| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/154/16 Rady Miejskiej w Działoszynie

z dnia 28 kwietnia 2016r.

w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Działoszyn

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 7 ust. 3a Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r. poz. 299) Rada Miejska w Działoszynie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Działoszyn, stanowiące załącznik do Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Działoszyn.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Działoszynie


mgr inż. Kazimierz Środa


Załącznik do Uchwały Nr XXIII/154/16
Rady Miejskiej w Działoszynie
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Działoszyn

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na nieruchomościach położonych w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Działoszyn oraz transport nieczystości ciekłych pochodzących z tych zbiorników, dalej zwany Przedsiębiorcą, zobowiązany jest do posiadania pojazdu lub pojazdów asenizacyjnych:

1) spełniających wymagania techniczne określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) oraz sanitarno-porządkowe zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617);

2) oznakowanych w sposób trwały i widoczny, umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi (nazwa Przedsiębiorcy, adres, telefon kontaktowy);

3) w ilości i stanie technicznym zapewniającym ciągłość wykonywania usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;

4) wyposażonych w sposób zapewniający warunki natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń powodowanych przez pojazdy asenizacyjne na trasie przejazdu oraz powstających w miejscu poboru nieczystości.

§ 2. Przedsiębiorca zobowiązany jest do dysponowania bazą transportową:

1) zlokalizowaną na terenie ogrodzonym, niedostępnym dla osób postronnych, z odpowiednim zapleczem technicznym;

2) zapewniającą możliwość codziennego parkowania pojazdów po zakończonej pracy;

3) zapewniającą możliwość serwisowania, dezynfekowania i utrzymywania pojazdów w należytym stanie sanitarno-higienicznym.

§ 3. W przypadku, gdy baza transportowa nie spełnia wymagań określonych w § 2, Przedsiębiorca powinien wykazać możliwość korzystania z serwisowania, dezynfekowania i utrzymywania w należytym stanie sanitarno-higienicznym pojazdów u innego podmiotu.

§ 4. Przedsiębiorca powinien spełniać następujące wymagania dotyczące zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami:

1) pojazdy służące do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinny być myte i dezynfekowane zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617);

2) świadczenie usług powinno odbywać się w sposób nie powodujący zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi oraz zanieczyszczania tras transportu nieczystości;

3) miejsca, które podczas opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych zostaną zanieczyszczone nieczystościami ciekłymi, powinny być niezwłocznie uporządkowane i zdezynfekowane.

§ 5. Przedsiębiorca powinien zapewnić odbiór nieczystości przez stację zlewną, spełniającą wymagania określone w rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 188, poz. 1576).


Uzasadnienie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy. Zgodnie z art. 40 ust. 1 wyżej wymienionej Ustawy, na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy.

Z treści art. 7 ust. 3a Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) wynika, iż rada gminy jest zobowiązana określić, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, uwzględniając opis wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadań.

Zezwolenia, o którym mowa powyżej udziela w drodze decyzji wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce świadczenia usług (art. 7 ust. 6 cytowanej Ustawy).

Zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 299) wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych dotyczące:

1) opisu wyposażenia technicznego zawierającego wymagania odnośnie do:

a) pojazdów asenizacyjnych przeznaczonych do świadczenia usług,

b) bazy transportowej,

2) zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami,

3) miejsc przekazywania nieczystości ciekłych

- określa się w sposób precyzyjny, zrozumiały, niedyskryminujący, nieograniczający konkurencji oraz nieutrudniający dostępu do rynku przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz zapewniający należytą ochronę zdrowia i życia ludzi oraz środowiska.

W związku z powyższym, Rada Miejska w Działoszynie, realizując delegację ustawową przewidzianą w powołanych przepisach prawa, podjęła niniejszą Uchwałę w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Działoszyn.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Waz

Managing Partner w Leaware - spółce tworzącej aplikacje mobilne i webowe dla klientów na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »