| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/139/09 Rady Gminy w Sabniach

z dnia 29 grudnia 2009r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sabnie na 2010 rok


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337), art.188 ust.2 pkt 1, art.195 ust.2, ustawy z dnia 23 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 187, poz. 1381), Rada Gminy w Sabniach uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się dochody Gminy w kwocie 8 248 600 zł, z tego:? bieżące w kwocie 8 186 600 zł,? majątkowe w kwocie 62 000 zł,zgodnie z tabelą Nr 1 załączoną do niniejszej uchwały.2. Ustala się wydatki Gminy w kwocie 9 003 900 zł, z tego:? bieżące w kwocie 7 924 707 zł,? majątkowe w kwocie 1 079 193 zł,zgodnie z tabelą Nr 2 załączoną do niniejszej uchwały.3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami zgodnie z tabelą Nr 2a załączoną do niniejszej uchwały.4. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 – 2012 zgodnie z tabelą Nr 3 załączoną do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 755 300, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu. 2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1 024 100, rozchody w wysokości 268 800, zgodnie z tabelą Nr 4 załączoną do niniejszej uchwały. 3. Ustala się limity zobowiązań: ? na zaciągnięcie kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie określonej w ust. 2 ? na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w ust. 2 4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 200 000 zł z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek.
§ 3. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 5.
§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 10 000 zł. 2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 5 000 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
§ 5. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załączoną tabelą Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 6. 1. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 1 załączonym do niniejszej uchwały. 2. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) zaciągania zobowiązań na sfinansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w tabeli Nr 3. 2) zaciąganie kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4. oraz z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku do kwoty 100 000 zł. 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 8. Do uchwały dołącza się prognozę łącznej kwoty długu na koniec 2009, spłat w roku 2010 i latach następnych oraz informację o stanie mienia.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy

Wacław Mikołajczuk
 
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXVII/139/09
Rady Gminy w Sabniach
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Plan dochodów
Dział Rozdział § Temat Wartość
010 Rolnictwo i łowiectwo 314 150,00 zł
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 300 050,00 zł
083 0830 300 000,00 zł
092 0920 50,00 zł
01095 Pozostała działalność 14 100,00 zł
075 0750 2 100,00 zł
077 0770 12 000,00 zł
600 Transport i łączność 70,00 zł
60016 Drogi publiczne gminne 70,00 zł
069 0690 70,00 zł
700 Gospodarka mieszkaniowa 62 200,00 zł
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 62 200,00 zł
075 0750 12 200,00 zł
077 0770 50 000,00 zł
750 Administracja publiczna 56 664,00 zł
75011 Urzędy wojewódzkie 53 464,00 zł
201 2010 53 464,00 zł
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 200,00 zł
092 0920 2 500,00 zł
097 0970 700,00 zł
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 692,00 zł
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 692,00 zł
201 2010 692,00 zł
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 300,00 zł
75414 Obrona cywilna 300,00 zł
201 2010 300,00 zł
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 2 203 510,00 zł
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 010,00 zł
035 0350 3 000,00 zł
091 0910 10,00 zł
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 367 697,00 zł
031 0310 344 900,00 zł
032 0320 1 380,00 zł
033 0330 13 600,00 zł
034 0340 2 600,00 zł
050 0500 5 117,00 zł
091 0910 100,00 zł
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 896 250,00 zł
031 0310 128 350,00 zł
032 0320 559 500,00 zł
033 0330 49 100,00 zł
034 0340 123 500,00 zł
036 0360 5 800,00 zł
050 0500 25 000,00 zł
091 0910 5 000,00 zł
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 51 500,00 zł
041 0410 5 000,00 zł
046 0460 1 500,00 zł
048 0480 44 000,00 zł
069 0690 1 000,00 zł
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 836 453,00 zł
001 0010 829 453,00 zł
002 0020 7 000,00 zł
75624 Dywidendy 48 600,00 zł
074 0740 48 600,00 zł
758 Różne rozliczenia 4 398 304,00 zł
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2 505 697,00 zł
292 2920 2 505 697,00 zł
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 892 607,00 zł
292 2920 1 892 607,00 zł
801 Oświata i wychowanie 35 000,00 zł
80101 Szkoły podstawowe 15 000,00 zł
075 0750 15 000,00 zł
80104 Przedszkola 20 000,00 zł
083 0830 20 000,00 zł
851 Ochrona zdrowia 14 000,00 zł
85121 Lecznictwo ambulatoryjne 14 000,00 zł
075 0750 14 000,00 zł
852 Pomoc społeczna 1 146 200,00 zł
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 013 000,00 zł
201 2010 1 013 000,00 zł
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 3 200,00 zł
201 2010 1 100,00 zł
203 2030 2 100,00 zł
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 38 000,00 zł
203 2030 38 000,00 zł
85219 Ośrodki pomocy społecznej 92 000,00 zł
203 2030 92 000,00 zł
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 17 510,00 zł
90095 Pozostała działalność 17 510,00 zł
075 0750 15 700,00 zł
083 0830 1 800,00 zł
092 0920 10,00 zł
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXVII/139/09
Rady Gminy w Sabniach
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Plan wydatków
Dział Rozdział § Temat Wartość
010 Rolnictwo i łowiectwo 1 237 100,00 zł
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 317 900,00 zł
401 4010 62 000,00 zł
404 4040 5 300,00 zł
411 4110 10 200,00 zł
412 4120 1 700,00 zł
421 4210 15 000,00 zł
426 4260 63 000,00 zł
427 4270 10 000,00 zł
430 4300 15 000,00 zł
441 4410 3 100,00 zł
443 4430 12 000,00 zł
444 4440 2 600,00 zł
448 4480 83 000,00 zł
453 4530 35 000,00 zł
01030 Izby rolnicze 11 200,00 zł
285 2850 11 200,00 zł
01095 Pozostała działalność 908 000,00 zł
421 4210 1 000,00 zł
430 4300 7 000,00 zł
605 6050 900 000,00 zł
600 Transport i łączność 162 173,00 zł
60011 Drogi publiczne krajowe 14 000,00 zł
605 6050 14 000,00 zł
60016 Drogi publiczne gminne 148 173,00 zł
417 4170 2 000,00 zł
421 4210 10 000,00 zł
427 4270 113 955,00 zł
430 4300 21 718,00 zł
443 4430 500,00 zł
700 Gospodarka mieszkaniowa 91 496,00 zł
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 91 496,00 zł
421 4210 26 668,00 zł
426 4260 4 200,00 zł
430 4300 51 628,00 zł
605 6050 9 000,00 zł
750 Administracja publiczna 1 243 020,00 zł
75011 Urzędy wojewódzkie 53 464,00 zł
401 4010 37 000,00 zł
404 4040 3 000,00 zł
411 4110 5 500,00 zł
412 4120 900,00 zł
421 4210 1 764,00 zł
430 4300 5 300,00 zł
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 60 500,00 zł
303 3030 56 000,00 zł
421 4210 3 000,00 zł
430 4300 1 500,00 zł
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 022 250,00 zł
302 3020 600,00 zł
401 4010 714 750,00 zł
404 4040 46 400,00 zł
411 4110 102 900,00 zł
412 4120 16 700,00 zł
417 4170 11 000,00 zł
421 4210 30 000,00 zł
426 4260 7 000,00 zł
430 4300 40 000,00 zł
435 4350 2 600,00 zł
436 4360 5 400,00 zł
437 4370 8 400,00 zł
441 4410 6 000,00 zł
443 4430 2 500,00 zł
444 4440 16 500,00 zł
470 4700 3 000,00 zł
474 4740 3 000,00 zł
475 4750 5 500,00 zł
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 8 000,00 zł
421 4210 2 500,00 zł
430 4300 5 500,00 zł
75095 Pozostała działalność 98 806,00 zł
443 4430 4 600,00 zł
662 6629 94 206,00 zł
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 692,00 zł
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 692,00 zł
411 4110 76,00 zł
412 4120 13,00 zł
417 4170 500,00 zł
430 4300 103,00 zł
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 126 704,00 zł
75404 Komendy wojewódzkie Policji 3 000,00 zł
300 3000 3 000,00 zł
75412 Ochotnicze straże pożarne 123 404,00 zł
303 3030 14 000,00 zł
411 4110 2 000,00 zł
412 4120 400,00 zł
417 4170 25 000,00 zł
421 4210 38 000,00 zł
426 4260 8 000,00 zł
430 4300 14 017,00 zł
443 4430 10 000,00 zł
605 6050 11 987,00 zł
75414 Obrona cywilna 300,00 zł
470 4700 100,00 zł
474 4740 100,00 zł
475 4750 100,00 zł
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75 700,00 zł
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 75 700,00 zł
410 4100 56 000,00 zł
421 4210 2 000,00 zł
430 4300 13 000,00 zł
443 4430 3 500,00 zł
470 4700 1 200,00 zł
757 Obsługa długu publicznego 132 000,00 zł
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 132 000,00 zł
807 8070 132 000,00 zł
758 Różne rozliczenia 10 000,00 zł
75818 Rezerwy ogólne i celowe 10 000,00 zł
481 4810 10 000,00 zł
801 Oświata i wychowanie 4 014 500,00 zł
80101 Szkoły podstawowe 2 033 475,00 zł
302 3020 89 000,00 zł
401 4010 1 344 200,00 zł
404 4040 113 900,00 zł
411 4110 235 900,00 zł
412 4120 37 825,00 zł
421 4210 100 000,00 zł
424 4240 4 000,00 zł
426 4260 10 000,00 zł
430 4300 8 000,00 zł
435 4350 2 400,00 zł
437 4370 4 000,00 zł
441 4410 1 600,00 zł
443 4430 2 200,00 zł
444 4440 76 450,00 zł
474 4740 2 000,00 zł
475 4750 2 000,00 zł
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 69 620,00 zł
302 3020 3 620,00 zł
401 4010 49 300,00 zł
404 4040 4 100,00 zł
411 4110 8 700,00 zł
412 4120 1 400,00 zł
444 4440 2 500,00 zł
80104 Przedszkola 494 225,00 zł
302 3020 19 350,00 zł
401 4010 312 450,00 zł
404 4040 27 000,00 zł
411 4110 54 600,00 zł
412 4120 8 750,00 zł
421 4210 35 000,00 zł
424 4240 2 500,00 zł
426 4260 7 500,00 zł
430 4300 3 000,00 zł
435 4350 1 000,00 zł
437 4370 2 500,00 zł
441 4410 500,00 zł
443 4430 800,00 zł
444 4440 17 275,00 zł
474 4740 1 000,00 zł
475 4750 1 000,00 zł
80110 Gimnazja 872 250,00 zł
302 3020 31 850,00 zł
401 4010 520 450,00 zł
404 4040 44 500,00 zł
411 4110 90 800,00 zł
412 4120 14 600,00 zł
421 4210 85 000,00 zł
424 4240 4 000,00 zł
426 4260 20 000,00 zł
430 4300 15 000,00 zł
435 4350 1 500,00 zł
437 4370 2 500,00 zł
441 4410 1 500,00 zł
443 4430 5 000,00 zł
444 4440 31 050,00 zł
474 4740 1 500,00 zł
475 4750 3 000,00 zł
80113 Dowożenie uczniów do szkół 115 000,00 zł
430 4300 115 000,00 zł
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 218 850,00 zł
401 4010 160 000,00 zł
404 4040 11 900,00 zł
411 4110 23 200,00 zł
412 4120 4 250,00 zł
421 4210 4 000,00 zł
430 4300 6 000,00 zł
437 4370 2 000,00 zł
441 4410 500,00 zł
443 4430 300,00 zł
444 4440 4 400,00 zł
470 4700 500,00 zł
474 4740 800,00 zł
475 4750 1 000,00 zł
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 17 100,00 zł
430 4300 17 100,00 zł
80148 80148 175 580,00 zł
401 4010 133 000,00 zł
404 4040 10 500,00 zł
411 4110 21 000,00 zł
412 4120 3 380,00 zł
444 4440 7 700,00 zł
80195 Pozostała działalność 18 400,00 zł
444 4440 18 400,00 zł
851 Ochrona zdrowia 180 000,00 zł
85121 Lecznictwo ambulatoryjne 136 000,00 zł
401 4010 37 000,00 zł
404 4040 3 300,00 zł
411 4110 5 500,00 zł
412 4120 900,00 zł
421 4210 10 000,00 zł
426 4260 5 000,00 zł
427 4270 18 000,00 zł
430 4300 2 000,00 zł
437 4370 1 800,00 zł
443 4430 500,00 zł
444 4440 2 000,00 zł
606 6060 50 000,00 zł
85153 Zwalczanie narkomanii 3 000,00 zł
421 4210 2 000,00 zł
430 4300 1 000,00 zł
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 41 000,00 zł
282 2820 8 000,00 zł
411 4110 900,00 zł
412 4120 120,00 zł
417 4170 15 000,00 zł
421 4210 7 000,00 zł
430 4300 8 080,00 zł
439 4390 1 000,00 zł
441 4410 200,00 zł
470 4700 700,00 zł
852 Pomoc społeczna 1 432 700,00 zł
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 013 000,00 zł
311 3110 981 253,00 zł
401 4010 19 000,00 zł
404 4040 1 700,00 zł
411 4110 5 545,00 zł
412 4120 507,00 zł
421 4210 311,00 zł
430 4300 2 928,00 zł
435 4350 156,00 zł
437 4370 200,00 zł
444 4440 900,00 zł
470 4700 500,00 zł
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 3 200,00 zł
413 4130 2 100,00 zł
413 4130 1 100,00 zł
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 182 800,00 zł
311 3110 67 600,00 zł
433 4330 115 200,00 zł
85215 Dodatki mieszkaniowe 3 000,00 zł
311 3110 3 000,00 zł
85219 Ośrodki pomocy społecznej 198 700,00 zł
401 4010 132 200,00 zł
404 4040 9 989,00 zł
411 4110 22 656,00 zł
412 4120 3 487,00 zł
417 4170 3 000,00 zł
421 4210 4 000,00 zł
426 4260 1 300,00 zł
430 4300 5 607,00 zł
435 4350 780,00 zł
437 4370 4 000,00 zł
441 4410 4 300,00 zł
443 4430 450,00 zł
444 4440 4 081,00 zł
448 4480 150,00 zł
470 4700 800,00 zł
474 4740 700,00 zł
475 4750 1 200,00 zł
85295 Pozostała działalność 32 000,00 zł
311 3110 32 000,00 zł
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 21 230,00 zł
85401 Świetlice szkolne 19 630,00 zł
401 4010 15 400,00 zł
404 4040 1 280,00 zł
411 4110 2 540,00 zł
412 4120 410,00 zł
85495 Pozostała działalność 1 600,00 zł
444 4440 1 600,00 zł
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 114 000,00 zł
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 99 000,00 zł
421 4210 3 000,00 zł
426 4260 75 000,00 zł
427 4270 18 000,00 zł
430 4300 3 000,00 zł
90095 Pozostała działalność 15 000,00 zł
421 4210 1 500,00 zł
426 4260 4 500,00 zł
430 4300 4 000,00 zł
443 4430 2 000,00 zł
475 4750 3 000,00 zł
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 146 500,00 zł
92116 Biblioteki 146 500,00 zł
248 2480 146 500,00 zł
926 Kultura fizyczna i sport 16 085,00 zł
92695 Pozostała działalność 16 085,00 zł
421 4210 7 000,00 zł
430 4300 8 785,00 zł
443 4430 300,00 zł
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXVII/139/09
Rady Gminy w Sabniach
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Plan przychodów
§ Temat Wartość
952 952 1 024 100,00 zł
Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXVII/139/09
Rady Gminy w Sabniach
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Plan rozchodów
§ Temat Wartość
992 992 268 800,00 zł
Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXVII/139/09
Rady Gminy w Sabniach
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Plan dochodów na zadania zlecone
Dział Rozdział § Temat Wartość
750 Administracja publiczna 53 464,00 zł
75011 Urzędy wojewódzkie 53 464,00 zł
201 201 53 464,00 zł
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 692,00 zł
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 692,00 zł
201 201 692,00 zł
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 300,00 zł
75414 Obrona cywilna 300,00 zł
201 201 300,00 zł
852 Pomoc społeczna 1 014 100,00 zł
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 013 000,00 zł
201 201 1 013 000,00 zł
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 1 100,00 zł
201 201 1 100,00 zł
Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXVII/139/09
Rady Gminy w Sabniach
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Plan wydatków na zadania zlecone
Dział Rozdział § Temat Wartość
750 Administracja publiczna 53 464,00 zł
75011 Urzędy wojewódzkie 53 464,00 zł
401 401 37 000,00 zł
404 404 3 000,00 zł
411 411 5 500,00 zł
412 412 900,00 zł
421 421 1 764,00 zł
430 430 5 300,00 zł
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 692,00 zł
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 692,00 zł
411 411 76,00 zł
412 412 13,00 zł
417 417 500,00 zł
430 430 103,00 zł
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 300,00 zł
75414 Obrona cywilna 300,00 zł
470 470 100,00 zł
474 474 100,00 zł
475 475 100,00 zł
852 Pomoc społeczna 1 014 100,00 zł
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 013 000,00 zł
311 311 981 253,00 zł
401 401 19 000,00 zł
404 404 1 700,00 zł
411 411 5 545,00 zł
412 412 507,00 zł
421 421 311,00 zł
430 430 2 928,00 zł
435 435 156,00 zł
437 437 200,00 zł
444 444 900,00 zł
470 470 500,00 zł
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 1 100,00 zł
413 413 1 100,00 zł
Załącznik nr 7
do uchwały Nr XXVII/139/09
Rady Gminy w Sabniach
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Prognoza długu
Lata od 2009 do 2013
Pozycja Wyszczególnienie Wykonanie 2009 Prognoza 2010 Prognoza 2011 Prognoza 2012 Prognoza 2013
1 Zobowiązania wg tytułów dłużnych: 2 292 400,00 zł 3 047 700,00 zł 2 678 900,00 zł 2 310 100,00 zł 1 941 300,00 zł
1.1  Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp): 2 292 400,00 zł 3 316 500,00 zł 3 316 500,00 zł 3 316 500,00 zł 3 316 500,00 zł
1.1.1   pożyczki 892 400,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
1.1.2   kredyty 1 400 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
1.1.3   obligacje 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
1.2  Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp): 0,00 zł 1 024 100,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
1.2.1   pożyczki 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
1.2.2   kredyty 0,00 zł 1 024 100,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
1.2.3   obligacje 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
1.3  Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp): 0,00 zł -268 800,00 zł -637 600,00 zł -1 006 400,00 zł -1 375 200,00 zł
1.3.1   pożyczki 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
1.3.2   kredyty 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
1.3.3   obligacje 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
1.4  Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp): 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
1.4.1   pożyczek 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
1.4.2   kredyty 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
1.4.3   obligacje 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
1.5  Prognozowany stan zobowiazań wymagalnych na 31.12 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
2 Spłata długu 0,00 zł 400 800,00 zł 518 800,00 zł 506 800,00 zł 494 800,00 zł
2.1  Spłata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp): 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
2.1.1   kredytów 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
2.1.2   pożyczek 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
2.1.3   wykup papierów wartościowych 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
2.1.4   udzielonych poręczeń 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
2.2  Spłata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp): 0,00 zł 268 800,00 zł 368 800,00 zł 368 800,00 zł 368 800,00 zł
2.2.1   kredytów 0,00 zł 200 000,00 zł 300 000,00 zł 300 000,00 zł 300 000,00 zł
2.2.2   pożyczek 0,00 zł 68 800,00 zł 68 800,00 zł 68 800,00 zł 68 800,00 zł
2.2.3   wykup papierów wartościowych 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
2.2.4   udzielonych poręczeń 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
2.3  Spłata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
2.4  Spłata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp) 0,00 zł 132 000,00 zł 150 000,00 zł 138 000,00 zł 126 000,00 zł
3 Prognozowane dochody budżetowe 9 200 108,00 zł 8 248 600,00 zł 8 800 000,00 zł 8 800 000,00 zł 8 800 000,00 zł
4 Relacje do dochodów (w %): 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
4.1  długu (art. 170 ust. 1); 0,25 zł 0,37 zł 0,30 zł 0,26 zł 0,22 zł
4.2  długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3); 0,25 zł 0,40 zł 0,38 zł 0,38 zł 0,38 zł
4.3  spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3 0,00 zł 0,05 zł 0,06 zł 0,06 zł 0,06 zł
4.4  spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
Lata od 2014 do 2018
Pozycja Wyszczególnienie Prognoza 2014 Prognoza 2015 Prognoza 2016 Prognoza 2017 Prognoza 2018
1 Zobowiązania wg tytułów dłużnych: 1 572 500,00 zł 1 203 700,00 zł 834 900,00 zł 666 100,00 zł 497 300,00 zł
1.1  Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp): 3 316 500,00 zł 3 316 500,00 zł 3 316 500,00 zł 3 316 500,00 zł 3 316 500,00 zł
1.1.1   pożyczki 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
1.1.2   kredyty 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
1.1.3   obligacje 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
1.2  Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp): 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
1.2.1   pożyczki 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
1.2.2   kredyty 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
1.2.3   obligacje 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
1.3  Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp): -1 744 000,00 zł -2 112 800,00 zł -2 481 600,00 zł -2 650 400,00 zł -2 819 200,00 zł
1.3.1   pożyczki 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
1.3.2   kredyty 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
1.3.3   obligacje 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
1.4  Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp): 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
1.4.1   pożyczek 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
1.4.2   kredyty 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
1.4.3   obligacje 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
1.5  Prognozowany stan zobowiazań wymagalnych na 31.12 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
2 Spłata długu 482 800,00 zł 470 800,00 zł 458 800,00 zł 246 800,00 zł 234 800,00 zł
2.1  Spłata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp): 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
2.1.1   kredytów 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
2.1.2   pożyczek 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
2.1.3   wykup papierów wartościowych 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
2.1.4   udzielonych poręczeń 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
2.2  Spłata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp): 368 800,00 zł 368 800,00 zł 368 800,00 zł 168 800,00 zł 168 800,00 zł
2.2.1   kredytów 300 000,00 zł 300 000,00 zł 300 000,00 zł 100 000,00 zł 100 000,00 zł
2.2.2   pożyczek 68 800,00 zł 68 800,00 zł 68 800,00 zł 68 800,00 zł 68 800,00 zł
2.2.3   wykup papierów wartościowych 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
2.2.4   udzielonych poręczeń 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
2.3  Spłata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
2.4  Spłata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp) 114 000,00 zł 102 000,00 zł 90 000,00 zł 78 000,00 zł 66 000,00 zł
3 Prognozowane dochody budżetowe 8 800 000,00 zł 8 800 000,00 zł 8 800 000,00 zł 8 800 000,00 zł 8 800 000,00 zł
4 Relacje do dochodów (w %): 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
4.1  długu (art. 170 ust. 1); 0,18 zł 0,14 zł 0,09 zł 0,08 zł 0,06 zł
4.2  długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3); 0,38 zł 0,38 zł 0,38 zł 0,38 zł 0,38 zł
4.3  spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3 0,05 zł 0,05 zł 0,05 zł 0,03 zł 0,03 zł
4.4  spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
Lata od 2019 do 2022
Pozycja Wyszczególnienie Prognoza 2019 Prognoza 2020 Prognoza 2021 Prognoza 2022
1 Zobowiązania wg tytułów dłużnych: 328 500,00 zł 135 600,00 zł 66 800,00 zł 0,00 zł
1.1  Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp): 3 316 500,00 zł 3 316 500,00 zł 3 316 500,00 zł 3 316 500,00 zł
1.1.1   pożyczki 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
1.1.2   kredyty 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
1.1.3   obligacje 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
1.2  Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp): 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
1.2.1   pożyczki 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
1.2.2   kredyty 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
1.2.3   obligacje 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
1.3  Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp): -2 988 000,00 zł -3 180 900,00 zł -3 249 700,00 zł -3 316 500,00 zł
1.3.1   pożyczki 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
1.3.2   kredyty 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
1.3.3   obligacje 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
1.4  Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp): 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
1.4.1   pożyczek 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
1.4.2   kredyty 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
1.4.3   obligacje 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
1.5  Prognozowany stan zobowiazań wymagalnych na 31.12 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
2 Spłata długu 222 800,00 zł 234 900,00 zł 73 800,00 zł 69 300,00 zł
2.1  Spłata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp): 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
2.1.1   kredytów 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
2.1.2   pożyczek 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
2.1.3   wykup papierów wartościowych 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
2.1.4   udzielonych poręczeń 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
2.2  Spłata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp): 168 800,00 zł 192 900,00 zł 68 800,00 zł 66 800,00 zł
2.2.1   kredytów 100 000,00 zł 124 100,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
2.2.2   pożyczek 68 800,00 zł 68 800,00 zł 68 800,00 zł 66 800,00 zł
2.2.3   wykup papierów wartościowych 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
2.2.4   udzielonych poręczeń 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
2.3  Spłata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
2.4  Spłata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp) 54 000,00 zł 42 000,00 zł 5 000,00 zł 2 500,00 zł
3 Prognozowane dochody budżetowe 8 800 000,00 zł 8 800 000,00 zł 8 800 000,00 zł 8 800 000,00 zł
4 Relacje do dochodów (w %): 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
4.1  długu (art. 170 ust. 1); 0,04 zł 0,02 zł 0,01 zł 0,00 zł
4.2  długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3); 0,38 zł 0,38 zł 0,38 zł 0,38 zł
4.3  spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3 0,03 zł 0,03 zł 0,01 zł 0,01 zł
4.4  spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adam Bartosiewicz

doradca podatkowy, radca prawny, doktor nauk prawnych ze specjalnością prawo finansowe, wspólnik kancelarii doradztwa podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »