Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/104/2015 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy

z dnia 31 grudnia 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia jej wysokości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art.40 ust 1, art. 41 ust. 1 art. 42 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 6i ust.1 pkt 1, art. 6j ust. 2a, art. 6k ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593, z 2015r. poz. 87, poz. 122, poz. 1688) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

2. Ustala się stawkę opłaty miesięcznej za odpady komunalne dla jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość,

1) za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny:

a) z terenów wiejskich - 9,00 zł;

b) z terenów miejskich - 10,00 zł.

2) za odpady komunalne zmieszane:

a) z terenów wiejskich i miejskich - 17,00 zł.

3. Ustala się stawkę opłaty miesięcznej za odpady komunalne dla dwóch i więcej osób zamieszkujących daną nieruchomość,

1) za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny:

a) z terenów wiejskich - 18,00 zł;

b) z terenów miejskich - 20,00 zł.

2) Za odpady komunalne zmieszane:

a) z terenów wiejskich i miejskich - 34,00 zł.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Drzewicy.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XII/98/2015 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia jej wysokości.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta w Drzewicy


Marian Kalużny

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe