA

21 000,00

90002

Gospodarka odpadami

-

10 000,00

Wydatki bieżące, w tym:

-

10 000,00

- jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

-

10 000,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

-

11 000,00

Wydatki bieżące, w tym:

-

11 000,00

- jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

-

11 000,00

926

KULTURA FIZYCZNA

-

4 000,00

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

-

4 000,00

Wydatki bieżące w tym:

-

4 000,00

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

-

4 000,00

Wydatki ogółem

143 000,00

143 000,00

ZADANIA WŁASNE

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 140.000,00 zł przeznaczoną na modernizację drogi dojazdowych do gruntów rolnych.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 3.000,00 zł przeznaczoną na remont i doposażenie domu ludowego w Wiskienicy Dolnej w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 3.000,00 zł przeznaczoną na zakup sprzętu strażackiego dla OSP Wiskienica Dolna w ramach funduszu sołeckiego,

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł.

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 40.000,00 zł.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 15.000,00 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 11.000,00 zł.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 4.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy


Wiesław Dałek


Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XI/80/15
Rady Gminy Zduny
z dnia 17 listopada 2015 r.

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

w złotych

Lp.

Dział

Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

środki pochodzące
z innych źródeł*

środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

600

60014

Przebudowa dróg powiatowych

150 000

150 000

2.

600

60017

Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Zduny

204 460

-140 000

200 000

-140 000

4 460

3.

750

75095

Rozbudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Złakowie Borowym wraz z budową zbiornika na ścieki

536 600

283 142

253 458

4.

754

75412

Zakup samochodu strażackiego dla OSP Bąków Dolny

13 260

13 260

5.

754

75412

Zakup samochodu strażackiego dla OSP Wiskienica Górna

20 499

20 499

6.

801

80101

Budowa szkolnej Sali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Nowych Zdunach

2 200 000

1 900 000

300 000

7.

801

80101

Wesołe przedszkolaki w Gminie Zduny

17 597

17 597

8.

900

90001

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi na terenie Gminy Zduny - ETAP I

7 270 000

1 029 010

2 205 551

2 205 551

1 829 888

9.

900

90001

Podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacji na terenie Gminy Zduny

379 000

379 000

10.

900

90002

Wpłata gminy na rzecz Związku Międzygminnego na realizację zadania inwestycyjnego

114 504

114 504

Ogółem

10 765 920

3 570 415

2 205 551

2 889 011

2 100 943

x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …),

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,

C. Inne źródła.

Przewodniczący Rady Gminy


Wiesław Dałek


Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XI/80/15
Rady Gminy Zduny
z dnia 17 listopada 2015 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2015 roku
w ramach funduszu sołeckiego

Dz.

Rozdział

Nazwa sołectwa

Nazwa zadania, przedsięwzięcia

Plan

na 2015 rok

750

75095

Bąków Górny

Remont domu ludowego

15.449

750

75095

Bogoria Dolna

Remont i doposażenie domu ludowego

8.782

750

75095

Bogoria Górna

Remont i doposażenie domu ludowego

8.185

750

75095

Bogoria Pofolwarczna

Remont domu ludowego

6.618

750

75095

Jackowie

Remont i doposażenie domu ludowego

15.947

750

75095

Maurzyce

Remont i doposażenie domu ludowego

10.673

750

75095

Łaźniki

Remont pomieszczeń domu ludowego

11.941

750

75095

Retki

Remont pomieszczeń domu ludowego

8.409

750

75095

Rząśno

Remont i doposażenie domu ludowego

10.324

750

75095

Strugienice

Remont i doposażenie domu ludowego

13.335

750

75095

Szymanowice

Remont i doposażenie domu ludowego

8.981

750

75095

Urzecze

Remont domu ludowego

10.722

750

75095

Wierznowice

Remont domu ludowego

7.314

750

75095

Wiskienica Dolna

Remont i doposażenie domu ludowego

6.528

750

75095

Zduny

Remont i doposażenie domu ludowego

6.893

750

75095

Złaków Borowy

Rozbudowa świetlicy wiejskiej

18.260

Razem dział 750 rozdział 75095

168.361

600

60017

Nowy Złaków

Remont odcinka drogi dojazdowej

7.016

600

60017

Zalesie

Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych

1.990

Razem dział 600 rozdział 60017

9.006

754

75412

Bąków Dolny

Zakup samochodu strażackiego

13.260

754

75412

Zduny

Zakup sprzętu strażackiego i umundurowania bojowego dla OSP Zduny

15.000

754

75412

Złaków Kościelny

Zakup sprzętu strażackiego dla OSP Złaków Kościelny

14.106

754

75412

Wiskienica Dolna

Zakup sprzętu strażackiego dla OSP Wiskienica Dolna

3.000

754

75412

Wiskienica Górna

Zakup samochodu strażackiego OSP Wiskienica Górna

10.499

Razem dział 754 rozdział 75412

55.865

900

90015

Nowe Zduny

Zakup elementów oświetlenia ulicznego

16.967

Razem dział 900 rozdział 90015

16.967

900

90095

Zalesie

Utwardzenie wiaty przystankowej

5.000

Razem dział 900 rozdział 90095

5.000

Ogółem:

255.199

Przewodniczący Rady Gminy


Wiesław Dałek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe