Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 104 poz. 1995

Uchwała nr XLVI/353/10 Rady Miasta w Otwocku

z dnia 30 marca 2010r.

w sprawie zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Otwocku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami), oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r., o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r., nr 13 poz. 123 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta Otwocka uchwala, co następuje :

§ 1. W Statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Otwocku przyjętym uchwałą Nr XIX/178/04 Rady Miasta Otwocka z dnia 25 maja 2004 r., w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Otwocku, § 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie : „ 3. Wykaz filii bibliotecznych określa załącznik Nr 2 do Statutu. Zmiana lokalizacji filii zgłaszana jest do rejestru instytucji kultury o którym mowa w § 6 Statutu, bez konieczności zmiany Statutu.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Dariusz Kołodziejczyk


Uzasadnienie

Statut Biblioteki uchwalony w 2004 roku zawierał dwa załączniki: Załącznik Nr 1 określał schemat organizacyjny, a Załącznik Nr 2 określał lokalizację Biblioteki i filii bibliotecznych. Każda restrukturyzacja Biblioteki powinna pociągać za sobą zmianę załącznika dotyczącego schematu organizacyjnego. Takie zmiany załącznika nastąpiły w 2005 roku (połączenie Filii Nr 7 i Filii Nr 1 dla Dzieci, a także powołanie Czytelni Internetowej) oraz w 2009 roku (połączenie Filii Nr 1 i Filii Nr 2 dla Dzieci, a także połączenie Filii Nr 3 i Filii Nr 10). Natomiast nie był zmieniany Załącznik Nr 2 do Statutu określający lokalizację filii, mimo że od dnia uchwalenia Statutu MBP dwie filie zmieniły lokalizację, dwie zostały zlikwidowane, a jedna powołana. Dodatkowo w Załączniku Nr 2 błędnie były podane niektóre nazwy ulic, przy których mieszczą się filie biblioteczne. Dlatego uzasadnione jest aby zmiana treści Załącznika Nr 2 była możliwa przy każdej zmianie lokalizacji filii bez potrzeby wnioskowania o zmianę Statutu.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-05-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe