| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/333/16 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 29 czerwca 2016r.

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, określenia wysokości stawek i sposobu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446); art.13 ust.1 pkt 1, art. 13b ust. 1-7, art. 13f ust. 1-3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 460, zmiany: Dz. U. z 2015 r. poz. 774, poz. 870, poz. 1336; poz. 1830; poz.1890; poz.2281) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się strefę płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, w obszarach charakteryzujących się znacznym deficytem miejsc postojowych, której zakres terytorialny jest określony w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się następujące stawki opłat za postój pojazdu w strefie płatnego parkowania, o której mowa
w § 1:

1) za pierwsze 20 minut postoju - 1,00 zł;

2) za pierwsze 40 minut postoju - 2,00 zł;

3) za pierwszą godzinę postoju - 3,00 zł;

4) za drugą godzinę postoju - 3,20 zł;

5) za trzecią godzinę postoju - 3,40 zł;

6) za czwartą i każdą następną godzinę postoju - 3,00 zł;

7) opłata abonamentowa, uprawniająca do postoju na obszarze całej strefy, w czasie obowiązywania opłat, na okres jednego miesiąca - 100,00 zł;

8) identyfikator postojowy dla mieszkańców miasta zameldowanych w strefie płatnego parkowania na pobyt stały lub czasowy, uprawniający do postoju przez mieszkańca w pobliżu jego miejsca zamieszkania jednego pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony, będącego jego własnością, współwłasnością lub pozostającego w jego użytkowaniu, jako posiadacza zależnego, na podstawie umowy - 25,00 zł rocznie lub na czas zameldowania na pobyt czasowy krótszy niż rok;

W przypadku wymeldowania w trakcie obowiązywania identyfikatora postojowego mieszkańca, traci on ważność.

9) identyfikator postojowy dla służbowych pojazdów samochodowych urzędów i jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego w Piotrkowie Trybunalskim oraz jednostek administracji państwowej, mających swoją siedzibę na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 30,00 zł rocznie;

10) identyfikator postojowy dla rodziców lub opiekunów dzieci uczęszczających do szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli uprawniający do postoju pojazdu w pobliżu w/w placówki w czasie nie przekraczającym 10 minut - 25,00 zł rocznie. Identyfikator, w postaci "zegara" wydawany jest na podstawie zaświadczenia placówki, do której uczęszcza dziecko.

2. Dopuszcza się naliczanie opłat określonych w ust. 1 pkt 1,2,3,4,5 i 6 za inne odcinki czasu, za pomocą urządzeń technicznych, umożliwiających naliczanie opłat odpowiednio do faktycznego czasu postoju, a w szczególności przez określenie czasu postoju za jaki pobierana jest opłata, z wykorzystaniem telefonu komórkowego, przy czym minimalna opłata wynosi 0,50 zł.

3. Zasady wnoszenia poszczególnych opłat za postój w strefie płatnego parkowania oraz zasady prowadzania kontroli i uiszczenia opłaty dodatkowej określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się stawkę zerową opłaty za postój pojazdów w strefie płatnego parkowania dla:

1) osób niepełnosprawnych oraz kierowców przewożących osobę niepełnosprawną za pierwsze 90 minut postoju, które posiadają identyfikator postojowy osoby niepełnosprawnej, wydawany przez podmiot obsługujący strefę płatnego parkowania;

2) kierujących oznakowanymi pojazdami służb specjalnych państwa lub samorządu, Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim, pogotowia energetycznego, wodno-kanalizacyjnego, gazowego, ciepłowniczego;

3) pojazdów oznakowanych jako "zaopatrzenie" wyłącznie na czas załadunku lub rozładunku towarów do placówki usługowo-handlowej, nie przekraczający 30 minut;

4) przedsiębiorców posiadających licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, w czasie oczekiwania na klienta, nie dłużej niż 10 minut;

5) kierujących motocyklami i motorowerami.

§ 4. 1. Opłaty za postój w strefie płatnego parkowania obowiązują w godzinach od 8.00 do 18.00.

2. Opłat nie pobiera się w dni ustawowo wolne od pracy oraz w soboty.

§ 5. 1. Opłaty, o których mowa w § 2, pobierane są przez wyznaczonych przez zarząd dróg inkasentów lub parkometry za wydaniem dowodu opłaty parkingowej, zawierającego co najmniej:

1) datę wydania dowodu;

2) czas postoju;

3) wysokość należnej opłaty;

oraz przez przyjęcie zbiorczej należności od operatora telefonii komórkowej, od integratora płatności mobilnych lub od operatora sieci urządzeń do ładowania kart elektronicznych.

2. Dokumentem potwierdzającym uiszczenie opłaty za postój pojazdu jest:

1) bilet parkingowy, wykupiony w parkometrze lub u inkasenta;

2) abonament parkingowy;

3) identyfikator postojowy;

4) identyfikator systemu płatności elektronicznych.

§ 6. 1. Do wniesienia opłaty za przewidywany czas postoju, obowiązany jest kierowca, niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu w strefie płatnego parkowania.

2. Dowód uiszczenia opłaty winien być umieszczony za przednią szybą wewnątrz pojazdu w sposób umożliwiający kontrolę.

3. W przypadku braku możliwości dokonania kontroli dowodu potwierdzającego uiszczenie opłaty, w sposób określony w ust. 2, właściciel pojazdu na wezwanie osoby uprawnionej jest zobowiązany do okazania tego dowodu lub dokumentu.

§ 7. 1. Do kontroli wnoszenia opłat za postój pojazdu w strefie płatnego parkowania upoważnieni są kontrolerzy wyznaczeni przez zarząd drogi.

2. Za brak w czasie kontroli dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłat parkingowych, o których mowa w § 2, pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 50,00 zł. W przypadku dokonania wpłaty opłaty dodatkowej w Biurze Strefy Płatnego Parkowania lub przelewem na rachunek bankowy ZDiUM w dniu jej wystawienia lub
w następnym dniu roboczym, pobiera się opłatę w wysokości 35,00 zł.

3. Za przekroczenie czasu opłaconego postoju i brak uzupełnienia opłaty w czasie 5 minut od upływu ważności zakupionego biletu parkingowego, pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 30,00 zł. W przypadku dokonania wpłaty opłaty dodatkowej w Biurze Strefy Płatnego Parkowania lub przelewem na rachunek bankowy ZDiUM
w dniu jej wystawienia lub w następnym dniu roboczym, pobiera się opłatę w wysokości 20,00 zł.

4. Podstawą do pobrania opłaty dodatkowej jest każdorazowe stwierdzenie postoju pojazdu bez uiszczenia opłaty, postoju ponad opłacony czas lub brak możliwości stwierdzenia, czy opłata została wniesiona.

5. Po stwierdzeniu nie wniesienia należnej opłaty za postój pojazdu, wystawiane jest zawiadomienie o obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej w terminie 14 dni od dnia jego wystawienia. Zawiadomienie umieszcza się za wycieraczką pojazdu.

6. Kierujący lub właściciel pojazdu, kwestionujący zasadność zawiadomienia może wnieść reklamację w terminie 7 dni od dnia wystawienia zawiadomienia. Reklamację wnosi się do Biura Strefy Płatnego Parkowania, które udziela odpowiedzi w ciągu 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W razie nie uwzględnienia reklamacji, można wnieść odwołanie do zarządu dróg, w terminie 7 dni od daty otrzymania odpowiedzi z Biura Strefy Płatnego Parkowania. Zarząd dróg przeprowadza postępowanie wyjaśniające. W przypadku uznania reklamacji przez Biuro Strefy Płatnego Parkowania lub odwołania przez zarząd dróg, zawiadomienie o obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej nie rodzi skutków prawnych.

7. W przypadku nie uiszczenia opłaty dodatkowej w terminie i w sposób wskazany na zawiadomieniu, do właściciela pojazdu kierowane jest upomnienie wzywające do uregulowania należności za nieuiszczenie opłaty z tytułu postoju w strefie płatnego parkowania w terminie 7 dni od daty otrzymania upomnienia.

8. W przypadku nieuregulowania wymaganej opłaty dodatkowej, w terminie określonym w ust. 7, wobec właściciela pojazdu wszczyna się postępowanie egzekucyjne w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

§ 8. Opłata dodatkowa, o której mowa w § 7 ust. 2 lub 3, podlega anulowaniu w przypadku:

1) okazania ważnego dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty za postój pojazdu w czasie objętym zawiadomieniem lub uprawnienie do korzystania ze stawki zerowej opłaty za postój w strefie płatnego parkowania;

2) okazania biletu parkingowego zakupionego w parkometrze w czasie nie przekraczającym 5 minut od czasu określonego na zawiadomieniu o obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej. Dotyczy to biletów zakupionych
w czasie do 5 minut od godziny wystawienia zawiadomienia (nie dotyczy przekroczenia czasu opłaconego postoju);

3) okazania biletu parkingowego zakupionego w czasie 5 minut od czasu upływu ważności poprzedniego biletu (dotyczy wyłącznie przekroczenia czasu opłaconego postoju). Po przekroczeniu czasu opłaconego postoju jedynym warunkiem anulowania zawiadomienia jest okazanie biletu zakupionego w ciągu 5 minut od czasu upływu ważności poprzedniego biletu, nie czasu wystawienia zawiadomienia;

4) okazania biletu parkingowego ważnego w czasie kontroli (pomimo braku zachowania 5 minut od czasu upływu ważności poprzedniego biletu);

5) stwierdzenia błędu kontrolera strefy płatnego parkowania;

6) stwierdzenia awarii parkometru;

7) stwierdzenia niemożliwych do przewidzenia okoliczności uniemożliwiających dokonanie opłaty parkingowej, po rozpatrzeniu reklamacji lub odwołania, o których mowa w § 7 ust. 6 niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Wzory druków: abonamentu, identyfikatorów postojowych, zawiadomienia o obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej, określa załącznik nr 3 do uchwały.

2. Dopuszcza się zmianę formy zawiadomienia o obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej w stosunku do wzoru określonego w załączniku nr 3 z zastrzeżeniem, że zawiadomienie to winno zawierać co najmniej dane i informacje zawarte we wzorze zawiadomienia.

§ 10. 1. Zbycie pojazdu, jego utrata bądź utrata prawa do korzystania z pojazdu w okresie ważności abonamentu lub identyfikatora nie uprawnia do żądania zwrotu opłaty za niewykorzystany czas.

2. Utrata ważności identyfikatora postojowego mieszkańca, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 8, nie uprawnia posiadacza przedmiotowego identyfikatora do żądania zwrotu opłaty za niewykorzystany czas.

§ 11. Pobór i kontrola opłat parkingowych mogą zostać powierzone podmiotom wyłonionym w myśl przepisów o zamówieniach publicznych.

§ 12. W przypadkach szczególnie uzasadnionych (imprezy masowe, zjazdy, prowadzone inwestycyjne
i remontowe roboty drogowe) dopuszcza się czasowe wyłączenie przez zarząd dróg, w porozumieniu
z Prezydentem Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, funkcjonowania płatnych miejsc parkingowych na całym obszarze lub części strefy płatnego parkowania, określonej w załączniku do uchwały.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

§ 14. Traci moc Uchwała Nr III/33/14 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, określenia wysokości stawek i sposobu ich pobierania.

§ 15. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie
od dnia 1 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący Rady Miasta


Marian Błaszczyński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/333/16
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 29 czerwca 2016 r.

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
NA DROGACH PUBLICZNYCH W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Strefa płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Piotrkowie Trybunalskim obejmuje obszar następujących ulic:

1) ul. Słowackiego (od Placu Kościuszki do Al. Armii Krajowej) po obydwu stronach;

2) ul. Staszica (od ul. Słowackiego do ul. Szkolnej) po obydwu stronach;

3) ul. POW (od ul. Słowackiego do ul. Wojska Polskiego) po obydwu stronach;

4) ul. Roweckiego-Grota (od. ul. POW do ul. Sienkiewicza) po obydwu stronach;

5) ul. Dąbrowskiego (od ul. Słowackiego do ul. Wojska Polskiego) po obydwu stronach;

6) ul. Sienkiewicza (od ul. Wojska Polskiego do ul. Narutowicza) po obydwu stronach;

7) Plac Kościuszki;

8) Plac Niepodległości;

9) ul. Toruńska (od ul. Wojska Polskiego do ul. Słowackiego) po obydwu stronach;

10) ul. Stronczyńskiego (od Placu Kościuszki do ul. Wojska Polskiego) po obydwu stronach;

11) Al. 3 Maja (od Placu Kościuszki do Ronda Żołnierzy Wyklętych) po obydwu stronach;

12) ul. Narutowicza (od Placu Kościuszki do przejazdu kolejowego) po obydwu stronach.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/333/16
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 29 czerwca 2016 r.

Zasady wnoszenia poszczególnych opłat za postój w strefie płatnego parkowania oraz zasady przeprowadzania kontroli i uiszczania opłaty dodatkowej

Rozdział 1.
Zasady wnoszenia opłat za postój w Strefie Płatnego Parkowania w postaci opłaty abonamentowej

§ 1. W celu uzyskania prawa do korzystania z opłaty abonamentowej należy zgłosić się do siedziby Biura Strefy Płatnego Parkowania w Piotrkowie Trybunalskim, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 - 18.00 i przedłożyć do wglądu dowód rejestracyjny pojazdu.

§ 2. 1. Biuro Strefy Płatnego Parkowania wydaje "ABONAMENT PARKINGOWY", zgodny z wzorem określonym w pkt 1 załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Wnioskodawca przed otrzymaniem abonamentu jest zobowiązany uiścić w Biurze Strefy Płatnego Parkowania lub przelewem bankowym na konto ZDiUM opłatę w wysokości 100,00 zł za każdy miesiąc.

§ 3. Abonament parkingowy jest ważny na okres 1 miesiąca od daty jego wydania lub wielokrotności uiszczonej opłaty miesięcznej.

§ 4. Wykupienie abonamentu parkingowego upoważnia do nieograniczonego w czasie, zgodnego z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym, postoju na obszarze całej Strefy Płatnego Parkowania, lecz nie uprawnia do zastrzegania stałego miejsca postoju i nie stanowi podstawy do roszczeń w przypadku braku miejsc postojowych.

§ 5. Abonament parkingowy może być używany tylko zgodnie z danymi w nim zawartymi dotyczącymi okresu obowiązywania i wskazanego przez wnioskodawcę pojazdu. Z abonamentu nie można korzystać dla pojazdów o innych numerach rejestracyjnych.

§ 6. Aktualny abonament parkingowy należy umieszczać w widocznym miejscu za przednią szybą samochodu.

§ 7. Przy kontroli wymagany jest wyłącznie oryginał aktualnego abonamentu parkingowego.

Rozdział 2.
Zasady wnoszenia opłat za postój w Strefie Płatnego Parkowania
w postaci identyfikatora postojowego dla mieszkańców

§ 8. W celu uzyskania prawa do korzystania z identyfikatora postojowego dla mieszkańców należy zgłosić się do siedziby Biura Strefy Płatnego Parkowania w Piotrkowie Trybunalskim, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 - 18.00 i przedłożyć do wglądu:

a) dowód rejestracyjny pojazdu, a jeżeli osoba ubiegająca się o identyfikator nie figuruje w dowodzie rejestracyjnym, umowę cywilno - prawną, poświadczoną notarialnie, potwierdzającą prawo do dysponowania pojazdem,

b) dowód osobisty lub zaświadczenie z Referatu Ewidencji Ludności Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, potwierdzające zameldowanie na pobyt stały lub czasowy.

§ 9. 1. Biuro Strefy Płatnego Parkowania po potwierdzeniu uprawnienia do korzystania z identyfikatora postojowego dla mieszkańców wydaje "IDENTYFIKATOR POSTOJOWY DLA MIESZKAŃCÓW", zgodny z wzorem określonym w pkt 2 załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Wnioskodawca przed otrzymaniem identyfikatora jest zobowiązany uiścić w Biurze Strefy Płatnego Parkowania opłatę w wysokości 25,00 zł.

3. Na dany numer rejestracyjny pojazdu mieszkaniec ma prawo uzyskać tylko jeden identyfikator postojowy dla mieszkańców, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. W przypadku ubiegania się o zakup identyfikatora postojowego mieszkańca z powodu zmiany miejsca zamieszkania w obrębie strefy płatnego parkowania, warunkiem jego wydania jest zwrot do Biura Strefy Płatnego Parkowania poprzedniego identyfikatora.

§ 10. W przypadku mieszkańców zameldowanych przy ulicach w obrębie Starego Miasta tj.: Rynek Trybunalski, Szewska, Sieradzka, Rycerska, Rwańska, gdzie obowiązuje zakaz wjazdu/parkowania, możliwe jest wydanie identyfikatora postojowego dla mieszkańców na ulicę objętą strefą, sąsiadującą z adresem zameldowania.

§ 11. Wykupienie identyfikatora postojowego dla mieszkańców upoważnia do nieograniczonego w czasie, zgodnego z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym, postoju na wyznaczonej ulicy w Strefie Płatnego Parkowania, lecz nie uprawnia do zastrzegania stałego miejsca postoju i nie stanowi podstawy do roszczeń w przypadku braku miejsc postojowych.

§ 12. Identyfikator postojowy dla mieszkańców może być używany tylko zgodnie z danymi w nim zawartymi dotyczącymi okresu obowiązywania, wskazanego przez wnioskodawcę pojazdu i ulicy postoju. Z identyfikatora nie można korzystać na pozostałych płatnych miejscach postojowych lub dla pojazdów o innych numerach rejestracyjnych.

§ 13. Wymeldowanie z obszaru strefy płatnego parkowania w okresie ważności identyfikatora nie uprawnia do żądania zwrotu opłaty za niewykorzystany okres.

§ 14. Aktualny identyfikator należy umieszczać w widocznym miejscu za przednią szybą samochodu.

§ 15. Przy kontroli wymagany jest wyłącznie oryginał aktualnego identyfikatora postojowego dla mieszkańców.

Rozdział 3.
Zasady wnoszenia opłat za postój w Strefie Płatnego Parkowania
w postaci identyfikatora postojowego dla służbowych pojazdów samochodowych

§ 16. W celu uzyskania prawa do korzystania z identyfikatora postojowego dla służbowych pojazdów samochodowych należy zgłosić się do siedziby Biura Strefy Płatnego Parkowania w Piotrkowie Trybunalskim, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 - 18.00 i złożyć wniosek o wydanie identyfikatora postojowego dla służbowych pojazdów samochodowych, oraz przedłożyć do wglądu dowód rejestracyjny pojazdu potwierdzający, iż jest on własnością danej instytucji.

§ 17. 1. Biuro Strefy Płatnego Parkowania rozpatruje wniosek i po potwierdzeniu uprawnienia do korzystania z identyfikatora postojowego dla służbowych pojazdów samochodowych wydaje "IDENTYFIKATOR POSTOJOWY SPECJALNY", zgodny z wzorem określonym w pkt 3 załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Wnioskodawca przed otrzymaniem identyfikatora jest zobowiązany uiścić w Biurze Strefy Płatnego Parkowania lub przelewem bankowym na konto ZDiUM opłatę w wysokości 30,00 zł.

§ 18. Identyfikator postojowy dla służbowych pojazdów samochodowych jest ważny na okres 1 roku od daty jego wydania.

§ 19. Wykupienie identyfikatora postojowego dla służbowych pojazdów samochodowych upoważnia do nieograniczonego w czasie, zgodnego z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym, postoju na obszarze całej strefy płatnego parkowania, lecz nie uprawnia do zastrzegania stałego miejsca postoju i nie stanowi podstawy do roszczeń w przypadku braku miejsc postojowych.

§ 20. Identyfikator postojowy dla służbowych pojazdów samochodowych może być używany tylko zgodnie z danymi w nim zawartymi dotyczącymi okresu obowiązywania i wskazanego przez wnioskodawcę pojazdu. Z identyfikatora nie można korzystać dla pojazdów o innych numerach rejestracyjnych.

§ 21. Aktualny identyfikator należy umieszczać w widocznym miejscu za przednią szybą samochodu.

§ 22. Przy kontroli wymagany jest wyłącznie oryginał aktualnego identyfikatora postojowego dla służbowych pojazdów samochodowych.

Rozdział 4.
Zasady wnoszenia opłat za postój w Strefie Płatnego Parkowania w postaci identyfikatora postojowego dla rodziców lub opiekunów dzieci uczęszczających do szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli

§ 23. W celu uzyskania prawa do korzystania z identyfikatora postojowego dla rodziców lub opiekunów dzieci uczęszczających do szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli należy zgłosić się do siedziby Biura Strefy Płatnego Parkowania w Piotrkowie Trybunalskim, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 - 18.00 i złożyć wniosek o wydanie identyfikatora postojowego rodzica/opiekuna dziecka oraz przedłożyć do wglądu dowód rejestracyjny pojazdu i dowód osobisty.

§ 24. 1. Biuro Strefy Płatnego Parkowania rozpatruje wniosek i po potwierdzeniu uprawnienia do korzystania z identyfikatora postojowego dla rodziców lub opiekunów dzieci uczęszczających do szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli wydaje "IDENTYFIKATOR POSTOJOWY RODZICA/OPIEKUNA DZIECKA", zgodny z wzorem określonym w pkt 4 załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Wnioskodawca przed otrzymaniem identyfikatora jest zobowiązany uiścić w Biurze Strefy Płatnego Parkowania opłatę w wysokości 25,00 zł.

§ 25. Identyfikator postojowy rodzica/opiekuna dzieci uczęszczających do szkół podstawowych, gimnazjów
i przedszkoli jest ważny na okres 1 roku od daty jego wydania.

§ 26. Wykupienie identyfikatora postojowego rodzica/opiekuna dzieci uczęszczających do szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli upoważnia do postoju pojazdu w pobliżu danej placówki w czasie nie przekraczającym 10 minut od chwili zaparkowania, zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym, lecz nie uprawnia do zastrzegania stałego miejsca postoju i nie stanowi podstawy do roszczeń w przypadku braku miejsc postojowych.

§ 27. Identyfikator postojowy rodzica/opiekuna dzieci uczęszczających do szkół podstawowych, gimnazjów
i przedszkoli może być używany tylko zgodnie z danymi w nim zawartymi dotyczącymi okresu obowiązywania i wskazanego przez wnioskodawcę pojazdu oraz adresu wskazanej placówki. Z identyfikatora nie można korzystać dla pojazdów o innych numerach rejestracyjnych.

§ 28. Aktualny identyfikator należy umieszczać w widocznym miejscu za przednią szybą samochodu.

§ 29. 1. Przy kontroli wymagany jest wyłącznie oryginał aktualnego identyfikatora postojowego rodzica/opiekuna dzieci uczęszczających do szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli.

2. Brak identyfikatora postojowego rodzica/opiekuna dzieci uczęszczających do szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli podczas postoju skutkuje nałożeniem na kierowcę opłaty dodatkowej.

Rozdział 5.
Zasady wnoszenia opłat za postój w Strefie Płatnego Parkowania
w postaci identyfikatora postojowego osoby niepełnosprawnej

§ 30. W celu uzyskania prawa do korzystania z identyfikatora postojowego osoby niepełnosprawnej należy zgłosić się osobiście lub przez upoważnioną osobę do siedziby Biura Strefy Płatnego Parkowania w Piotrkowie Trybunalskim, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 - 18.00 z następującymi dokumentami:

a) dowód rejestracyjny pojazdu, a jeżeli osoba ubiegająca się o identyfikator nie figuruje w dowodzie rejestracyjnym dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdem;

b) Europejską Kartę Parkingową Osoby Niepełnosprawnej lub dokument potwierdzający fakt bycia rodzicem lub opiekunem prawnym osoby niepełnosprawnej posiadającej tego typu kartę.

§ 31. 1. Biuro Strefy Płatnego Parkowania po potwierdzeniu uprawnienia do korzystania z identyfikatora postojowego osoby niepełnosprawnej wydaje "IDENTYFIKATOR POSTOJOWY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ", zgodny z wzorem określonym w pkt 5 załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Za wydanie identyfikatora postojowego osoby niepełnosprawnej nie pobiera się opłat.

§ 32. Identyfikator postojowy osoby niepełnosprawnej jest ważny na okres 2 lat od daty jego wydania, lub na czas ważności Europejskiej Karty Parkingowej Osoby Niepełnosprawnej krótszy niż 2 lata.

§ 33. 1. Identyfikator postojowy osoby niepełnosprawnej upoważnia do bezpłatnego, zgodnego z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym, postoju na obszarze całej Strefy Płatnego Parkowania, przez pierwsze 90 minut od chwili zajęcia miejsca postojowego, co potwierdza się odpowiednim ustawieniem zegara stanowiącego element identyfikatora postojowego osoby niepełnosprawnej. Identyfikator nie uprawnia do zastrzegania stałego miejsca postoju i nie stanowi podstawy do roszczeń w przypadku braku miejsc postojowych.

2. Za brak opłaty parkingowej po upływie pierwszych 90 minut bezpłatnego postoju, uprawniony właściciel/kierujący pojazdem podlega obowiązkowi uiszczenia opłaty dodatkowej, na zasadach określonych jak dla pozostałych użytkowników strefy płatnego parkowania.

3. Europejska Karta Parkingowa Osoby Niepełnosprawnej nie upoważnia do bezpłatnego postoju na terenie strefy płatnego parkowania w tym również na wyznaczonych miejscach postojowych tzw. "kopertach".

§ 34. 1. Identyfikator postojowy osoby niepełnosprawnej może być używany tylko zgodnie z danymi w nim zawartymi dotyczącymi okresu obowiązywania i wskazanego przez wnioskodawcę pojazdu. Z identyfikatora nie można korzystać dla pojazdów o innych numerach rejestracyjnych.

2. Na podstawie Europejskiej Karty Parkingowej Osoby Niepełnosprawnej można otrzymać tylko jeden identyfikator postojowy osoby niepełnosprawnej.

§ 35. 1. Aktualny identyfikator należy umieszczać w widocznym miejscu za przednią szybą samochodu.
W przypadku postoju pojazdu na miejscu wyznaczonym dla osób niepełnosprawnych w strefie płatnego parkowania, konieczne jest umieszczenie za przednią szybą pojazdu identyfikatora postojowego osoby niepełnosprawnej wraz z europejską kartą parkingową osoby niepełnosprawnej.

2. Przed opuszczeniem pojazdu należy ustawić zegar, zgodnie z faktycznym czasem zajęcia miejsca parkingowego.

3. Kontroler strefy płatnego parkowania zobowiązany jest wystawić zawiadomienie o obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej w przypadku:

1) stwierdzenia przekroczenia czasu postoju ponad 90 minut wg ustawień zegara i braku wyłożonego biletu parkingowego (ustawienie zegara na 90 minut oraz czas opłaconego postoju jest sumowany);

2) stwierdzenia ustawienia zegara na godzinę późniejszą niż czas przeprowadzania kontroli;

3) stwierdzenia braku identyfikatora postojowego osoby niepełnosprawnej;

4) braku możliwości odczytania wszystkich danych zawartych na identyfikatorze postojowym osoby niepełnosprawnej.

§ 36. 1. Przy kontroli wymagany jest wyłącznie oryginał aktualnego identyfikatora postojowego osoby niepełnosprawnej.

2. Brak identyfikatora postojowego osoby niepełnosprawnej podczas postoju skutkuje nałożeniem na kierowcę opłaty dodatkowej.

Rozdział 6.
Zasady przeprowadzania kontroli i uiszczania opłaty dodatkowej

§ 37. 1. Do kontroli wnoszenia opłat za postój w strefie płatnego parkowania uprawnieni są wyłącznie upoważnieni pracownicy podmiotu obsługującego Strefę Płatnego Parkowania zwani "Kontrolerami Strefy Płatnego Parkowania".

2. Kontrolerzy wykonują swoje obowiązki w stroju służbowym z widocznym numerem służbowym.

§ 38. Kontroler ma obowiązek sprawdzania czy pojazd parkujący na obszarze strefy ma umieszczony za przednią szybą ważny dokument potwierdzający uiszczenie opłaty za postój (bilet parkingowy, abonament parkingowy, identyfikator postojowy dla mieszkańców, identyfikator postojowy specjalny, identyfikator postojowy dla rodzica/opiekuna, identyfikator postojowy dla osoby niepełnosprawnej, identyfikator systemu płatności elektronicznych) i czy opłata uiszczona za postój jest zgodna z rzeczywistym czasem postoju.

§ 39. W przypadku stwierdzenia postoju pojazdu bez uiszczenia opłaty lub postoju ponad opłacony czas, kontroler wystawia na miejscu kontroli zawiadomienie o obowiązku wniesienia opłaty dodatkowej, zgodne z § 9 ust. 2 niniejszej uchwały oraz wykonuje zdjęcie pojazdu (fotografia winna wyraźnie wskazywać datę i godzinę postoju, numer rejestracyjny pojazdu, charakterystyczny element infrastruktury).

§ 40. Zawiadomienie kontroler umieszcza za wycieraczką pojazdu.

§ 41. Zawiadomienie o obowiązku wniesienia opłaty dodatkowej podlega anulowaniu przez Kierownika Biura Strefy Płatnego Parkowania w Piotrkowie Trybunalskim lub upoważnioną przez niego osobę w przypadkach wymienionych w § 8 niniejszej uchwały.

§ 42. Kierujący/właściciel pojazdu opłatę dodatkową wpłaca w Biurze Strefy Płatnego Parkowania lub przelewem na wskazane konto w terminie 14 dni od daty wystawienia zawiadomienia o obowiązku wniesienia opłaty dodatkowej.

§ 43. Kontrolerzy Strefy Płatnego Parkowania nie mają prawa pobierać opłaty za postój pojazdów w strefie płatnego parkowania w tym opłaty dodatkowej jak też nie prowadzą sprzedaży abonamentu parkingowego oraz identyfikatorów postojowych. Ponadto kontrolerzy nie mają uprawnień do anulowania zawiadomień o obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/333/16
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 29 czerwca 2016 r.

Wzory druków

1. Wzór druku abonamentu parkingowego.

infoRgrafika

2. Wzór druku identyfikatora postojowego dla mieszkańców.

infoRgrafika

3. Wzór druku identyfikatora postojowego specjalnego.

infoRgrafika

4. Wzór druku identyfikatora postojowego rodzica/opiekuna dziecka.

infoRgrafika

5. Wzór druku identyfikatora postojowego osoby niepełnosprawnej.

infoRgrafika

6. Wzór druku zawiadomienia o obowiązku wniesienia opłaty dodatkowej.

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Skrivanek Tłumaczenia i szkolenia językowe

Skrivanek jest agencją translatorską, która oferuje kompleksowe rozwiązania z zakresu tłumaczeń i szkoleń językowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »