Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/181/15 Rady Miasta Kutno

z dnia 17 listopada 2015r.

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek, zasad zwalniania od realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia przypadków w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin oraz warunków i trybu tego obniżenia, a także określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze zajęć w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach miejskich, dla których Miasto Kutno jest organem prowadzącym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3, art. 42a i art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198, z 2015 r. poz. 357, 1268 i 1418), Rada Miasta Kutno uchwala, co następuje:

§ 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach miejskich, dla których Miasto Kutno jest organem prowadzącym, obniża się tygodniowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela o liczbę godzin zajęć, stanowiącą różnicę między obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem zajęć a wymiarem uwzględniającym obniżki określone w poniższych tabelach:


Tabela 1. Tygodniowy wymiar obniżki godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów w przedszkolach miejskich

Lp.

Stanowisko kierownicze

Tygodniowy wymiar obniżki godzin zajęć przy 25 godzinach obowiązkowego wymiaru zajęć

1.

Dyrektor przedszkola liczącego:

do 4 oddziałów

od 5 do 6 oddziałów

od 7 do 10 oddziałów

od 11 oddziałów i powyżej


17

19

21

23

2.

Wicedyrektor przedszkola liczącego:

do 6 oddziałów

od 7 oddziałów i powyżej


15

17


Tabela 2. Tygodniowy wymiar obniżki godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów oraz kierowników świetlic szkolnych z dożywianiem

Lp.

Stanowisko kierownicze

Tygodniowy wymiar obniżki godzin zajęć

1.

Dyrektor szkoły podstawowej liczącej:

do 19 oddziałów

od 20 oddziałów i powyżej


14

16

2.

Dyrektor gimnazjum liczącego:

do 12 oddziałów

od 13 oddziałów i powyżej


14

16

3.

Wicedyrektor szkoły podstawowej i gimnazjum liczących:

do 19 oddziałów

od 20 oddziałów i powyżej9

11

4.

Kierownik świetlicy szkolnej z dożywianiem liczącej:

do 30 uczniów

od 31 do 80 uczniów

od 81 do 120 uczniów

powyżej 120 uczniów8

10

14

18

§ 2. Wymiar godzin zajęć o których mowa w § 1 dotyczy również nauczycieli pełniących obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkole podstawowej, gimnazjum i przedszkolu miejskim i obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca, w którym zostało im powierzone zastępstwo a ustaje z końcem miesiąca, w którym nauczyciel zaprzestał ich pełnienia.

§ 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezydent Miasta Kutno może zwolnić dyrektora, wicedyrektora lub nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole podstawowej, gimnazjum lub przedszkolu miejskim całkowicie lub częściowo z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć określonego w § 1 niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Zwolnienie, o którym mowa w § 3 następuje na wniosek dyrektora lub z inicjatywy Prezydenta Miasta Kutno, który udziela go określając jednocześnie okres, na który udzielono zwolnienia.

2. Zwolnienie o którym mowa w ust. 1 , może zostać cofnięte w każdym czasie, z chwilą ustania przyczyn uzasadniających zwolnienie.

§ 5. Ustala się szczególne przypadki zwolnienia dyrektora, wicedyrektora lub nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole podstawowej, gimnazjum lub przedszkolu miejskim z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć określonego w § 1 niniejszej uchwały:

1) znaczące zwiększenie zadań dyrektora;

2) realizacja zadań zleconych przez organ prowadzący.

§ 6. Dyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum lub przedszkola miejskiego za zgodą Prezydenta Miasta Kutno może nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć na czas określony lub do odwołania.

§ 7. 1. Określa się przypadki, w których Prezydent Miasta może obniżyć obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć, o którym mowa w § 6:

1) wykonywanie przez nauczyciela prac zleconych przez organ prowadzący szkołę podstawową, gimnazjum lub przedszkole miejskie lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny;

2) sprawowanie funkcji doradcy metodycznego;

3) powierzenie nauczycielowi ważnych dla szkoły podstawowej, gimnazjum lub przedszkola miejskiego zadań organizacyjnych.

2. Obniżenie tygodniowego wymiaru godzin zajęć w przypadkach wymienionych w ust. 1 nie może przekroczyć 1 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela.

§ 8. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin ustala się według wzoru:

W = (x1 + x2) : [(x1 : y1) + (x2 : y2)]

gdzie:

W - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin

x1, x2 - oznacza ilość godzin na poszczególnych stanowiskach przydzieloną nauczycielowi w arkuszu organizacyjnym szkoły podstawowej, gimnazjum lub przedszkola miejskiego

y1, y2 - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony dla danych stanowisk w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.

3. Wszystkie godziny realizowane powyżej tak ustalonego pensum stanowią zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, godziny ponadwymiarowe.

4. Wymiar, o którym mowa w ust. 1 przyjmuje się w pełnych godzinach tak, że godzinę do 0,5 pomija się, a godzinę do co najmniej 0,5 przyjmuje się za pełną.

5. Łączenie różnych tygodniowych obowiązkowych wymiarów godzin zajęć w ramach jednego etatu może zachodzić tylko w wyjątkowych przypadkach, gdy nie ma możliwości zastosowania innych rozwiązań wynikających z przepisów Karta Nauczyciela oraz posiadanych przez nauczycieli kwalifikacji zawodowych.

§ 9. Traci moc Uchwała Nr XXXVII/404/09 Rady Miasta Kutno z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom ,którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2009 r. Nr 224, poz. 2021).

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kutno.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 września 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady


Grzegorz Chojnacki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe