Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/135/15 Rady Miejskiej w Głownie

z dnia 30 grudnia 2015r.

w sprawie wynagrodzenia za inkaso poboru opłaty targowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 849; z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1777) Rada Miejska w Głownie uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się następujące wynagrodzenie za inkaso poboru opłaty targowej w wysokości:

- dla inkasentów pobierających opłaty targowe na targowiskach położonych w Głownie przy ul. Sikorskiego 45/49 i przy ul. Kopernika 23 - 75 % od zebranej kwoty opłat targowych,

- dla inkasenta pobierającego opłaty targowe na targowisku miejskim w Głownie przy ul. Bielawskiej 32, oraz we wszelkich miejscach w których jest prowadzona sprzedaż na terenie miasta, poza sprzedażą dokonywaną w budynkach lub w ich częściach - 20 % od zebranej kwoty opłat targowych.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Głowna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Głownie


Magdalena Szajder

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe