| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/117/2016 Rady Gminy Rusiec

z dnia 14 czerwca 2016r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) Rada Gminy Rusiec uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rusiec i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbiera się odpady komunalne w ilości uzależnionej od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość, zgodnie z regulaminem.

2. Ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne uzależniona jest od liczby pojemników o pojemności: 120 l, 240 l, 1100 l, 7500 l, w których gromadzone są odpady komunalne zmieszane na danej nieruchomości i stanowi:

1) dla nieruchomości niezamieszkałych, które zadeklarują segregację odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbiera się dodatkowo zestaw pojemników do segregacji odpadów, określonej odrębną uchwałą:

a) dla pojemnika o pojemności 120 l, 240 l i 1100 l na odpady zmieszane minimum:

- pojemnik 120 l na szkło,

- pojemnik 240 l na odpady segregowane (papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal);

b) dla pojemnika 7500 l na odpady zmieszane minimum:

- pojemnik typu IGLO o pojemności 1500 l na szkło,

- pojemnik typu SIATKA o pojemności 1500 l na tworzywa sztuczne.

3. Bezpośrednio od właścicieli nieruchomości będą odbierane następujące rodzaje odpadów komunalnych:

1) zmieszane;

2) selektywnie zebrane:

a) szkło,

b) papier i tektura,

c) tworzywa sztuczne,

d) opakowania wielomateriałowe,

e) metal.

§ 3. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, oraz dla nieruchomości na której znajdują się domki letniskowe, lub dla nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na których powstają odpady komunalne, prowadzone będzie z następującą częstotliwością:

1) nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne z terenów nieruchomości co najmniej jeden raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem;

2) odpady segregowane (papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal) z terenów nieruchomości co najmniej jeden raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem;

3) szkło i odpady opakowaniowe ze szkła z terenów nieruchomości co najmniej raz na kwartał zgodnie z harmonogramem;

4) odpady ulegające biodegradacji z terenów nieruchomości mogą być zagospodarowane we własnym zakresie (kompostowanie) lub przekazywane na bieżąco do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Segregowanych i Wielkogabarytowych;

5) segregowane odpady komunalne, takie jak: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony z samochodów osobowych z terenów nieruchomości co najmniej dwa razy do roku w terminie wyznaczonym w harmonogramie, bądź na bieżąco w Gminnym Punkcie Zbiórki Odpadów Segregowanych i Wielkogabarytowych.

§ 4. 1. Do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Segregowanych i Wielkogabarytowych można przekazywać bezpłatnie następujące odpady komunalne zebrane w sposób selektywny:

1) odpady ulegające biodegradacji (zielone i bioodpady);

2) papier i tektura;

3) tworzywa sztuczne;

4) metale;

5) szkło;

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

7) odpady wielkogabarytowe;

8) zużyte baterie i akumulatory;

9) zużyte opony;

10) przeterminowane leki;

11) chemikalia;

12) odpady budowlano-rozbiórkowe powstałe na terenie gospodarstwa domowego.

2. Transport odpadów do Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Segregowanych i Wielkogabarytowych zapewnia się we własnym zakresie i na własny koszt.

3. Zasady działania, informacje o lokalizacji oraz o godzinach otwarcia Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Segregowanych i Wielkogabarytowych są podane w zarządzeniu Wójta Gminy Rusiec, dostępnym na stronie internetowej Gminy Rusiec w zakładce odpady komunalne.

§ 5. 1. Właściciel nieruchomości może zgłaszać przypadki niewłaściwego świadczenia usługi przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych do Urzędu Gminy Rusiec, w terminie 2 dni roboczych od dnia wystąpienia niewłaściwego świadczenia usługi, w jeden z następujących sposobów:

1) telefonicznie;

2) pisemnie;

3) osobiście;

4) poprzez pocztę elektroniczną na adres: gmina@rusiec.pl.

2. Zgłaszanie sytuacji określonych w ust. 1 powinno zawierać adres nieruchomości, której dotyczy, nazwisko osoby zgłaszającej nieprawidłowość, termin i opis niewłaściwego wykonania usługi, oraz dane do kontaktu: nr telefonu lub adres e-mail.

3. Jeżeli w zgłoszeniu nieprawidłowego wykonania usługi nie podano danych do kontaktu z osobą zgłaszającą, pozostawia się sprawę bez odpowiedzi.

4. Wszystkie zgłoszenia będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, odpowiedź zostanie udzielona nie później niż w terminie 14 dni.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rusiec.

§ 7. Traci moc uchwała nr XXII/193/2013 Rady Gminy Rusiec z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, zmieniona uchwałą nr XXIV/217/2013 Rady Gminy Rusiec z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/193/2013 Rady Gminy Rusiec z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, oraz uchwałą nr XXIII/214/2013 Rady Gminy Rusiec z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/193/2013 Rady Gminy Rusiec z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Rusiec


Bartłomiej Bieniek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Baszczyński

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »