Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/76/2015 Rady Gminy Ostrówek

z dnia 30 grudnia 2015r.

zmieniająca uchwałę nr IX/57/2015 Rady Gminy Ostrówek z dnia 29 października 2015 r. w sprawie podatku od nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz.1515) oraz art.5 ust.1,art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.z 2014 r. poz.849; z 2015 r. poz.528, 699, 774, 1045, 1283, 1777, 1890) Rada Gminy Ostrówek uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IX/57/2015 Rady Gminy Ostrówek z dnia 29 października 2015 r. w sprawie podatku od nieruchomości w § 1 :

1) pkt 9 otrzymuje brzmienie :

od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U.poz.1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3 zł od 1 m2 powierzchni";

2) dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

od pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni - 0,26 zł".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, w siedzibie Urzędu Gminy w Ostrówku oraz na terenie sołectw.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr X/65/2015 Rady Gminy Ostrówek z dnia 2 grudnia 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr IX/57/2015 Rady Gminy Ostrówek z dnia 29 października 2015 r.w sprawie podatku od nieruchomości.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy Ostrówek


Andrzej Wojewoda

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe