| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/91/16 Rady Gminy Głowno

z dnia 29 czerwca 2016r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 j.t.), w związku z art. 6r ust. 3, ust. 3b, ust. 3c i ust. 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2016.250 j.t.) Rada Gminy Głowno po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę przez właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości i częstotliwość ich odbierania od właścicieli nieruchomości oraz sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Głowno.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Głowno Nr XXX/136/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz uchwała Rady Gminy Głowno NR LII/241/14 z dnia z dnia 12 listopada 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Głowno


Łukasz Łukasik


Załącznik do Uchwały Nr XXI/91/16
Rady Gminy Głowno
z dnia 29 czerwca 2016 r.

SZCZEGÓŁOWY SPOSÓB I ZAKRES ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI I ZAGOSPODAROWANIA TYCH ODPADÓW, W ZAMIAN ZA UISZCZONĄ PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI OPŁATĘ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

§ 1. 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) odbiera się następujące rodzaje odpadów komunalnych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości:

a) niesegregowane odpady komunalne i pozostałości po segregacji odpadów,

b) selektywnie zebrane:

- szkło,

- papier i tekturę, opakowania wielomateriałowe, metale, tworzywa sztuczne,

- odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone i opakowaniowe ulegające biodegradacji;

2) odbiera się następujące rodzaje odpadów komunalnych z punktów selektywnej zbiórki:

a) chemikalia,

b) odpady budowlane i rozbiórkowe,

c) odpady wielkogabarytowe,

d) przeterminowane leki,

e) zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe,

f) zużyte opony,

g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

2. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbiera się odpady komunalne, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2, w każdej wytworzonej ilości.

3. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z obszarów zabudowy jednorodzinnej nastąpi po zapewnieniu możliwości dostępu do pojemników poprzez umieszczenie ich przy drodze publicznej, w dniach i godzinach odbierania odpadów w miejscu umożliwiającym swobodny dojazd.

4. Odbieranie odpadów komunalnych z miejsc gromadzenia odpadów komunalnych na terenach nieruchomości z obszarów zabudowy wielorodzinnej i osiedlowej nastąpi po zapewnieniu możliwości swobodnego dojazdu do pojemników.

5. Odbieranie odpadów komunalnych nastąpi wyłącznie po umieszczeniu ich w pojemnikach i workach o odpowiedniej kolorystyce. Odpady gromadzone luzem nie będą odbierane.

6. Odbieranie odpadów z punktów selektywnej zbiórki będzie prowadzone, w następujący sposób:

1) chemikalia (w szczególności farby, lakiery, środki ochrony roślin), odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - należy dostarczyć samodzielnie do punktów selektywnej zbiórki odpadów w wyznaczonym i podanym do publicznej wiadomości terminie;

2) przeterminowane leki - należy umieszczać je samodzielnie w przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych pojemnikach znajdujących się na terenie aptek i placówek służby zdrowia - w godzinach otwarcia placówek, a także w wyznaczonych punktach selektywnej zbiórki odpadów;

3) zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe - należy umieszczać je samodzielnie w przeznaczonych do tego celu specjalnie oznakowanych pojemnikach znajdujących się na terenie placówek oświaty - w godzinach otwarcia. Akumulatory przemysłowe i samochodowe należy dostarczać do placówek handlowych i usługowych prowadzących ich sprzedaż, skup bądź wymianę. Odpady te będą również odbierane w punktach selektywnej zbiórki w wyznaczonym i podanym do publicznej wiadomości terminie;

4) odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku prowadzenia drobnych prac niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia budowy lub robót, należy dostarczyć samodzielnie do punktów selektywnej zbiórki odpadów w wyznaczonym i podanym do publicznej wiadomości terminie. Odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku prowadzenia prac innych niż wyżej wymienione należy gromadzić na terenie nieruchomości w kontenerach zamówionych odpłatnie przez wykonawcę robót.

§ 2. Określa się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych:

1) niesegregowanych i pozostałości po segregacji - co najmniej raz w miesiącu;

2) zbieranych selektywnie: szkła, papieru i tektury, opakowań wielomateriałowych, metali, tworzyw sztucznych - co najmniej raz na dwa miesiące;

3) odpadów zielonych, odpadów ulegających biodegradacji w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji - co najmniej raz w miesiącu;

4) zbieranych selektywnie: chemikaliów (w szczególności farb, lakierów, środków ochrony roślin), odpadów budowlanych i rozbiórkowych, odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - co najmniej raz na 6 miesięcy;

5) zbieranych selektywnie leków oraz zużytych baterii i akumulatorów innych niż samochodowe - na bieżąco, w godzinach otwarcia placówek, w których są ustawione pojemniki przeznaczone na te odpady oraz w punktach selektywnej zbiórki - co najmniej raz na 6 miesięcy.

§ 3. Zabrania się:

1) zagęszczania odpadów komunalnych zbieranych w pojemnikach w sposób utrudniający ich usunięcie z pojemnika;

2) wrzucania do pojemnika substancji palnych, żrących, toksycznych, gorącego popiołu, śniegu i lodu oraz wlewania substancji ciekłych;

3) umieszczania w pojemnikach do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych odpadów, takich jak: odpady budowlane, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony;

4) umieszczania w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych odpadów pochodzących z działalności gospodarczej;

5) umieszczania zmieszanych odpadów komunalnych w pojemnikach przeznaczonych do selektywnej zbiórki.

§ 4. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zastrzeżenia można zgłaszać w formie pisemnej do Urzędu Gminy Głowno.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Pismo "Niebieska Linia"

Dwumiesięcznik poświęcony problematyce przemocy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »