| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/94/16 Rady Gminy Lipce Reymontowskie

z dnia 29 czerwca 2016r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2. Deklarację, o której mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości zamieszkałej obowiązany jest złożyć:

1) osobiście w Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie albo

2) przesłać na adres: Urząd Gminy Lipce Reymontowskie ul. Reymonta 24, 96-127 Lipce Reymontowskie albo

3) przesłać w formie elektronicznej do Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie za pośrednictwem Platformy Elektronicznej Usług Administracji Publicznej pod adresem www.epuap.gov.pl jako załącznik w pliku o formatach: PDF, DOC.

3. Deklaracja przesłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 262) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).

4. Wzór deklaracji będzie dostępny w pliku PDF, DOC na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lipce Reymontowskie pod adresem www.lipcereymontowskie.bipst.pl, na stronie internetowej Gminy Lipce Reymontowskie www.lipcereymontowskie.pl oraz jako formularz w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie.

§ 2. Deklarację, o której mowa w §1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w terminie:

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca;

2) 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXV/204/13 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 23 października 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 5127).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Danuta Łaska


Załącznik do Uchwały Nr XIV/94/16 Rady Gminy Lipce Reymontowskie
z dnia 29 czerwca 2016 r.

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DEKLARACJA

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250)

Składający:

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością

Termin składania:

- w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,

- w ciągu 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Miejsce składania:

Urząd Gminy Lipce Reymontowskie ul. Reymonta 24, 96-127 Lipce Reymontowskie

 1. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie

ul. Reymonta 24

96-127 Lipce Reymontowskie

 1. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):

??pierwsza deklaracja

??zmiana danych zawartych w deklaracji

 1. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat)

??właściciel nieruchomości

??współwłaściciel

??inny podmiot władający nieruchomością

 1. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

D1. DANE IDENTYFIKACYJNE

NAZWISKO I IMIĘ

PESEL

NUMER TELEFONU

D2. ADRES ZAMIESZKANIA

KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU

NR LOKALU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

 1. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

MIEJSCOWOŚĆ

ULICA

NR DOMU

NR LOKALU

KOD POCZTOWY

POCZTA

 1. DEKLAROWANY SPOSÓB GROMADZENIA I ODBIERANIA ODPADÓW

(należy wybrać jedną możliwość zaznaczając właściwy kwadrat)

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E odpady komunalne będą zbierane w następujący sposób:

??odpady zbierane selektywnie (zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lipce Reymontowskie)

??zmieszane odpady komunalne (odpady komunalne nie poddane segregacji)

 1. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji zamieszkuje ……… osób.

Wyliczenie miesięcznej opłaty:

……………………..… x ………...……..……… = ……………………………………………. zł

(liczba mieszkańców) (stawka opłaty) (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ………………….…. zł

(słownie: …………………………………………………………………………………………………………….)

 1. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

………………………………………… …………………………………………

(miejscowość i data) (czytelny podpis)

 1. ADNOTACJE ORGANU

Pouczenie

 1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 599).
 2. W przypadku niezłożenia deklaracji w terminie określonym powyżej albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Lipce Reymontowskie określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Baszczyński

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »