| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/102/2016 Rady Gminy Skomlin

z dnia 14 czerwca 2016r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skomlin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skomlin, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr XXIV/128/2012 Rady Gminy Skomlin z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skomlin (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2013 r. poz. 707).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skomlin.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy

Karol IdasiakZałącznik do uchwały Nr XV/102/2016
Rady Gminy Skomlin
z dnia 14 czerwca 2016 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE SKOMLIN

Dział I.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości i na terenach użytku publicznego

Rozdział 1.
Prowadzenie selektywnego zbierania, odbierania lub przyjmowania odpadów komunalnych

§ 1. 1. Ustanawia się prowadzenie selektywnego zbierania oraz odbierania lub przyjmowania od właścicieli nieruchomości następujących frakcji odpadów komunalnych:

1) papier;

2) szkło;

3) tworzywa sztuczne;

4) metale;

5) przeterminowane leki i chemikalia;

6) zużyte baterie i akumulatory;

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

8) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

9) zużyte opony;

10) odpady zielone;

11) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.

2. Właściciel nieruchomości udostępnia zebrane odpady komunalne wymienione w § 1 ust.1 pkt 1-4 oraz odpady zmieszane, podmiotowi uprawnionemu do ich odbioru.

3. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest gromadzić oddzielnie selektywne odpady komunalne wymienione w § 1 ust.1 pkt 5-11 i przekazywać je we własnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych lub umieszczać w ogólnodostępnych pojemnikach służących do zbiórki tego typu odpadów albo przekazywać podmiotowi uprawnionemu do ich odbioru podczas mobilnej zbiórki odpadów sprzed nieruchomości.

Odpady zielone mogą być poddawane procesowi kompostowania w celu uzyskania kompostu na potrzeby własne właścicieli nieruchomości.

Rozdział 2.
Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego

§ 2. 1. Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia z części nieruchomości służących do użytku publicznego należy uprzątnąć w miarę możliwości na bieżąco w celu zapobieżenia ich gromadzeniu się w sposób utrudniający korzystanie z tych części nieruchomości.

2. Użyty materiał należy uprzątnąć po ustaniu przyczyny jego zastosowania oraz w miarę możliwości zgromadzić w zamkniętych pojemnikach w celu powtórnego wykorzystania.

Rozdział 3.
Mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi

§ 3. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami dopuszcza się jedynie, kiedy prowadzone jest w miejscach nieprzeznaczonych do użytku publicznego o utwardzonym, szczelnym podłożu, a powstające ścieki nie są odprowadzane do gleby.

2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą być przeprowadzane w obrębie nieruchomości, jeżeli nie spowodują zanieczyszczenia środowiska, a zużyte części i materiały eksploatacyjne będą gromadzone zgodne z niniejszym regulaminem.

Dział II.
Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

Rozdział 1.
Wymagania dotyczące rodzaju pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów

§ 4. Do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości należy stosować pojemniki znormalizowane, dostarczone przez gminę, przystosowane do opróżniania przez pojazdy służące do odbioru odpadów.

Rozdział 2.
Wymagania dotyczące pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów

§ 5. 1. Ustala się następujące pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:

1) pojemniki na odpady o pojemności 80 litrów (l);

2) pojemniki na odpady o pojemności 120 l;

3) pojemniki na odpady o pojemności 240 l;

4) kosze uliczne o pojemności 30 litrów.

2. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

1) 1-2 osoby - w rozmiarze 80 l;

2) 3-4 osoby - w rozmiarze 120 l;

3) 5-8 osób - w rozmiarze 240 l.

3. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, od właścicieli nieruchomości, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

1) 1- 2 osoby - w rozmiarze 80 l;

2) 3- 4 osoby - w rozmiarze 120 litrów;

3) 5-8 osób - w rozmiarze 240 litrów.

4. Przepisy ust.2 i 3 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy na danej nieruchomości z pojemnika korzysta większa liczba osób niż określono powyżej.

5. Na drogach publicznych należy stosować kosze uliczne o pojemności 30 l.

Rozdział 3.
Warunki utrzymania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych wodpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 6. 1. Właściciele nieruchomości utrzymują pojemniki do zbierania odpadów w należytym stanie sanitarnym i porządkowym poprzez zapewnienie odpowiedniej wielkości pojemników, aby nie dochodziło do ich przepełnienia oraz instruowanie użytkowników nieruchomości o sposobie korzystania z pojemnika.

2. Właściciele nieruchomości utrzymują pojemniki w należytym stanie technicznym poprzez dokonywanie bieżących przeglądów i konserwacji oraz wymiany w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia uniemożliwiającego dalsze użytkowanie.

3. Pojemniki powinny być poddawane obligatoryjnemu czyszczeniu i myciu w miarę potrzeb, nie rzadziej niż jeden raz na 6 miesięcy oraz naprawie lub konserwacji, nie rzadziej niż raz na rok.

Rozdział 4.
Warunki rozmieszczania pojemników

§ 7. 1. Pojemniki na odpady komunalne powinny być ustawiane w miejscach łatwo dostępnych zarówno dla ich użytkowników jak i dla pracowników odbiorcy odpadów oraz w sposób niepowodujący utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.

2. Kosze, o których mowa w § 5 ust.5, rozmieszcza się w szczególności przy przystankach komunikacyjnych, placach zabaw, w miejscach postojowych oraz w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego w sposób niepowodujący zakłóceń w ruchu.

Dział III.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 8. 1. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości odbywa się w terminach ustalonych w harmonogramie przez przedsiębiorcę odbierającego odpady przy uwzględnieniu następującej częstotliwości:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - zbierać i gromadzić w pojemnikach na terenie nieruchomości i przekazywać wskazanemu przez gminę przedsiębiorcy - raz w miesiącu;

2) szkło - zbierać i gromadzić w pojemnikach na terenie nieruchomości i przekazywać wskazanemu przez gminę przedsiębiorcy - raz na kwartał;

3) papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe - zbierać i gromadzić w pojemnikach na terenie nieruchomości i przekazywać wskazanemu przez gminę przedsiębiorcy - raz w miesiącu;

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony - odbierane będą sprzed posesji - raz w roku lub we własnym zakresie można będzie przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;

5) przeterminowane leki - przekazywać do odpowiednich pojemników ustawionych w wyznaczonych miejscach na terenie gminy (punkt SPZPOZ Skomlin, Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych) - dwa razy w roku;

6) zużyte baterie i akumulatory - zbierać i przekazywać do specjalnych pojemników przeznaczonych do tego celu ustawionych w wyznaczonych miejscach na terenie gminy lub zbierać w indywidualnych pojemnikach i przekazywać wskazanemu przez gminę przedsiębiorcy - dwa razy w roku;

7) odpady budowlane i rozbiórkowe oraz chemikalia - wywozić bezpośrednio do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

2. Właściciel nieruchomości w dniu odbioru odpadów komunalnych obowiązany jest do wystawienia pojemników przed nieruchomość lub zapewnić przedsiębiorcy swobodny dostęp do pojemnika z odpadami.

3. Właściciele nieruchomości, obowiązani są do systematycznego pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości z częstotliwością zapobiegającą przepełnianiu się zbiornika bezodpływowego do gromadzenia nieczystości lub opróżniania osadnika oczyszczalni przydomowej z częstotliwością wynikającą z instrukcji eksploatacji oczyszczalni.

4. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do indywidualnych potrzeb oraz przynajmniej jednomiesięcznego opróżniania pojemnika.

5. Kosze uliczne należy opróżniać z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia, nie rzadziej niż raz na tydzień.

Dział IV.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 9. W oparciu o wojewódzki plan gospodarki odpadami podejmowane będą następujące działania obejmujące:

1) zapobieganie powstawania odpadów;

2) prowadzenie akcji edukacyjnych i informacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności promowanie i wspieranie systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

3) ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;

4 ) wyeliminowanie praktyk nielegalnego składowania odpadów, wylewania nieczystości ciekłych w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

Dział V.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

§ 10. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe sprawują opiekę nad tymi zwierzętami, w taki sposób, aby zwierzęta te nie stanowiły zagrożenia dla otoczenia oraz nie zanieczyszczały terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

2. W miejscu publicznym psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu chyba że, ze względu na rasę, wiek, stan zdrowia, cechy anatomiczne zwierzęcia byłoby to nieuzasadnione.

Dział VI.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcjirolniczej

§ 11. 1. Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej w miejscach do tego przeznaczonych, jeżeli nie mają możliwości wydostania się na tereny publiczne.

2. Właściciele zwierząt gospodarskich zobowiązani są do gromadzenia i usuwania odpadów związanych z chowem zwierząt w sposób niepowodujący zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych.

3. Właściciele zwierząt gospodarskich mają obowiązek usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałości karmy lub ściółki pozostawionych na ulicach, placach i innych miejscach publicznych.

Dział VII.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 12. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary:

1) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

2) placówek gastronomicznych i związanych z prowadzeniem handlu artykułami spożywczymi;

3) obiekty handlowe;

4) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa bądź przechowywania lub składowania produktów rolno-spożywczych i gospodarki odpadami.

2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji w okresie od 15 marca do 15 kwietnia i od 15 września do 15 października każdego roku.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dowson Holdings Limited

Optymalizacja podatkowa, konta i spółki zagraniczne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »