Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/135/15 Rady Gminy Wola Krzysztoporska

z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 1515) i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.[1])), Rada Gminy Wola Krzysztoporska uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady udzielania i rozliczania dotacji przyznawanych z budżetu gminy Wola Krzysztoporska dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie gminy Wola Krzysztoporska, a prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.

§ 2. Ustala się tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji przyznanych z budżetu gminy Wola Krzysztoporska dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie gminy Wola Krzysztoporska, a prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.

Rozdział 2.
Ustalanie i przekazywanie dotacji

§ 3. Niepubliczne przedszkola, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu gminy Wola Krzysztoporska w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy Wola Krzysztoporska, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Wola Krzysztoporska , jeżeli przedszkole to:

1) spełni warunki określone w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej ustawą, z tym że czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy, nie może być krótszy niż czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony przez Radę Gminy Wola Krzysztoporska dla przedszkoli prowadzonych przez gminę;

2) będzie pobierać opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego nie wyższe niż opłaty ustalone przez Radę Gminy Wola Krzysztoporska na podstawie art. 14 ust. 5 pkt 1 lit. "a" ustawy;

3) będzie prowadzić dokumentację przebiegu nauczania, wychowania i opieki ustaloną dla przedszkoli publicznych;

4) zapewni liczbę uczniów w oddziale przedszkolnym nieprzekraczającą maksymalnej liczby uczniów w oddziale przedszkola publicznego, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy;

5) zapewni uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy;

6) stosuje zasady przyjmowania do publicznych przedszkoli, określone w rozdziale 2a ustawy.

§ 4. Niepubliczne przedszkola, o których mowa w art. 90 ust. 2b ustawy, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu gminy Wola Krzysztoporska w wysokości 75% ustalonych w budżecie gminy Wola Krzysztoporska wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu dla jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy Wola Krzysztoporska, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Wola Krzysztoporska.

§ 5. Podmiot prowadzący niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego, o którym mowa w art. 90 ust. 2d ustawy, otrzymuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację z budżetu gminy Wola Krzysztoporska w wysokości 40% ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu dla jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy Wola Krzysztoporska, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Wola Krzysztoporska.

§ 6. Niepubliczne przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, które zgodnie z art. 71 b ust. 2a ustawy, prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka otrzymują dotację z budżetu gminy Wola Krzysztoporska w kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Wola Krzysztoporska.

§ 7. 1. Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych, o których mowa w § 1, udziela się na wniosek osoby prowadzącej placówkę niepubliczną, złożony Wójtowi Gminy Wola Krzysztoporska najpóźniej do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

2. Zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku określa wzór stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Dotacja obliczana jest w poszczególnych miesiącach na każdego ucznia, wykazanego w informacji miesięcznej o faktycznej liczbie uczniów/dzieci, składanej przez podmioty dotowane do 10 dnia każdego miesiąca, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Zakres danych, które powinny być zawarte w informacji, w tym uczniów uczęszczających do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego będących mieszkańcami innych gmin, dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz uczniów niepełnosprawnych określa wzór stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W miesiącach wakacyjnych (lipiec, sierpień) liczba uczniów/dzieci uprawnionych do dotacji w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego obejmuje stan wykazany w informacji w czerwcu.

§ 9. W trakcie roku budżetowego wysokość dotacji ulega zmianie w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia kwoty ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych.

§ 10. Dotacje, o których mowa w § 3, § 4, § 5 i § 6, przekazywane są na rachunek bankowy niepublicznej placówki oświatowej w 12 częściach w terminie do 20 dnia każdego miesiąca, z tym że część za grudzień jest przekazywana w terminie do dnia 15 grudnia.

Rozdział 3.
Rozliczenie dotacji

§ 11. 1. Podmiot prowadzący niepubliczną placówkę oświatową, który otrzymuje dotację z budżetu gminy Wola Krzysztoporska sporządza kwartalne i roczne rozliczenie wykorzystania dotacji, ujęte w zbiorczym zestawieniu, obejmującym informację o wykorzystaniu otrzymanej dotacji, z wyszczególnieniem kwot poszczególnych rodzajów wydatków.

2. Wzór rozliczenia dotacji stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Rozliczenie wykorzystania dotacji osoba prowadząca niepubliczną placówkę oświatową przekazuje Wójtowi Gminy Wola Krzysztoporska, w terminach:

1) kwartalne - do 10 dnia miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy;

2) roczne - do 20 stycznia następnego roku po roku udzielenia dotacji.

4. W przypadku gdy niepubliczna placówka oświatowa kończy swoją działalność, rozliczenie należy złożyć
w terminie do 30 dni po otrzymaniu ostatniej części dotacji.

§ 12. Dotacje, o których mowa w § 3, § 4, § 5 i § 6 są przeznaczone zgodnie z art. 90 ust. 3d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty na dofinansowanie realizacji zadań niepublicznej placówki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na:

1) pokrycie wydatków bieżących niepublicznej placówki oświatowej obejmujących wydatki poniesione na cele działalności przedszkola i innych form wychowania przedszkolnego, w tym na:

a) wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego, jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrektora przedszkola albo prowadzi zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego,

b) sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań organu prowadzącego, o którym mowa w art. 5 ust. 7 ustawy, z wyjątkiem wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zakup i objęcie akcji i udziałów lub wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego;

2) zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, obejmujących:

a) książki i inne zbiory biblioteczne,

b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno- wychowawczemu realizowanemu w niepublicznych placówkach oświatowych,

c) sprzęt sportowy i rekreacyjny,

d) meble,

e) pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania do używania.

§ 13. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane w nadmiernej wysokości lub nienależne podlegają zwrotowi wraz z odsetkami w terminie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz.885, z późn. zm.).

Rozdział 4.
Tryb i zakres kontroli pobrania i wykorzystania dotacji

§ 14. Prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji przyznanych niepublicznym placówkom oświatowym z budżetu gminy Wola Krzysztoporska podlega kontroli uwzględniającej w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia dotacji.

§ 15. 1. Kontrole przeprowadzane są na podstawie pisemnego upoważnienia Wójta Gminy Wola Krzysztoporska, określającego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz termin kontroli.

2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać co najmniej:

1) numer upoważnienia;

2) datę i miejsce wystawienia;

3) wskazanie podstawy prawnej;

4) imię i nazwisko, stanowisko, oznaczenie dokumentu tożsamości kontrolującego;

5) oznaczenie podmiotu dotowanego objętego kontrolą;

6) oznaczenie osoby prowadzącej podmiot dotowany objęty kontrolą;

7) określenie przedmiotu kontroli;

8) datę rozpoczęcia i przewidywaną datę zakończenia kontroli;

9) podpis osoby udzielającej upoważnienia.

3. Wójt Gminy Wola Krzysztoporska informuje osobę prowadzącą niepubliczną placówkę oświatową o planowanej kontroli na 7 dni przed jej rozpoczęciem.

4. Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli mają prawo wstępu do niepublicznych placówek oświatowych oraz wglądu do prowadzonej przez nie dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania oraz ich weryfikacji.

5. Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli mogą przetwarzać dane osobowe uczniów niepublicznych placówek oświatowych.

§ 16. 1. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządza się protokół kontroli w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Protokół kontroli zawiera:

1) pełną nazwę i adres kontrolowanego, nazwę i adres jego organu prowadzącego oraz imię i nazwisko osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania kontrolowanego;

2) imię i nazwisko kontrolującego oraz numer i datę wydania upoważnienia do przeprowadzenia kontroli;

3) określenie zakresu przedmiotowego kontroli;

4) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;

5) opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym ustalonych nieprawidłowości;

6) spis załączników stanowiących integralną część protokołu;

7) wzmiankę o liczbie stron, które zawiera protokół;

8) wzmiankę o poinformowaniu osoby, o której mowa w pkt 1, o prawie składania zastrzeżeń i składania wyjaśnień do protokołu;

9) podpisy kontrolujących i osoby prowadzącej podmiot dotowany objęty kontrolą lub osoby przez nią upoważnionej oraz miejsce i datę podpisania protokołu, a w przypadku odmowy podpisania - wzmiankę o tym fakcie i złożenie stosownego wyjaśnienia.

2. Protokół podpisuje kontrolujący i osoba prowadząca podmiot dotowany objęty kontrolą lub osoba przez nią upoważniona, w terminie 7 dni od daty jego otrzymania lub niezwłocznie po uzupełnieniu lub zmianie protokołu, o której mowa w ust. 4.

3. Osobie prowadzącej podmiot dotowany objęty kontrolą lub osobie przez nią upoważnionej przysługuje prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli udokumentowanych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia należy zgłosić kontrolującemu na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

4. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 3, kontrolujący jest zobowiązany dokonać ich analizy i w miarę potrzeby podjąć dodatkowe czynności kontrolne, a w wypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń - uzupełnić lub zmienić odpowiednią część protokołu kontroli.

5. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub części, kontrolujący przekazuje na piśmie swoje stanowisko osobie zgłaszającej zastrzeżenia. Osoba zgłaszająca zastrzeżenia podpisuje protokół w terminie 7 dni od dnia otrzymania stanowiska kontrolującego.

6. Osoba prowadząca podmiot dotowany objęty kontrolą lub osoba przez nią upoważniona może odmówić podpisania protokołu kontroli składając, w terminie właściwym do jego podpisania, wyjaśnienie tej odmowy.

7. O odmowie podpisania protokołu kontroli i złożeniu wyjaśnień kontrolujący czyni wzmiankę w protokole.

8. Odmowa podpisania protokołu przez osobę prowadzącą podmiot dotowany objęty kontrolą lub osobę przez nią upoważnioną nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli.

§ 17. 1. W terminie 21 dni od dnia podpisania lub odmowy podpisania protokołu kontroli przez osobę prowadzącą podmiot dotowany objęty kontrolą lub osobę przez nią upoważnioną, kontrolujący sporządza wystąpienie pokontrolne kierowane do osoby prowadzącej podmiot dotowany objęty kontrolą, zawierający ocenę kontrolowanej działalności, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości - zalecenia pokontrolne.

2. Osoba prowadząca podmiot dotowany objęty kontrolą, do której zostało skierowane wystąpienie pokontrolne, jest zobowiązana, w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym, zawiadomić kontrolującego o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych i wykorzystania uwag zawartych w wystąpieniu pokontrolnym.

Rozdział 5.
Przepisy końcowe

§ 18. Traci moc uchwała Nr XL/344/09 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli znajdujących się na terenie Gminy Wola Krzysztoporska i uchwała nr XII/107/11 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 22 września 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/344/09 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli znajdujących się na terenie Gminy Wola Krzysztoporska

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wola Krzysztoporska.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Maria Głowacka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/135/15
Rady Gminy Wola Krzysztoporska
z dnia 29 grudnia 2015 r.

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOTACJI NA ROK .................

Wola Krzysztoporska, dnia...........................

1. Dane niepublicznej placówki oświatowej:

Pełna nazwa placówki.......................................................................................

Adres placówki.................................................................................................

REGON. ..........................................................................................................

2. Dane osoby prowadzącej placówkę:

Nazwa osoby prowadzącej.................................................................................

Adres osoby prowadzącej...................................................................................

REGON. ...........................................NIP..........................................................

3. Dane osoby reprezentującej, zgodnie z odpowiednią ewidencją lub rejestrem (aktualny wpis), osoby prowadzącą placówkę lub jej pełnomocnika:

Nazwisko i imię......................................................................................

Pełniona funkcja.....................................................................................

4. Numer i data zaświadczenia o wpisie do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych

..............................................................................................................................................................

5. Data rozpoczęcia działalności (dotyczy placówek rozpoczynających działalność).....................................

6. Rachunek bankowy niepublicznej placówki oświatowej właściwy do przekazywania należnej dotacji:

(nazwa i adres zgodnie z umową z bankiem)

(nr rachunku bankowego placówki)

7. Planowana miesięczna liczba uczniów/dzieci...........................................................................w roku, w tym:

- uczniów zamieszkałych na terenie innych gmin,

- dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju,

- uczniów posiadających orzeczenie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego ..................................................,

rodzaje niepełnosprawności .........................................................................................................................

8. Osoba prowadząca zobowiązuje się do comiesięcznego składania informacji o aktualnej liczbie
uczniów/dzieci oraz przeznaczania dotacji na realizację zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki,
w tym profilaktyki społecznej.

.............................................................................................................................

(data, podpis i pieczęć osoby upoważnionej)

Sprawdzono zgodność wniosku z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji prowadzonej przez Gminę Wola Krzysztoporska

.......................................................................................................................

(data, podpis i pieczątka imienna pracownika ds. Oświaty)


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/135/15
Rady Gminy Wola Krzysztoporska
z dnia 29 grudnia 2015 r.

INFORMACJA MIESIĘCZNA O FAKTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW

Wola Krzysztoporska, dnia.....................................

(pieczątka placówki oświatowej)

1. Dane niepublicznej placówki oświatowej:

Pełna nazwa placówki..................................................................................................

Adres placówki............................................................................................................

2. Dane osoby prowadzącej placówkę:

Nazwa osoby prowadzącej.............................................................................................

Adres osoby prowadzącej...............................................................................................

3. Rachunek bankowy niepublicznej placówki oświatowej właściwy do przekazywania należnej dotacji
(nazwa i numer rachunku bankowego placówki zgodnie z umową z bankiem) ....................................................................................................................................

4. Liczba uczniów/dzieci...........................................................................w miesiącu, w tym:

uczniów zamieszkałych na terenie innych gmin,

dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju,

uczniów posiadających orzeczenie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia

specjalnego ...................,

rodzaje niepełnosprawności.........................................................................................................................

5. W załączeniu imienny wykaz uczniów/dzieci z podaniem miejsca zamieszkania.

.........................................................................................................

(data, podpis i pieczęć osoby upoważnionej)

Sprawdzono zgodność wniosku z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji prowadzonej przez gminę Wola Krzysztoporska

.........................................................................................................

(data, podpis i pieczątka imienna pracownika ds. Oświaty)


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/135/15
Rady Gminy Wola Krzysztoporska
z dnia 29 grudnia 2015 r.

ROZLICZENIE PRZEKAZANEJ DOTACJI

w..................kwartale..................roku

Wola Krzysztoporska, dnia....................

(pieczątka placówki oświatowej)

1. Dane niepublicznej placówki oświatowej:

Pełna nazwa placówki........................................................................................

Adres placówki..................................................................................................

2. Dane osoby prowadzącej placówkę:

Nazwa osoby prowadzącej.................................................................................

Adres osoby prowadzącej...................................................................................

3. Kwota dotacji otrzymanej w okresie sprawozdawczym....................................

4. Kwota dotacji otrzymanej narastająco od dnia 1.01................ r. do dnia...............

5. Zestawienie wydatków poniesionych na dofinansowanie realizacji zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej, placówki wymienionej w poz. 1, sfinansowanych z dotacji w okresie objętym rozliczeniem oraz od początku roku.

Lp.

Rodzaje wydatków

wydatek sfinansowany z dotacji w okresie sprawozdawczym

wydatek sfinansowany z dotacji narastająco

A

WYNAGRODZENIA, w tym:

1.

wynagrodzenia dyrektora placówki

2.

wynagrodzenia osobowe pracowników

3.

wynagrodzenia bezosobowe pracowników

4.

składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy

5.

inne (jakie)

B

WYDATKI RZECZOWE (bieżące), w tym:

1.

materiały i wyposażenie

2.

pomoce dydaktyczne i książki

3.

sprzęt sportowy i rekreacyjny

4.

meble

5.

pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

6.

zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody, gazu

7.

zakup usług remontowych

8.

wynajem pomieszczeń

9.

zakup usług pozostałych

10.

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

11.

inne wydatki (jakie)

OGÓŁEM

kwota niewykorzystanej dotacji (ogółem)

...............................................................................................

(data, podpis i pieczęć osoby upoważnionej)

Sprawdzono pod względem merytorycznym zgodność wydatków poniesionych na dofinansowanie realizacji zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej.

.................................................................................................

(data, podpis i pieczątka imienna pracownika ds. Oświaty)

Sprawdzono pod względem formalno- rachunkowym.

.........................................................................................................................

(data, podpis i pieczątka imienna pracownika Referatu Finansów i Budżetu)


[1]) Zm. Nr 69, poz. 624, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650, z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 357, 1240, 1607 i 1640.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe