Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/83/2015 Rady Gminy Rozprza

z dnia 30 grudnia 2015r.

w sprawie opłaty targowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 15 ust.1, art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 849 oraz z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774 oraz poz. 1045, poz. 1285 i poz. 1777) oraz art. 28 § 4 i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 613, poz. 699, poz. 978, poz. 1197, poz. 1269, poz. 1311, poz. 1649) Rada Gminy Rozprza uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się opłatę targową od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach
na obszarze Gminy Rozprza.

§ 2. 1. Określa się wysokość dziennej stawki opłaty targowej w wysokości:

1) 2,00 zł od sprzedaży z ręki lub niesionego przez sprzedawcę kosza, torby wiadra, siatki czy innego pojemnika;

2) 3,00 zł od każdego rozpoczętego metra kwadratowego powierzchni targowiska zajętego przez sprzedawcę na potrzeby sprzedaży w inny sposób niż określony w pkt 1.

2. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się stawkę wyższą.

3. Przez powierzchnię targowiska zajętą przez sprzedawcę na potrzeby sprzedaży - rozumie się jednolity obszar służący podmiotowi dokonującemu sprzedaży do wykonywania czynności związanych ze sprzedażą, a w szczególności do ustawienia straganu, stolika lub innego przedmiotu pełniącego rolę lady dla celów sprzedaży, obszar magazynowania towarów i składowania opakowań po towarach, jak również obszar, na którym znajduje się służące sprzedaży pojazdy lub inne urządzenia i przedmioty.

§ 3. Uiszczona opłata targowa jest ważna tylko w danym dniu i na danym targowisku.

§ 4. 1. Zarządza się pobór opłaty w drodze inkasa. Na inkasentów opłaty targowej
w poszczególnych sołectwach Gminy Rozprza wyznacza się sołtysów sołectw, a na terenie Osiedla Przylesie w Niechcicach - Przewodniczącego Zarządu Osiedla Przylesie w Niechcicach. Dodatkowo
w sołectwie Rozprza na inkasenta opłaty targowej wyznacza się Pana Tadeusza Dendka.

2. Wójt Gminy Rozprza wyposaży inkasentów opłaty targowej w imienne identyfikatory, potwierdzające pełnione przez nich funkcje wynikające z niniejszej uchwały, które inkasenci powinni posiadać przy poborze opłaty.

3. Dokumentem stwierdzającym uiszczenie opłaty targowej jest wydane przez inkasenta pokwitowanie zawierające numer, wysokość pobranej opłaty, datę pobrania opłaty, opatrzone pieczęcią Gminy.

4. Inkasenci zobowiązani są do wpłaty na właściwy rachunek bankowy Gminy Rozprza pobranej opłaty targowej w terminie do 5 dnia po zakończeniu miesiąca, w którym opłatę pobrano, a za grudzień niezwłocznie jednakże nie później jak do dnia 31 grudnia.

5. Ustala się wynagrodzenie inkasentów, o których mowa w ust. 1 w wysokości - 50% zainkasowanej kwoty.

6. Wynagrodzenie z tytułu wykonywanych czynności inkasent otrzyma na podstawie złożonego
do Referatu Podatków, Opłat Lokalnych i Windykacji rozliczenia pobranej opłaty, potwierdzonego merytorycznie przez upoważnionego pracownika Urzędu Gminy w Rozprzy.

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 5, obliczone od faktycznie zebranych należności, będzie wypłacane inkasentowi w ciągu 14 dni od dnia rozliczenia się inkasenta z pobranej opłaty targowej.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Nr VIII/47/2015 Rady Gminy Rozprza z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stawek opłaty targowej (Dz. Urz. W.Ł. z 2015 r. poz. 2938).

§ 7. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Gemel

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe