| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/144/2016 Rady Gminy Rzeczyca

z dnia 21 czerwca 2016r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6r ust. 3, ust. 2a, ust 3a, ust. 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Mazowieckim, Rada Gminy Rzeczyca uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian
za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Rzeczyca nr XXXI/235/2013 z dnia 21 maja 2013 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r., poz.3227), oraz uchwała nr XLI/315/2014 Rady gminy Rzeczyca z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/235/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014 r., poz. 2471).

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Rzeczyca


Leszek Kosiacki


Załącznik do Uchwały Nr XXI/144/2016
Rady Gminy Rzeczyca
z dnia 21 czerwca 2016 r.

SZCZEGÓLOWY SPOSÓB I ZAKRES ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
I ZAGOSPODAROWANIA TYCH ODPADÓW W ZAMIAN ZA UISZCZONĄ PRZEZ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI OPŁATĘ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

§ 1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z nieruchomości odbierane są wytworzone następujące frakcje odpadów komunalnych:

1) zmieszane odpady komunalne;

2) tworzywa sztuczne;

3) papier;

4) opakowania wielomateriałowe;

5) metal;

6) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone;

7) szkło.

§ 2. 1. Przedsiębiorca uprawniony przez gminę do odbioru odpadów komunalnych, odbiera bezpośrednio od właścicieli nieruchomości odpady komunalne z następującą częstotliwością:

1) zmieszane odpady komunalne - 1 raz na miesiąc;

2) odpady selektywne tzw. suche, o których mowa w §1 pkt 2-6 - 1 raz na miesiąc;

3) szkło - 1 raz na miesiąc.

2. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) wyposaża się właściciela nieruchomości w pojemniki lub worki na odpady komunalne;

2) odbiera się zmieszane odpady komunalne w ilości nieprzekraczającej 30 litrów miesięcznie oraz każdą ilość odpadów tzw. suchych i szkła, od jednej zamieszkałej osoby na terenie nieruchomości.

3. W dniu odbierania odpadów komunalnych, pojemniki i worki z odpadami komunalnymi należy wystawić do drogi publicznej, aby zapewnić łatwy dostęp do nich pracownikom firmy odbierającej odpady komunalne.

§ 3. 1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi punkt selektywnej zbiórki odpadów będzie przyjmował następujące frakcje odpadów:

1) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

2) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

3) zużyte baterie i akumulatory;

4) przeterminowane leki i chemikalia;

5) zużyte opony;

6) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.

2. Gminny punkt selektywnej zbiórki odpadów znajduje się w miejscowości Rzeczyca. Szczegółową informację o lokalizacji oraz harmonogram dotyczący dni i godzin otwarcia punktu selektywnej zbiórki odpadów będzie dostępny dla mieszkańców na stronie internetowej gminy Rzeczyca.

3. Transport odpadów do punktu selektywnej zbiórki odpadów mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

4. Ogranicza się dostarczenie do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przez właściciela nieruchomości następujących rodzajów odpadów komunalnych do ilości:

1) odpady wielkogabarytowe do 100,00 kg rocznie;

2) zużyte opony do 4 sztuk rocznie;

3) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne do 1 Mg/gospodarstwo domowe/rok.

§ 4. Wszelkie przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, właściciel może zgłosić do Urzędu Gminy w Rzeczycy, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji w jeden z następujących sposobów :

1) telefonicznie pod nr telefonu : 44 710 51 11;

2) osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Rzeczyca pok. nr 8;

3) pocztą elektroniczną na adres: ug@rzeczyca.pl

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bernard Waszczyk

Analityk rynku funduszy inwestycyjnych Open Finance.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »