Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/159/2015 Rady Gminy Ksawerów

z dnia 4 listopada 2015r.

w sprawie zmiany uchwały nr V/33/2015 Rady Gminy Ksawerów z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ksawerów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 1515) oraz art. 15 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. 2015 r. Nr 1440), uchwala się, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/33/2015 Rady Gminy Ksawerów z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ksawerów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ksawerów.

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ksawerów, a także zamieszczenie jej treści na stronie internetowej http://www.ksawwerow.bip.ccc/.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Maria Wróbel


Załącznik do Uchwały Nr XXII/159/2015
Rady Gminy Ksawerów
z dnia 4 listopada 2015 r.

WYKAZ PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH, KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM LUB ZARZĄDZAJĄCYM JEST GMINA KSAWERÓW, UDOSTĘPNIONYCH DLA OPERATORÓW I PRZEWOŹNIKÓW

L.P.

MIEJSCOWOŚĆ

NUMER PRZYSTANKU

TYP PRZYSTANKU

NAZWA PRZYSTANKU

1

2

3

4

5

1.

Ksawerów

01

AUTOBUSOWY

Kościuszki

2.

Ksawerów

02

AUTOBUSOWY

Kościuszki

3.

Ksawerów

01

AUTOBUSOWY

Traktorowa/Konopnickiej

4.

Ksawerów

02

AUTOBUSOWY

Traktorowa/Konopnickiej

5.

Ksawerów

01

AUTOBUSOWY

Akacjowa

6.

Ksawerów

02

AUTOBUSOWY

Akacjowa

7.

Nowa Gadka

01

AUTOBUSOWY

Łączna/Dom Rolnika

8.

Nowa Gadka

02

AUTOBUSOWY

Łączna Dom Rolnika

9.

Nowa Gadka

03

AUTOBUSOWY

Ogrodników 23

10.

Nowa Gadka

04

AUTOBUSOWY

Ogrodników 23

11.

Nowa Gadka

01

AUTOBUSOWY

Ogrodników 3

12.

Nowa Gadka

02

AUTOBUSOWY

Ogrodników 3

13.

Ksawerów

01

AUTOBUSOWY

Gimnazjum

14.

Ksawerów

02

AUTOBUSOWY

Gimnazjum

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe