| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/194/15 Rady Miasta Kutno

z dnia 15 grudnia 2015r.

w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kutno, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz liczby punktów przyznanych poszczególnym kryteriom i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 20e ust. 3 i 4, art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, i Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991; z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206; z 2012 r. poz. 941 i 979; z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650; z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198 i 1877; z 2015 r. poz. 357, 1045, 1240, 1418, 1607, 1629 i 1640), Rada Miasta Kutno uchwala, co następuje:

§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) szkole - należy przez to rozumieć szkołę podstawową, dla której Miasto Kutno jest organem prowadzącym;

2) rodzicu - należy przez to rozumieć również opiekuna prawnego dziecka.

§ 2. Określa się kryteria rekrutacji do szkół w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz liczbę punktów przyznaną poszczególnym kryteriom i dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kutno.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady


Grzegorz Chojnacki


Załącznik do Uchwały Nr XVIII/194/15
Rady Miasta Kutno
z dnia 15 grudnia 2015 r.

Kryteria rekrutacji do szkół w postępowaniu rekrutacyjnym, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, liczba punktów przyznanych poszczególnym kryteriom i dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów

Lp.

Kryterium rekrutacji

Liczba punktów*

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium

1.

Kandydat jest mieszkańcem Miasta Kutno

20

Oświadczenie rodzica

2.

Rodzeństwo Kandydata uczęszcza już do tej szkoły

4

Oświadczenie rodzica

3.

Miejsce pracy rodzica znajduje się w obwodzie tej szkoły

3

Zaświadczenie pracodawcy

4.

Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do funkcjonującego w pobliżu tej szkoły żłobka miejskiego, przedszkola lub punktu przedszkolnego, gimnazjum lub szkoły innego typu

2

Oświadczenie rodzica

5.

Zamieszkiwanie w obwodzie tej szkoły krewnych kandydata (np. babci, dziadka) wspierających rodziców kandydata w zapewnieniu mu należytej opieki

1

Oświadczenie rodzica

6.

Kandydat posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ubiega się o przyjęcie do oddziału integracyjnego w szkole z oddziałami integracyjnymi

10

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

* punkty są sumowane. Kandydaci przyjmowani są w kolejności od największej liczby punktów aż do wyczerpania wolnych miejsc w szkole.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Bojko

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »