| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/109/2016 Rady Gminy Ostrówek

z dnia 30 czerwca 2016r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Ostrówek oraz zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 1. W ramach świadczonych usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych odbierane będą powstałe na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy:

1) zmieszane odpady komunalne w pojemnikach o pojemności od 120l do 240l;

2) odpady komunalne segregowane tj. szkło (opakowaniowe białe i kolorowe) w pojemnikach
o pojemności od 120l;

3) odpady komunalne segregowane papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe
i metale w pojemnikach o pojemności 240l;

4) odpady komunalne segregowane - przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone, odpady budowlano rozbiórkowe.

2. Gmina wyposaży nieruchomości zamieszkałe w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych.

3. Czynności związane z wyposażeniem nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych realizowane będą z uwzględnieniem ilości wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów oraz częstotliwością ich opróżniania.

§ 3. Określa się częstotliwość odbioru poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych:

1) zmieszane odpady komunalne - 1 raz w miesiącu;

2) zbierane i odbierane w sposób selektywny odpady komunalne (tworzywa sztuczne, papier i tekturę, opakowania wielomateriałowe, metal) - 1 raz w miesiacu;

3) zbierane i odbierane w sposób selektywny odpady komunalne (szkło-opakowaniowe białe i kolorowe)
- 1 raz na kwartał;

4) metal, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony - 1 raz na rok w ramach akcji objazdowej.

§ 4. 1. Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych odbywa się wg harmonogramu ustalonego przez Gminę Ostrówek z podmiotem odbierajacym odpady komunalne.

2. W dniu odbioru odbierane sa rodzaje odpadów komunalnych określone w harmonogramie.

3. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych jest publikowany w zwyczajowo przyjęty sposób.

§ 5. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych utworzony przez Gminę Ostrówek, przyjmuje następujące odpady komunalne zebrane w sposób selektywny:

1) przeterminowane leki i chemikalia;

2) zużyte baterie i akumulatory;

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

5) zużyte opony;

6) odpady segregowane tj. szkło (opakowaniowe białe i kolorowe);

7) odpady segregowane papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale;

8) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone;

9) odpady budowlane i rozbiórkowe.

§ 6. 1. Odpady do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych właściciel nieruchomości przekazuje we własnym zakresie i na własny koszt.

2. Właściciel nieruchomości przekazujący odpady do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych rozładowuje i umieszcza odpady w miejscu wskazanym przez pracownika osługującego PSZOK.

§ 7. Właściciele nieruchomości przekazują niżej wymienione rodzaje odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny podczas mobilnej zbiórki odpadów komunalnych sprzed nieruchomości:

1) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

2) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

3) zużyte opony;

4) zużyte baterie i akumulatory;

5) metale.

§ 8. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, należy zgłaszać w formie pisemnej, elektronicznej lub telefonicznie do Urzędu Gminy w Ostrówku.

§ 9. Traci moc uchwała nr XXII/150/2012 Rady Gminy Ostrówek z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów zmieniona uchwałą nr
XXV/181/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrówek.

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Wojewoda

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »