| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/114/2016 Rady Gminy Nieborów

z dnia 29 czerwca 2016r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250), Rada Gminy Nieborów uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości obowiązany złożyć do Wójta Gminy Nieborów, w terminie:

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca;

2) 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 3. 1. Deklaracja, o której mowa w § 1 uchwały, należy złożyć:

1) w formie papierowej osobiście w Urzędzie Gminy Nieborów, Al. Legionów Polskich 26, 99 - 416 Nieborów;

2) za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej lub operatora pocztowego na adres: Urząd Gminy Nieborów, Al. Legionów Polskich 26, 99 - 416 Nieborów;

3) w formie elektronicznej: za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP - jako załącznik w pliku o formatach PDF lub DOC, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym
z certyfikatem kwalifikowanym w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 262 ze zm.) lub profilem zaufanym z platformy ePUAP zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 1114 ze zm.).

2. Wzór deklaracji będzie dostępny:

1) na stronie internetowej Urzędu Gminy Nieborów http://www.bip.nieborow.plw zakładce Gospodarka Odpadami - informacje;

2) jako formularz w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Nieborów.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XLIII/224/2013 Rady Gminy Nieborów z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nieborów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Kozioł


Załącznik do Uchwały Nr XXV/114/2016
Rady Gminy Nieborów
z dnia 29 czerwca 2016 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

INDEPENDENT TAX ADVISERS Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Doradcy podatkowi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »