| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/90/16 Rady Gminy Łanięta

z dnia 29 czerwca 2016r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6r ust. 2a, 3, 3a, i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250), po zasięgnięciu opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie, Rada Gminy Łanięta uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Łanięta i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gmina wyposaży nieruchomość w pojemniki lub worki służące do zbierania odpadów komunalnych.

§ 2. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane będą odpady komunalne:

1) odpady komunalne zmieszane oraz odpady pozostałe po segregacji (tzw. odpady "mokre") - w każdej ilości;

2) odpady ze szkła zebrane w sposób selektywny, określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łanięta - w każdej ilości;

3) odpady z papieru i tektury, metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych oraz szkła (tzw. odpady "suche"), zebrane w sposób selektywny określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łanięta - w każdej ilości;

4) odpady ulegające biodegradacji - w każdej ilości;

5) odpady mebli i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte baterie i akumulatory, chemikalia, przeterminowane lek, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zebrane w sposób selektywny- w każdej ilości;

6) odpady budowlane i rozbiórkowe z robót prowadzonych we własnym zakresie - w ilości do 3,0 m3 z każdej nieruchomości, w ciągu roku;

7) odpady przeterminowane leki i chemikalia- w każdej ilości.

§ 3. Określa się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych:

1) odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości- odbywać się będzie w terminach podanych przez odbiorcę odpadów, nie rzadziej niż raz na miesiąc;

2) odbiór szkła zebranego selektywnie przez właścicieli nieruchomości odbywać się będzie w terminach podanych przez odbiorcę odpadów, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące;

3) odbiór odpadów zebranych selektywnie: papier i tektura, opakowania wielomateriałowe, metale, tworzywa sztuczne, od właścicieli nieruchomości odbywać się będzie w terminach podanych przez odbiorcę odpadów, nie rzadziej niż raz na trzy miesiąc;

4) odbiór odpady ulegające biodegradacji zebranych selektywnie- odbywać się będzie w terminach podanych przez odbiorcę odpadów, nie rzadziej niż raz na miesiąc;

5) odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii, akumulatorów i chemikaliów, od właścicieli nieruchomości - odbywać się będzie w terminach podanych przez odbiorcę odpadów, nie rzadziej niż dwa razy na rok;

6) odbiór mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych opon - odbywać się będzie w terminach podanych przez odbiorcę odpadów, nie rzadziej niż dwa razy na rok;

7) odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych - odbywać się będzie w terminach podanych przez odbiorcę odpadów, nie rzadziej niż dwa razy na rok;

8) odbiór przeterminowanych leków i chemikaliów - odbywać się będzie nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 4. 1. Odpady wymienione w § 2 pkt 1-3 będą obierane bezpośrednio z nieruchomości, przy czym obowiązkiem właściciela nieruchomości jest zapewnienie pracownikom przedsiębiorstwa wywozowego swobodnego dojazdu do pojemników i worków w terminach odbioru odpadów komunalnych.

2. Odpady komunalne wymienione w § 2 pkt 4-6 będą odbierane w punkcie selektywnej zbiórki odpadów wskazanym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łanięta.

3. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych będzie dostarczony właścicielom nieruchomości przez przedsiębiorstwo wywozowe wyłonione w drodze przetargu, udostępniony na stronie Gminy Łanięta ( http://www.uglanieta.bip.org.pl) oraz w siedzibie urzędu lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 5. 1. W Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zlokalizowanym w miejscowości Łanięta 21 w godzinach jego otwarcia, odbierane są odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, w tym: zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.

2. Zbiórka przeterminowanych leków odbywać się będzie w wyznaczonym przez Gminę Łanięta- punkcie aptecznym. Informacja zostanie przekazana właścicielą nieruchomości.

§ 6. 1. Ustala się następujący sposób świadczenia usług przez PSZOK:

1) PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady komunalne zbierane w sposób selektywny z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Łanięta;

2) przyjmowanie odpadów zbieranych selektywnie dostarczonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Łanięta będzie możliwe po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i adres zamieszkania na terenie Gminy Łanięta;

3) koszt przyjęcia odpadów do PSZOK wliczony jest w koszt ponoszonej przez właścicieli nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; natomiast koszt dostarczenia odpadów nie jest wliczony w ww. opłatę i ponosi go osoba dostarczająca.

2. W celu przekazania odpadów do PSZOK właściciel nieruchomości:

1) winien zgłosić się do obsługi PSZOK, celem weryfikacji miejsca wytwarzania odpadów oraz wskazania miejsc deponowania poszczególnych grup dowiezionych odpadów;

2) zobowiązany jest do samodzielnego rozładunku przywiezionych odpadów do miejsc do nich przeznaczonych;

3) zobowiązany jest do przestrzegania na terenie PSZOK zasad czystości i porządku oraz bezwzględnie zastosować się do poleceń i wskazań pracowników obsługi.

§ 7. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy zgłaszać w formie pisemnej lub telefonicznie w terminie 7 dni od dnia zajścia zdarzenia do Urzędu Gminy Łanięta.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łanięta.

§ 9. Traci moc uchwała Nr XIII/85/16 Rady Gminy Łanięta z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. z 2016 r. poz. 2219).

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Łanięta


Mirosław Oleradzki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Kornat

Adwokat kościelny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »