Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/67/2015 Rady Gminy Regnów

z dnia 29 grudnia 2015r.

zmieniająca uchwałę nr XI/56/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późń.zm.) w związku z art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych[1]) (Dz.U. z 2014 r. poz. 849 z późń.zm.) Rada Gminy Regnów, uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/56/2015 Rady Gminy Regnów z dnia 26 listopada 2015r w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015 r. poz. 5079) dokonuje się następującej zmiany:

1) załącznik Nr 1, o którym mowa w § 1 ust. 1 zmienianej uchwały określający wzór informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1) otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) załącznik Nr 2, o którym mowa w § 1 ust. 2 zmienianej uchwały określający wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Regnów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016r.

Przewodniczący Rady


Kazimierz Tkaczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/67/2015
Rady Gminy Regnów
z dnia 29 grudnia 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/67/2015
Rady Gminy Regnów
z dnia 29 grudnia 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe