Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/71/15 Rady Gminy Wróblew

z dnia 18 grudnia 2015r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i deklaracji na podatek od nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2015r. poz. 1515 , poz. 1890) i art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t .j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz.1283, poz. 1777, poz.1890) Rada Gminy Wróblew uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1) - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wzór formularza deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XV/68/11 Rady Gminy Wróblew z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wróblew.

§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Dawid


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/71/15
Rady Gminy Wróblew
z dnia 18 grudnia 2015 r.

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH NA1.Rok.......... (IN-1)

Podstawa prawna:

Składający:

Termin składania:

Miejsce składania:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2014r. poz. 849 ze zm.)

Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienie zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku.

Wójt Gminy Wróblew właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI

2.

Wójt Gminy Wróblew

Wróblew 15, 98-285 Wróblew

B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

3. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)

? 1. właściciel/współwłaściciel

? 2. posiadacz samoistny/współposiadacz samoistny

? 3. użytkownik wieczysty/ współużytkownik wieczysty

? 4. posiadacz/współposiadacz

4. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz identyfikator/y działek, budynków, lokali (Uwaga ! Wykazuje się odrębnie do każdej nieruchomości)

5. Numer/y ksiąg wieczystych lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór dokumentów (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości)

6. Nazwisko

7. Pierwsze imię, drugie imię

8. PESEL/NIP

9. Telefon

Pola 10, 11, 12 należy wypełnić w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany

10. Data urodzenia

11. Imię ojca

12. Imię matki

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA

13. Kraj

14. Województwo

15. Powiat

16. Gmina

17. Ulica

18. Numer domu / Numer lokalu

19. Miejscowość

20. Kod pocztowy

21. Poczta

B.3 ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić gdy jest inny niż wykazany w części B.2)

22. Kraj

23. Województwo

24. Powiat

25. Gmina

26. Ulica

27. Numer domu / Numer lokalu

28. Miejscowość

29. Kod pocztowy

30. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI

31. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)

? 1. informacja składana po raz pierwszy ? 2. korekta uprzednio złożonej informacji (miesiąc-rok)…………………


D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych)

Wyszczególnienie

Podstawa opodatkowania

D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW (Uwaga! wykazujemy z dokładnością do 1m2)

1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

32.

………………...............…….….……….... m2

2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych

33.

………………...............…….….……….... ha

3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

34

………………...............…….….……….... m2

4. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015r. poz.1777) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniowa, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego

35.

………………...............…….….……….... m2

D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (*)

*Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnacje uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny, i poddasza użytkowe.

1. mieszkalnych - ogółem

w tym:

- kondygnacji o wysokości od 1,40 m do 2,20 m (zaliczyć 50 % powierzchni)

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

36.

………………...............…….….……….... m2

………………...............…….….……….... m2

………………...............…….….……….... m2

2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków

mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - ogółem

w tym:

- kondygnacji o wysokości od 1,40 m do 2,20 m (zaliczyć 50 % powierzchni)

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

37.

………………...............…….….……….... m2

………………...............…….….……….... m2

.………………...............…….….……….... m2

3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu

kwalifikowanym materiałem siewnym - ogółem

w tym:

- kondygnacji o wysokości od 1,40 m do 2,20 m (zaliczyć 50 % powierzchni)

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

38.

………………...............…….….……….... m2

………………...............…….….……….... m2

………………...............…….….……….... m2

4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń-ogółem

w tym:

- kondygnacji o wysokości od 1,40 m do 2,20 m (zaliczyć 50 % powierzchni)

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

39.

………………...............…….….……….... m2

………………...............…….….……….... m2

………………...............…….….……….... m2

5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności

pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - ogółem

w tym:

- kondygnacji o wysokości od 1,40 m do 2,20 m (zaliczyć 50 % powierzchni)

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

40.

………………...............…….….……….... m2

………………...............…….….……….... m2

………………...............…….….……….... m2

D.3 BUDOWLE

BUDOWLE - wartość określona na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 - 7

ustawy z dnia 12 grudnia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych:

1. służące przesyłaniu i uzdatnianiu wody oraz służące oczyszczaniu ścieków (0,01%)

2. pozostałe (2%)

41.

………………...............…….….……….... zł

………………...............…….….……….... zł

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH

(podać powierzchnię, bądź wartość budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)


F. PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO

42. Imię

43. Nazwisko

44. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

45. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

46.Uwagi organu podatkowego

47. Data i podpis przyjmującego formularz


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/71/15
Rady Gminy Wróblew
z dnia 18 grudnia 2015 r.

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI NA1.Rok.......... (DN-1)

Podstawa prawna:

Składający:

Termin składania:

Miejsce składania:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2014r. poz. 849 z późń. zm.)

Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla współwłaścicieli lub współposiadaczy z osobami fizycznymi, prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową.

Do 31 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienie zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku.

Wójt Gminy Wróblew właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

2.

Wójt Gminy Wróblew

Wróblew 15, 98-285 Wróblew

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić)

* - dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną

** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną

*** -zgodnie z art. 3 ust.1 ustawy z dnia 13 października 1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2012r. poz. 1314 z późń. zm.) identyfikatorem podatkowym jest :

1) numer PESEL - w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętych rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług

2) NIP- w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu, o którym mowa w art. 2 tej ustawy.

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

3. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę)

? 1. osoba fizyczna

? 2. osoba prawna

? 3. jednostka organizacyjna

? 4. spółka nie mająca osobowości prawnej

4. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą pozycje)

? 1. właściciel /współwłaściciel

? 2. posiadacz samoistny/współposiadacz samoistny

? 3. użytkownik wieczysty/współużytkownik wieczysty

? 4.posiadacz /współposiadacz

5. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz identyfikator/y działek, budynków, lokali (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości)

6. Numer/y ksiąg wieczystych lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór dokumentów (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości)

7. Nazwa pełna* / Nazwisko**

8. Nazwa skrócona*/Pierwsze imię, drugie imię**

9. Identyfikator REGON

10. Numer PESEL***/NIP***

11.Telefon

Pola 12,13,14 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany

12. Data urodzenia

13. Imię ojca

14. Imię matki

B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**

15. Kraj

16. Województwo

17. Powiat

18. Gmina

19. Ulica

20. Numer domu / Numer lokalu

21. Miejscowość

22. Kod pocztowy

23. Poczta


B.3 ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić gdy jest inny niż wykazany w części B.2)

24. Kraj

25. Województwo

26. Powiat

27. Gmina

28. Ulica

29. Numer domu / Numer lokalu

30. Miejscowość

31. Kod pocztowy

32. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI

33. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)

? 1. deklaracja roczna ? 2. korekta deklaracji rocznej (miesiąc - rok) ……….-………………

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych)

Wyszczególnienie

Podstawa opodatkowania

(z dokładnością do 1 m2)

Stawka podatku wynikająca z Uchwały Nr ………... Rady Gminy Wróblew z dn. ……….(zł,gr.)

Kwota podatku

w zł., gr.

D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW

1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

34.

...................... m2

35.

..........................

36.

..........................

2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych

37.

....................... ha

38.

..........................

39.

..........................

3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

40.

...................... m2

41.

………......……

42.

………….....…….

4. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015r. poz.1777) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniowa, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego

43.

………….........…..

44.

…………........….

45.

………….....……

D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (*)

*Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnacje uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny, i poddasza użytkowe.

1.mieszkalnych - ogółem, w tym:

- kondygnacji o wysokości: od 1,40 m do 2,20 m (zaliczyć 50 % powierzchni)

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

46.

...................... m2

...................... m2

...................... m2

47.

........................

…….....………..

……......……….

48

............................

…….....................

……......…............

2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - ogółem, w tym:

- kondygnacji o wysokości od 1,40 m do 2,20 m (zaliczyć 50 % powierzchni)

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

49.

..................... m2

...................... m2

.

...................... m2

50.

........................

…….....………..

……......…….....

51

............................

…….....................

……......…............

3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu

kwalifikowanym materiałem siewnym - ogółem w tym

- kondygnacji o wysokości: od 1,40 m do 2,20 m (zaliczyć 50 % powierzchni)

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

52.

...................... m2

...................... m2

...................... m2

53.

........................

…….....………..

……......……….

54

............................

…….....................

……......….............

4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - ogółem, w tym:

- kondygnacji o wysokości od 1,40 m do 2,20 m (zaliczyć 50 % powierzchni)

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

55.

...................... m2

...................... m2

...................... m2

56.

........................

…….....………..

……......…….....

57

............................

…….....................

……......…............

5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - ogółem, w tym:

58.

...................... m2

59.

…......…………

60.

….........…............


- kondygnacji o wysokości od 1,40 m do 2,20 m (zaliczyć 50 % powierzchni)

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

.....................m2

..................... m2

......................

......................

............................

............................

D.3 BUDOWLE

BUDOWLE - wartość określona na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 - 7

ustawy z dnia 12 grudnia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych:

1. służące przesyłaniu i uzdatnianiu wody oraz służące oczyszczaniu ścieków (0,01%)

2. pozostałe (2%)

61.

....................... zł

....................... zł

62.

……………%

…………….%

63.

............................

………..................

E. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU

Kwota podatku1 i 2

Suma kwot z kol. D (należy zaokrąglić do pełnych złotych) *

* Zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 613 z późń zm.) podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom i inkasentom zaokrągla się do pełnych złotych, w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

64.

.................................................... zł

F. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH

(podać powierzchnię, bądź wartość budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO

65. Imię

66. Nazwisko

67. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

68. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

69.Uwagi organu podatkowego

70. Data i podpis przyjmującego formularz

Pouczenie:

1. W przypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach i ratach kwoty podatku z poz. 64, lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1619 ze zm.).

2. W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty zgodnie z art.6 ust. 11a - ustawy z 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych. (Dz. U. z 2014r. poz. 849 z późń. zm.).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe