| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/118/2016 Rady Gminy Kutno

z dnia 29 czerwca 2016r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 250) Rada Gminy Kutno uchwala, co następuje.

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć:

1) w Urzędzie Gminy Kutno, ul. Wincentego Witosa 1, lub;

2) przesłać na adres Urzędu Gminy Kutno, ul. Wincentego Witosa 1 , 99-300 Kutno, lub;

3) przesłać w formie elektronicznej do Urzędu Gminy Kutno za pośrednictwem platformy Elektronicznej Usług Administracji Publicznej pod adresem: /p0jjjk062w/skrytka, jako załącznik w pliku o formatach: PDF, DOC, DOCX lub ODT.

§ 3. Deklaracja przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

§ 4. Deklarację, niezależnie od sposobu jej złożenia, składa się w terminach:

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca;

2) w przypadku zmiany danych będących podstawa ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

§ 5. Traci moc uchwała nr LVII/300/2014 z dnia 29 października 2014r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości (Dz.Urz. Woj. Łódzkiego z 2014r. poz. 4142).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kutno.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Dariusz Mroczek


Załącznik do Uchwały Nr XXI/118/2016
Rady Gminy Kutno
z dnia 29 czerwca 2016 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Prawo i Logistyka

PrawoiLogistyka.pl to serwis tematyczny zajmujący się prawnymi aspektami działalności transportowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »