| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/226/09 Rady Gminy Płońsk

z dnia 11 grudnia 2009r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płońsk na 2010 rok


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 , pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591 z późn. zm.) oraz art.211 , art. 212, art. 214 art.215, art.217, art.235 ,art.236 , art. 237 , art. 2399, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz.1240) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1241) Rada Gminy uchwala , co następuje:
§ 1. Dochody w łącznej kwocie 24. 697.098,00 zł, w tym :
1) dochody bieżące w kwocie 12. 816.360,00 zł
2) dochody majątkowe w kwocie 11. 880.738,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Wydatki w łącznej kwocie 26.997. 098,00 zł, w tym :
1) wydatki bieżące w kwocie 13. 057. 559,00 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie 13. 939. 539,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.
§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.300.000,00 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
1) kredytów w kwocie – 2.000.000,00 zł ,
2) nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie - 300.000,00 zł
2. Przychody budżetu w wysokości 2.300.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały
§ 4. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na :
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł
§ 5. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 159.000,00 zł
§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych , oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 8. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna - zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 9. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
§ 10. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości :
1) przychody - 3.000.000,00 zł,
2) wydatki - 2.597.395,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały stanowiącym zestawienie przychodów i wydatków na 2010 r.
§ 11. 1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
2. limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.
§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00 zł
2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, do wysokości określonej w załącznikach nr 12 i nr 13 do niniejszej uchwały.
b) z tytułu umów , których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę 500.000,00 zł
3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2011 roku w ramach kwoty o której mowa w pkt 2 lit.b.
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 13. Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata następne .
§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płońsk.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXIX/226/09
z dnia 11 grudnia 2009 r.
infoRgrafika
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXIX/226/09
z dnia 11 grudnia 2009 r.
infoRgrafika
Załącznik nr 2a
do Uchwały Nr XXXIX/226/09
z dnia 11 grudnia 2009 r.
infoRgrafika
Załącznik nr 2b
do Uchwały Nr XXXIX/226/09
z dnia 11 grudnia 2009 r.
infoRgrafika
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXIX/226/09
z dnia 11 grudnia 2009 r.
infoRgrafika
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXIX/226/09
z dnia 11 grudnia 2009 r.
infoRgrafika
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXIX/226/09
z dnia 11 grudnia 2009 r.
infoRgrafika
Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXIX/226/09
z dnia 11 grudnia 2009 r.
infoRgrafika
Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXXIX/226/09
z dnia 11 grudnia 2009 r.
infoRgrafika
Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXXIX/226/09
z dnia 11 grudnia 2009 r.
infoRgrafika
Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXXIX/226/09
z dnia 11 grudnia 2009 r.
infoRgrafika
Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XXXIX/226/09
z dnia 11 grudnia 2009 r.
infoRgrafika
Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XXXIX/226/09
z dnia 11 grudnia 2009 r.
infoRgrafika
Załącznik nr 12
do Uchwały Nr XXXIX/226/09
z dnia 11 grudnia 2009 r.
infoRgrafika
Załącznik nr 13
do Uchwały Nr XXXIX/226/09
z dnia 11 grudnia 2009 r.
infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Rachunkowe BMGM Spółka z o.o.

Usługi księgowe i doradztwo biznesowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »