| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/98/15 Rady Gminy Lutomiersk

z dnia 16 grudnia 2015r.

w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Lutomiersku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890) oraz art. 9 ust. 1 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 406; z 2014 r. poz. 423; z 2015 r. poz. 337, poz. 1505), Rada Gminy Lutomiersk uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Lutomiersku w brzmieniu
ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XV/138/2000 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 15 lutego 2000 r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lutomiersk.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lutomiersk


Tadeusz Rychlik


Załącznik do Uchwały Nr XXI/98/15
Rady Gminy Lutomiersk
z dnia 16 grudnia 2015 r.

STATUT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W LUTOMIERSKU

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiersku, zwany dalej GOK jest samorządową instytucją kultury Gminy Lutomiersk, utworzoną na mocy Uchwały Nr III/28/98 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 19 grudnia 1998 r. w sprawie połączenia jednostek organizacyjnych Gminy tj. Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w jednostkę o nazwie Gminny Ośrodek Kultury.

2. GOK jest wpisany do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Gminę Lutomiersk pod nr 1/2000 i posiada osobowość prawną.

3. GOK używa pieczęci podłużnej z pełną nazwą i adresem siedziby.

§ 2. GOK działa według obowiązujących na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej przepisów prawa, a w szczególności:

1) art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890);

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890);

3) art. 9 ust. 1 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 406; z 2014 r. poz. 423; z 2015 r. poz. 337, poz. 1505);

4) ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 642, poz. 908; z 2013 r. poz. 829);

5) ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, poz. 613; z 2014 r. poz. 768, poz. 1100; z 2015 r. poz. 4, poz. 978, poz. 1045, poz. 1166, poz. 1333, poz. 1844, poz. 1893);

6) niniejszego statutu.

§ 3. 1. Obszarem działania GOK jest Gmina Lutomiersk.

2. Siedzibą Ośrodka Kultury jest budynek znajdujący się przy ul.Plac Jana Pawła II nr 13 w Lutomiersku.

3. GOK może również działać na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a także poza jej granicami.

4. W skład GOK wchodzi Gminna Biblioteka Publiczna w Lutomiersku.

Rozdział 2
Przedmiot działania

§ 4. GOK realizuje cele i zadania w dziedzinie sztuki i edukacji kulturalnej, upowszechniania kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego oraz popularyzacji czytelnictwa.

§ 5. 1. Do podstawowych zadań GOK należą w szczególności:

1) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę;

2) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i aspiracji mieszkańców gminy
w zakresie uczestnictwa w kulturze;

3) tworzenie warunków do wspierania i rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego;

4) współpraca, z placówkami oświatowymi, instytucjami i organizacjami pozarządowymi
w zakresie kultury i sztuki;

5) ochrona dziedzictwa narodowego, podtrzymywanie tradycji lokalnych, w tym artystycznych;

6) prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej w dziedzinie kultury i sztuki;

7) prowadzenie współpracy ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami z terenu gminy;

8) integracja miejscowych środowisk w celu współtworzenia i uczestnictwa w działalności kulturalnej;

9) ochrona dziedzictwa kulturowego gminy;

10) wspieranie miejscowych tradycji i inicjatyw kulturalnych;

11) promocja walorów kulturowych gminy.

2. Do zadań GOK należy również prowadzenie biblioteki, a w szczególności:

1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych;

2) rozpowszechnianie czytelnictwa;

3) obsługa użytkowników, udostępnienie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnych, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych i innych bibliotek;

4) prowadzenie działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej;

5) organizowanie spotkań literackich i odczytów;

6) współpraca ze środowiskiem lokalnym;

7) promowanie biblioteki.

§ 6. GOK realizuje swoje zadania w szczególności poprzez:

1) organizowanie imprez plenerowych;

2) organizowanie spektakli, koncertów, przeglądów, festiwali oraz innych przedsięwzięć
o charakterze kulturalnym;

3) przygotowywanie i organizowanie wystaw, konkursów, spotkań, kursów
z wykorzystaniem różnych form przekazu;

4) prowadzenie zespołów artystycznych i kół zainteresowań oraz innych z zakresu kultury;

5) organizowanie warsztatów dla ruchu artystycznego;

6) współpracę z placówkami oświatowymi wszystkich typów, stowarzyszeniami z terenu gminy;

7) promocję wydarzeń kulturalnych;

8) nawiązywanie kontaktów i wymiana dorobku kulturalnego z partnerami krajowymi
i zagranicznymi;

9) pozyskiwanie środków pozabudżetowych i wykorzystywanie ich na realizację zadań statutowych.

Rozdział 3
OrganizacjaGOK

§ 7. 1. 1. Działalnością GOK zarządza Dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz
i odpowiada za jego prawidłowe funkcjonowanie.

2. Dyrektora GOK powołuje i odwołuje Wójt Gminy Lutomiersk, w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 406; z 2014 r. poz. 423; z 2015 r. poz. 337).

3. Bezpośredni nadzór nad działalnością GOK sprawuje Wójt Gminy Lutomiersk.

4. Organizację wewnętrzną GOK skreśla Regulamin Organizacyjny nadany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy Lutomiersk.

5. Wymagania kwalifikacyjne i zasady wynagradzania pracowników GOK określa Regulamin wynagradzania.

§ 8. Do podstawowych obowiązków i uprawnień Dyrektora należy:

1) kierowanie działalnością podstawową i administracją;

2) nadzór nad składnikami majątkowymi placówki;

3) opracowanie planów rzeczowych i finansowych;

4) prowadzenie okresowej sprawozdawczości;

5) wydawanie regulaminów, zarządzeń i instrukcji wewnętrznych;

6) wykonywanie funkcji pracodawcy, w tym zatrudnianie i zwalnianie pracowników, ustalanie ich zakresu czynności oraz trybu załatwiania powierzonych im spraw;

7) prowadzenie kontroli zarządczej i nadzorowania jakości pracy podległych pracowników.

§ 9. Dyrektor instytucji przedkłada Radzie Gminy Lutomiersk i Wójtowi Gminy Lutomiersk roczne sprawozdanie z działalności GOK.

Rozdział 4
Zasady gospodarki finansowej

§ 10. 1. GOK gospodaruje samodzielnie powierzonym i nabytym mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami celowości i efektywności ich wykorzystania.

2. Dyrektor zarządza mieniem komunalnym przekazanym przez Gminę Lutomiersk, ponosi odpowiedzialność za jego stan i wykorzystanie do realizacji celów statutowych.

3. Podstawą gospodarki finansowej GOK jest plan finansowy tej instytucji ustalony przez Dyrektora po uprzedniej akceptacji Wójta Gminy Lutomiersk sporządzony z zachowaniem wysokości rocznej dotacji przyznanej przez organizatora.

4. Przychodami instytucji kultury są przychody:

1) z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego;

2) najmu i dzierżawy składników majątkowych;

3) dotacje podmiotowe i celowe z jednostki samorządu terytorialnego;

4) dotacje celowe z budżetu państwa;

5) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych;

6) inne źródła, w tym fundusz Unii Europejskiej.

5. GOK pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskanych przychodów.

6. Nadzór nad gospodarką finansową GOK sprawuje Rada Gminy Lutomiersk,
za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej oraz Wójt Gminy Lutomiersk.

§ 11. Szczegółowe zasady prowadzenia rachunkowości i gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.

Rozdział 5
Postanowienia końcowe

§ 12. Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie przewidzianym dla jego nadania.

Przewodniczący Rady Gminy Lutomiersk


Tadeusz Rychlik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adrian Meclik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »