Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 119 poz. 2580

Uchwała nr XLIII/559/2010 Rady Miasta Legionowo

z dnia 28 kwietnia 2010r.

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm 1)) w związku z art. 22 ust. 3,4 i 5 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544, z późn. zm. 2)) oraz art. 30 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z póź. zm 3)) uchwala się, co następuje:

§ 1. Tworzy się odrębny obwód głosowania w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” i nadaje się mu numer 23. Siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 23 jest Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie przy ul. Jagiellońskiej 71.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Mazowieckiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Warszawie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legionowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Wiesław Karnasiewicz

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, z 2005 r. Nr 160, poz. 1346, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 196, poz. 1218, z 2009 r. Nr 119, poz. 999 i Nr 202, poz. 1547 i Nr 213, poz. 1651 i 1652.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 34, poz. 242 i Nr 146, poz. 1055 i Nr 159, poz. 1127 i Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111, z 2009 r. Nr 213, poz. 1651 i 1652.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-06-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe