Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2016 poz. 167

Uchwała nr XV/174/15 Rady Miejskiej w Wieluniu

z dnia 3 grudnia 2015r.

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych oraz wysokości opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13b, art. 13f i 40d ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 460, poz. 774, poz. 870, poz. 1336, poz. 1830, poz. 1890) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 1515, poz. 1890) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Ustala się strefę płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych
w Wieluniu, zwaną dalej strefą, której obszar określony jest w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wysokość opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie określone w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 3. Wprowadza się Regulamin strefy płatnego parkowania stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXVII/454/14 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych oraz wysokości opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania zmieniona uchwałą Nr XLV/539/14 z dnia 22 października 2014 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2014 r. poz. 1334, poz. 4084).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 lutego 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieluniu


Piotr Radowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/174/15
Rady Miejskiej w Wieluniu
z dnia 3 grudnia 2015 r.

Strefa płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Wieluniu

§ 1. Strefa płatnego parkowania obejmuje:

1) Plac Kazimierza Wielkiego;

2) Plac Legionów;

3) ul. Palestrancka;

4) ul. Różana;

5) ul. Augustiańska;

6) ul. Nowy Rynek;

7) ul. Ewangelicka;

8) ul. Kaliska;

9) ul. Królewska;

10) ul. Narutowicza;

11) ul. Barycz;

12) ul. Śląska;

13) ul. Sienkiewicza;

14) ul. Zamenhofa.

§ 2. Graficzny obszar Strefy przedstawia się następująco:

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/174/15
Rady Miejskiej w Wieluniu
z dnia 3 grudnia 2015 r.

Wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania w Wieluniu

§ 1. Opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie wynoszą:

Rodzaj opłaty

Wysokość (zł)

1) za parkowanie do pół godziny

0,50

2) za parkowanie za pierwszą godzinę

1,50

3) za parkowanie za drugą godzinę

1,70

4) za parkowanie za trzecią godzinę

2,00

5) za parkowanie za czwartą i kolejne godziny

1,50

6) abonament miesięczny ważny na określony pojazd

100,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/174/15
Rady Miejskiej w Wieluniu
z dnia 3 grudnia 2015 r.

REGULAMIN
strefy płatnego parkowania w Wieluniu

§ 1. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

1) uchwała - obowiązująca uchwała Rady Miejskiej w Wieluniu w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych oraz wysokości opłat za parkowanie w tej Strefie i sposobu ich pobierania;

2) Strefa - należy przez to rozumieć strefę płatnego parkowania tj. część obszaru miasta Wielunia, określony w załączniku Nr 1, w którym wprowadzono obowiązek wnoszenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych, oznakowany na wjazdach do strefy znakami D-44 (strefa parkowania) i na wyjazdach znakami D-45 (koniec strefy parkowania) oraz znakami poziomymi określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia w: pkt 5.2.4, pkt 5.2.6 i pkt 5.2.9.2;

3) miesiąc - rozumie się przez to 30 kolejnych dni licząc od początkowej daty obowiązywania abonamentu, z tym, ze w przypadku rozpoczęcia biegu terminu w określonym dniu miesiąca jego koniec wyznaczany jest przez dzień poprzedzający dzień, który datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, w przypadku gdyby takiego dnia w kolejnym miesiącu nie było, w ostatnim, dniu tego miesiąca;

4) abonament parkingowy - należy przez to rozumieć dokument potwierdzający uiszczenie opłaty, o której mowa w załączniku Nr 2 do uchwały;

5) bilet parkingowy - należy przez to rozumieć dokument potwierdzający uiszczenie opłaty, o której mowa w załączniku Nr 2 do uchwały;

6) karta postojowa - dokument uprawniający do postoju w strefie płatnego parkowania osoby, które są objęte stawką zerową zgodnie z § 8 pkt 3 i 4 regulaminu strefy płatnego parkowania;

7) kontroler - należy przez to rozumieć osobę posiadającą imienne upoważnienie do kontroli wniesionych opłat za parkowanie w Strefie, wystawione przez kierownika jednostki upoważnionej;

8) parkomat - należy przez to rozumieć urządzenie techniczne, które po uiszczeniu opłaty za parkowanie wydaje bilet parkingowy;

9) wezwanie - należy przez to rozumieć wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej lub okazania się ważnym dokumentem potwierdzającym uiszczenie opłaty z tytułu parkowania w Strefie;

10) system płatności mobilnych - należy przez to rozumieć system poboru opłat, w którym fakt uiszczenia opłaty za parkowanie nie jest potwierdzony wydaniem biletu parkingowego;

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 2. 1. Opłacie podlega parkowanie w Strefie w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 z zastrzeżeniem § 7 Regulaminu.

2. Za parkowanie w Strefie pobiera się opłaty zgodnie z tabelą opłat określoną w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Opłaty za parkowanie pojazdów w Strefie można uiszczać w następujący sposób:

1) poprzez zakup biletu w parkomacie;

2) poprzez system płatności mobilnych;

3) poprzez wykupienie w biurze Strefy abonamentu.

§ 4. Uiszczenie opłaty za parkowanie w spp nie uprawnia do prowadzenia działalności gospodarczej,
w tym reklamowej, w pojeździe lub z pojazdu. Takie działanie traktowane będzie jako samowolne zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

Rozdział 2.
Realizacja opłat za parkowanie w spp

§ 5. Obowiązkiem kierowcy parkującego pojazd w Strefie jest opłacenie czasu postoju w sposób określony w niniejszym Regulaminie.

§ 6. 1. Opłatę wnosi się niezwłocznie z chwilą zaparkowania pojazdu w miejscu postojowym i nie później niż po upływie 5 minut od czasu zajęcia miejsca postojowego lub nie później niż po upływie 5 minut od upływu czasu określonego na wydruku z parkomatu lub po upływie 5 minut od upływu czasu opłaconego za pomocą innych elektronicznych form płatności.

2. Dowód wniesienia opłaty parkingowej w postaci wydruku z parkomatu, abonamentu parkingowego lub kartę postojową umieszcza się niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu, w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Identyfikator systemu płatności elektronicznych należy umieścić przy prawej dolnej krawędzi przedniej szyby pojazdu.

4. Wykupienie abonamentu nie upoważnia do zastrzegania stałego miejsca parkowania i nie stanowi podstawy do roszczeń w przypadku braku wolnych miejsc parkingowych.

Rozdział 3.
Zerowa stawka opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania dla niektórych użytkowników drogi

§ 7. 1. Wprowadza się zerową stawkę opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania dla następujących użytkowników dróg publicznych:

1) kierujących osób niepełnosprawnych lub osób przewożących osoby niepełnosprawne, posiadających kartę parkingową, o której mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zmianami), parkujących wyłącznie w miejscach specjalnie wyznaczonych i oznakowanych znakiem pionowym D-18 "parking", z tabliczką T-29 i znakiem P-24 "miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej";

2) kierujących taksówkami osobowymi, parkujących wyłącznie w miejscach specjalnie wyznaczonych i oznakowanych odpowiednio znakami pionowymi D-19 "postój taksówek";

3) kierujących pojazdami kobiet w ciąży zamieszkałych na terenie Gminy Wieluń;

4) kierujących pojazdami osób objętych Programem "Wieluń sprzyja rodzinom 3+", o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 uchwały Nr XXXVI/438/13 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 30.12.2013 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Wieluń programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą "Wieluń sprzyja rodzinom 3+".

2. Kartę postojową wydaje Burmistrz Wielunia:

1) dla kierujących, o których mowa w ust. 1 pkt 3 na podstawie:

a) kseropkopii dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości,

b) zaświadczenia wydanego przez lekarza ginekologa lub karty ciąży, nie wcześniej jednak niż przed rozpoczęciem 10 tygodnia ciąży;

Do wglądu należy przedłożyć oryginały określone w podpunkcie a.

2) dla kierujących, o których mowa w ust. 1 pkt 4 na podstawie:

a) kserokopii dowodu osobistego lub innego dokumentu toższamości,

b) kserokopii Karty Rodziny 3+,

c) kserokopii dowodu rejestracyjnego;

Do wglądu należy przedłożyć oryginały określone w podpunkcie a, b i c.

3. Karta postojowa, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 3 wydawana jest na imię i nazwisko osoby uprawnionej i okres ważności zaświadczenia lekarskiego lub karty ciąży.

4. Rodzinie uprawnionej do Karty Rodzina 3+ wydawana jest jedna karta postojowa na imię i nazwisko właściciela i numer rejestracyjny pojazdu na podstawie dokumentów zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 2.

Rozdział 4.
Parkowanie w Strefie bez uiszczenia opłaty oraz procedura reklamacyjna

§ 8. Za parkowanie w Strefie bez uiszczonej opłaty parkingowej lub przekroczenie limitu czasu wskazanego na bilecie parkingowym pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 50,00 zł, z zastrzeżeniem
§ 10 ust. 2.

§ 9. 1. W przypadku stwierdzenia przez kontrolera faktu parkowania pojazdu bez uiszczonej opłaty albo przekroczenia limitu czasu wskazanego na bilecie parkingowym, wystawia on wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej.

2. Wezwanie umieszcza się na przedniej szybie pojazdu za wycieraczką.

3. Wezwanie musi zawierać wskazanie dnia, godziny i minuty jego wystawienia.

§ 10. 1. Opłatę dodatkową, o której mowa w § 9, należy wnieść w terminie 14 dni od daty wystawienia wezwania. Opłatę dodatkową wnosi się w formie gotówki lub przelewem na konto Gminy Wieluń.

2. W przypadku wniesienia opłaty dodatkowej, w ciągu 3 dni roboczych od daty wystawienia wezwania ulega ona zmniejszeniu i wynosi 25,00 zł.

3. Za datę wniesienia opłaty dodatkowej uważa się datę wpływu na rachunek bankowy Gminy Wieluń.

4. Uiszczenie opłaty dodatkowej nie upoważnia do parkowania w Strefie.

5. Opłata dodatkowa nieuiszczona w terminie, o którym mowa w ust. 1, podlega egzekucji w trybie określonym w przepisach w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

§ 11. 1. Pisemną reklamację od nałożonej opłaty dodatkowej za parkowanie w Strefie bez uiszczenia opłaty wnosi się do biura Strefy w terminie 14 dni od dnia wystawienia wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej. O wyniku rozpatrzenia reklamacji biuro Strefy powiadamia pisemnie osobę kwestionującą nałożenie opłaty dodatkowej. W przypadku uznania reklamacji wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej nie rodzi skutków prawnych.

2. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji służy prawo wniesienia odwołania do Burmistrza Wielunia.

3. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia o nieuwzględnieniu reklamacji. Do odwołania winny być dołączone dokumenty uzasadniające jego wniesienie. Jeżeli odwołania nie wniesiono, opłatę dodatkową należy wnieść w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o nieuwzględnieniu reklamacji.

4. O wyniku rozpatrzenia odwołania odwołujący się zostaje powiadomiony pisemnie. Rozstrzygnięcie Burmistrza Wielunia jest ostateczne.

5. Nieuwzględnienie złożonego odwołania skutkuje obowiązkiem uiszczenia opłaty dodatkowej w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4.

Rozdział 5.
Kontrola czasu postoju pojazdów w Strefie

§ 12. 1. Kontrolę w zakresie przestrzegania regulaminu Strefy prowadzą upoważnieni kontrolerzy Strefy.

2. Do obowiązków kontrolerów należy w szczególności:

1) sprawdzanie uiszczenia opłaty za parkowanie w Strefie;

2) sprawdzanie ważności abonamentu parkingowego;

3) wystawianie wezwań do uiszczenia opłaty dodatkowej w przypadku:

a) braku opłaty w postaci wydruku z parkomatu lub poprzez aplikację w telefonie komórkowym,

b) przekroczenia czasu określonego na wydruku z parkomatu lub poprzez aplikację w telefonie komórkowym,

c) braku ważności abonamentu parkingowego;

4) współpraca ze Strażą Miejską i Policją.

3. Kontrolerzy Strefy nie mają uprawnienia do pobierania opłaty dodatkowej oraz nie prowadzą sprzedaży abonamentu parkingowego i biletów parkingowych.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 13. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania Strefy oraz reklamacje związane z nałożonymi opłatami dodatkowymi, przyjmowane są w biurze Strefy w godzinach funkcjonowania Strefy.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-01-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe