Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII.82.15 Rady Gminy Cielądz

z dnia 28 grudnia 2015r.

zmieniająca uchwałę nr XII.78.15 Rady Gminy Cielądz w sprawie opłaty targowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz.1515, poz. 1890) art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit.a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z 2015 r. poz. 528, poz. 774, poz. 1045, poz. 1238, poz. 1777, poz. 1890) Rada Gminy Cielądz uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII.78.15 Rady Gminy Cielądz z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015 r. poz. 4571) § 2 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: "3) wózka ręcznego, roweru, ręki i kosza oraz w innych pozostałych przypadkach - 30,00 zł.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cielądz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Małgorzata Rosa

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe