| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/96/2016 Rady Gminy w Bolesławcu

z dnia 14 czerwca 2016r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, położonych na terenie Gminy Bolesławiec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2016 r. poz. 250) Rada Gminy w Bolesławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, położonych na terenie Gminy Bolesławiec, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Deklarację, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy w Bolesławcu:

1) w terminie 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych;

2) w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany danych określonych w deklaracji będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej nieruchomości.

§ 3. Deklarację, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, można składać w formie papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1) deklarację składaną w formie papierowej należy dostarczyć do siedziby Urzędu Gminy w Bolesławcu
ul. Rynek 1; 98-430 Bolesławiec;

2) deklarację składaną za pomocą środków komunikacji elektronicznej należy przesłać za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej pod adresem www.epuap.gov.pl.

2. Wzór deklaracji jest dostępny w pliku .doc i .pdf na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bolesławiec oraz stronie internetowej Gminy Bolesławiec jak również jako formularz w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Bolesławiec.

3. Deklaracja przesłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym ( Dz.U. z 2013 r. poz. 262 ze zmianami) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1114, ze zmianami ).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy Bolesławiec.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady


Teresa Piotrowicz


Załącznik do Uchwały Nr XIV/96/2016
Rady Gminy w Bolesławcu
z dnia 14 czerwca 2016 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Bogdan

Założycielka agencji pracy Jobhouse, ekspertka z zakresu HR i rynku pracy. W marcu 2017 roku otrzymała nagrodę publiczności w ogólnopolskim konkursie Bizneswoman Roku, organizowanym przez kobiecy portal Sukces Pisany Szminką.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »