Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Informacja nr 1 Starosty Brzezińskiego

z dnia 22 grudnia 2015r.

w sprawie operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów, budynków i lokali dla obrębów Osiny, Osiny PGR, Nagawki, Lubowidza, Koziołki - gmina Dmosin, powiat brzeziński, województwa łódzkiego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 24a ust. 8-12 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późn. zm.) informuje się:

§ 1. 1. Dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo- kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Osiny, Osiny PGR, Nagawki, Lubowidza, Koziołki - gmina Dmosin, powiat brzeziński, województwa łódzkiego z dniem 22 grudnia 2015 roku stały się danymi ewidencji gruntów i budynków i zostały ujawnione w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.

2. Informuje się, że wyłożenie operatu do wglądu osób zainteresowanych odbyło się w dniach 9 listopada - 30 listopada 2015 roku w godzinach 8.00-16.00 w siedzibie Urzędu Gminy Dmosin, zgodnie z art. 24a ust.5 wyżej wymienionej ustawy, na podstawie ogłoszenia Starosty Brzezińskiego, które ukazało się w gazecie codziennej Rzeczpospolita w dniu 16 października 2015 roku oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Dmosin oraz Starostwa Powiatowego w Brzezinach.

§ 2. 1. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo- kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia informacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, zgłaszać zarzuty i uwagi do Starosty Brzezińskiego na adres ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny.

2. Uwzględnienie lub odrzucenie zarzutów następuje w drodze decyzji Starosty Brzezińskiego.

§ 3. Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania, tj. uprawomocnienia się decyzji w stosunku do gruntów, budynków i lokali, których dotyczą zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo- kartograficznym nie są wiążące.

§ 4. Zarzuty zgłoszone po upływie 30 dni od daty ogłoszenia informacji traktowane będą jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencja gruntów i budynków.

§ 5. Informacja podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Starosta Brzeziński


Edmund Kotecki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe