Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/82/2015 Rady Gminy Kutno

z dnia 17 grudnia 2015r.

zmieniająca uchwałę nr III/19/2015 Rady Gminy Kutno z dnia 5 lutego 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z 2014 r. poz. 40), art. 6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z 2015 r. poz. 1045, poz. 1890), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465, z 2015 r. poz. 1045), Rada Gminy Kutno uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik do uchwały Nr III/19/2015 Rady Gminy Kutno z dnia 5 lutego 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kutno.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Dariusz Mroczek


Załącznik do Uchwały Nr XV/82/2015
Rady Gminy Kutno
z dnia 17 grudnia 2015 r.

WYKAZ SOŁTYSÓW - INKASENTÓW

1. Bielawki-Jan Starbała

2. Boża Wola-Dominika Ciemieniewska

3. Byszew-Wiesława Kowalska

4. Florek-Jolanta Szymańska

5. Gołębiewek Nowy-Jolanta Słomińska

6. Gołębiewek Stary-Janina Mazur

7. Gołębiew-Barbara Wujkowska

8. Grabków-Radosław Zawierucha

9. Gnojno-Paweł Bińkowski

10. Julinki-Piotr Mączyński

11. Kotliska-Zbigniew Moraczewski

12. Komadzyn-Agnieszka Misztal

13. Krzesin-Jadwiga Wasiak

14. Leszno-Sylwester Sawicki

15. Leszczynek-Teresa Lewańska

16. Malina-Elżbieta Maćkowiak

17. Marianki-Wioletta Dolat

18. Nowa Wieś-Ireneusz Fajkowski

19. Nagodów-Zofia Kacprzak

20. Podczachy-Konrad Lasecki

21. Piwki-Rafał Olszewski

22. Raciborów-Bogdan Wasiński

23. Sieciechów-Janina Tokalska

24. Sieraków-Agnieszka Kopeć

25. Strzegocin-Andrzej Popławski

26. Stanisławów-Waldemar Łazikowski

27. Wierzbie-Kazimierz Kwieciak

28. Wroczyny-Barbara Czarnecka

29. Wysoka Wielka-Tomasz Rojewski

30. Woźniaków-Stefan Przygodzki

31. Żurawieniec-Bernardyna Zamerska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe