| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/157/16 Rady Gminy Lutomiersk

z dnia 29 czerwca 2016r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art.6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 250) Rada Gminy Lutomiersk uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Lutomiersk, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się, iż deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć:

1) w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca;

2) w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty.

§ 3. 1 Deklarację, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały można składać w formie papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1) deklarację w formie papierowej należy dostarczyć do siedziby Urzędu Gminy Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II 11, 95-083 Lutomiersk;

2) deklarację składaną za pomocą środków komunikacji elektronicznej należy przesłać za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej pod adresem www.epuap.gov.pl.

2. Wzór deklaracji będzie dostępny w pliku .pdf i .doc na stronie biuletynu informacji publicznej Gminy Lutomiersk pod adresem http://bip.lutomiersk.info/oraz jako formularz w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Lutomiersk.

§ 4. Deklaracja przesłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 262 ze zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1114 ze zm.)

§ 5. Tracą moc:

1) Uchwała Nr XXXIX/278/13 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r., poz. 3875);

2) Uchwała Nr XXVII/146/16 z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2016 r. poz. 2761).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lutomiersk.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lutomiersk


Tadeusz Rychlik


Załącznik do Uchwały Nr XXIX/157/16
Rady Gminy Lutomiersk
z dnia 29 czerwca 2016 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ogólnopolski Konwent Agencji Pracy

związek pracodawców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »