Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/180/15 Rady Miasta Kutno

z dnia 17 listopada 2015r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/363/09 Rady Miasta Kutno w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto Kutno

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 30 ust. 6, 10 i 10a oraz art. 49 ust. 1 pkt 1 i ust 2,
w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 I 1198; z 2015 r. poz. 357 ), Rada Miasta Kutno uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIII/363/09 Rady Miasta Kutno z dnia 26 marca 2009 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto Kutno (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2009 r. Nr 94,
poz. 896) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 uchwały po wyrazie "funkcyjnego" dodaje się wyrazy "za warunki pracy";

2) tytuł Załącznika Nr 1 do uchwały otrzymuje następujące brzmienie: "Regulamin określający wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość
i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto Kutno";

3) § 1 ust 1. pkt 1 Załącznika Nr 1 do uchwały otrzymuje następujące brzmienie:
"1) wysokość stawek dodatku motywacyjnego i funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania";

4) w Załączniku Nr 1 do uchwały po § 6 dodaje się:

Dodatek za pracę w trudnych warunkach

§ 6a. Nauczycielowi prowadzącemu zajęcia dydaktyczne dwujęzycznie oraz nauczycielowi danego języka obcego w oddziałach dwujęzycznych przysługuje dodatek w wysokości 30% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego wynikającej ze stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, za każdą godzinę nauczania.

§ 6b. Nauczycielowi prowadzącemu zajęcia dydaktyczne i wychowawcze indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego, przysługuje dodatek
w wysokości 20 % stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego wynikającej ze stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, za każdą godzinę nauczania tego ucznia.

§ 6c. Dodatek za pracę w trudnych warunkach przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany oraz w okresie nie wykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.

§ 6d. Dodatek o którym mowa w § 6b przysługuje nauczycielowi bez względu na miejsce odbywania się zajęć.

§ 6e. Dodatek za pracę w trudnych warunkach dla nauczyciela przyznaje dyrektor szkoły, a dla dyrektora Prezydent Miasta Kutno.

§ 6f. Dodatek wypłaca się w wysokości proporcjonalnej, jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych tylko część obowiązującego wymiaru zajęć lub jeżeli jest zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin.

§ 6g. Dodatek za pracę w trudnych warunkach wypłaca się z dołu.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kutno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 września 2015 r.

Przewodniczący Rady


Grzegorz Chojnacki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe