| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 681/XLVIII/10 Rady Miasta Płocka

z dnia 30 marca 2010r.

w sprawie założenia publicznego gimnazjum i publicznego zespołu szkół oraz nadania statutów i podpisania aktów założycielskich

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. h) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420), art. 4 ust. 1 pkt 1, art.12 pkt 8 lit.i) oraz art. 91 i art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; z 2007r. Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 92, poz. 753) w związku z art. 5 ust. 2 pkt 1, ust. 3, 5, 5a i 7, art. 5c pkt 1, art. 7, art. 9 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 lit. b), art. 58 ust. 1, 2 i 6, art. 60, art. 62 ust. 1, art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781; z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz.1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104: z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz.1658; z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 181, poz. 1292; z 2008r. Nr 70, poz.416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618; z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 219, poz.1705), art. 10 ust. 1, art. 11, art 12 ust 1 pkt 2) i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na 2010 rok Nr 632/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009r. Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Z dniem 1 września 2010 roku zakłada się jako jednostkę budżetową publiczne gimnazjum o nazwie: Gimnazjum nr 14 w Płocku z siedzibą w Płocku przy ul. 3 Maja 4.

2. Akt założycielski szkoły stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zakładanej szkole nadaje się statut, w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Obwód szkoły określa odrębna uchwała.

§ 2. 1. Z dniem 1 września 2010r. dokonuje się połączenia Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Płocku z nowo tworzonym Gimnazjum nr 14, zakładając jako jednostkę budżetową publiczny zespół szkół o nazwie: Zespół Szkół nr 6 w Płocku z siedzibą w Płocku przy ul. 3 Maja 4.

2. Akt założycielski zespołu stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Zakładanemu zespołowi nadaje się statut, w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Baza techniczno – dydaktyczna i majątek Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły stają się bazą i majątkiem nowo zakładanego zespołu, co gwarantuje realizację celów statutowych placówek.

§ 4. Przyjmuje się źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka na 2010r. /plan finansowy Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły na 2010r. dział 801, rozdział 80120/.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 681/XLVIII/10
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 marca 2010 r.

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SZKOŁY PUBLICZNEJ

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. h) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420), art. 4 ust. 1 pkt 1, art.12 pkt 8 lit.i) oraz art. 91 i art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; z 2007r. Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 92, poz. 753) w związku z art. 5 ust. 2 pkt 1, ust. 3, 5 i 7, art. 5c pkt 1, art. 7, art. 9 ust. 1 pkt 2, art. 58 ust. 1, 2 i 6, art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781; z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz.1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104: z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz.1658; z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz.542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 181, poz. 1292; z 2008r. Nr 70, poz.416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz.1618; z 2009r. Nr 6, poz.33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 219, poz.1705)

z dniem 1 września 2010r. zakłada się publiczne gimnazjum o nazwie:

Gimnazjum nr 14 w Płocku z siedzibą w Płocku przy ul. 3 Maja 4.

Przewodniczący Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

Płock, dnia 30 marca 2010 r.

.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 681/XLVIII/10
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 marca 2010 r.

STATUT GIMNAZJUM NR 14 w PŁOCKU

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Nazwa szkoły brzmi: „Zespół Szkół nr 6 w Płocku Gimnazjum nr 14 w Płocku”.

2. Gimnazjum nr 14, zwane dalej Szkołą lub Gimnazjum, z dniem utworzenia włączone zostaje do Zespołu Szkół nr 6 w Płocku, zwanego dalej Zespołem, z siedzibą w Płocku przy ul. 3 Maja 4.

3. Organem prowadzącym Gimnazjum jest Miasto Płock.

4. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

§ 2. Gimnazjum jest szkołą publiczną w rozumieniu art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm./, zwanej dalej ustawą, które:

1)zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,

2)przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,

3)zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,

4)przestrzega ustalonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów.

Rozdział 2.
CELE I ZADANIA GIMNAZJUM

§ 3. 1. Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie i przepisach prawa wydanych na jej podstawie, a w szczególności umożliwia uczniom:

1)przyswojenie określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyk;

2)zdobycie umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;

3)kształtowanie postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

2. Do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego w Gimnazjum należą:

1)czytanie - rozumienie, wykorzystywanie i refleksyjne przetwarzanie tekstów, w tym tekstów kultury, prowadząca do osiągania własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestniczenia w życiu społeczeństwa;

2)myślenie matematyczne – umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym;

3)myślenie naukowe – umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa;

4)umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych, zarówno w mowie, jak i w piśmie,

5)umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno – komunikacyjnymi;

6)umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji;

7)umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się;

8)umiejętność pracy zespołowej.

§ 4. Podstawowymi dokumentami w pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej Gimnazjum są:

1)Szkolny Zestaw Programów Nauczania, uwzględniający wymiar wychowawczy - obejmuje całość podstawy programowej zajęć edukacyjnych w trzyletnim cyklu kształcenia,

2)Program Wychowawczy Gimnazjum, który jest realizowany przez wszystkich nauczycieli,

3)Program Profilaktyki Gimnazjum, który jest dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska i realizowany przez wszystkich nauczycieli,

4)Regulamin Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, określający szczegółowe zasady systemu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów (opracowany na podstawie szczegółowych przepisów wydanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania).

§ 5. Gimnazjum może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

§ 6. 1. Szkoła w miarę swoich możliwości /także we współpracy z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi i innymi poradniami oraz instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc/ sprawuje opiekę psychologiczno – pedagogiczną oraz zapewnia uczniom bezpieczne i higieniczne warunki nauki.

2. Szkoła organizuje dla uczniów wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego i prowadzi w różnych formach zajęcia związane z wyborem dalszego kształcenia.

Rozdział 3.
ORGANY GIMNAZJUM, ICH KOMPETENCJE I ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA

§ 7. Organami Szkoły są :

1)Dyrektor Gimnazjum,

2)Rada Pedagogiczna Gimnazjum,

3)Rada Rodziców Gimnazjum,

4)Samorząd Uczniowski Gimnazjum.

§ 8. 1. Dyrektor Gimnazjum, zwany dalej Dyrektorem, w szczególności :

a) kieruje działalnością Gimnazjum i reprezentuje je na zewnątrz,

b) planuje i sprawuje nadzór pedagogiczny na zasadach określonych w odrębnych przepisach,

c) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,

d) wstrzymuje wykonanie uchwał organów Gimnazjum podjętych niezgodnie z przepisami prawa i niezwłocznie informuje o tym organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny,

e) zapewnia w miarę możliwości odpowiednie warunki organizacyjne do realizacji celów i zadań Szkoły w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania,

f) opracowuje i przedstawia projekt planu finansowego Gimnazjum do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców, dysponuje środkami w nim określonymi i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

g) współdziała ze szkołami wyższymi i zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,

h) stwarza warunki do działania w Szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Gimnazjum,

i) wykonuje zarządzenia, zalecenia i wnioski organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

j) wydaje decyzje administracyjne na zasadach i w sprawach określonych odrębnymi przepisami oraz akty prawa wewnętrznego,

k) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Gimnazjum nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. W szczególności Dyrektor decyduje w sprawach:

a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły,

b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych pracownikom,

c) występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla pracowników.

3. Dyrektor dokonuje oceny pracy nauczycieli i innych pracowników, zgodnie z odrębnymi przepisami oraz zapewnia odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.

4. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim, zakładowymi organizacjami związkowymi oraz stowarzyszeniami i innymi organizacjami działającymi w Szkole.

§ 9. 1. Dyrektor jako przewodniczący Rady Pedagogicznej, kieruje jej pracą, a przede wszystkim:

a) przedstawia Radzie nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym, wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz sprawozdania i informacje o działalności Gimnazjum,

b) zapewnia odpowiednią organizację procesu dydaktyczno – wychowawczego oraz optymalne warunki pracy dla nauczycieli i uczniów,

c) odpowiada za przygotowanie planów pracy Szkoły i przedstawia je do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej,

d) przedstawia organowi prowadzącemu arkusz organizacji pracy szkoły oraz aneksy do arkusza,

e) w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną przydziela nauczycielom, zgodnie z ich kwalifikacjami i obowiązującymi przepisami, obowiązkowe i dodatkowe zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze,

f) przedkłada Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia semestralne wyniki klasyfikacji uczniów,

g) zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań oraz w doskonaleniu zawodowym,

h) na bieżąco zapoznaje Radę Pedagogiczną z aktualnie obowiązującymi aktami prawa oświatowego,

i) inspiruje i wspomaga nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie podnoszenia jakości pracy Szkoły oraz w podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego.

2. Dyrektor zapewnia bieżący przepływ informacji pomiędzy organami Gimnazjum o planowanych i podejmowanych działaniach lub decyzjach, a także umożliwia porozumiewanie się w tych sprawach.

§ 10. 1. Rada Pedagogiczna Gimnazjum, zwana dalej Radą, jest organem kolegialnym, realizuje statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. W skład Rady wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole.

3. Przewodniczącym Rady, zwanym dalej Przewodniczącym, jest Dyrektor.

4. Rada ustala regulamin swojej działalności.

5. Zebrania plenarne Rady są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.

6. W zebraniach Rady mogą także brać udział z głosem doradczym, osoby zaproszone przez Przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady.

7. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady oraz jest odpowiedzialny za powiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania, zgodnie z regulaminem Rady .

8. Członkowie Rady są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły.

§ 11. Do kompetencji stanowiących Rady należy :

1. zatwierdzanie planów pracy Gimnazjum,

2. podejmowanie uchwał w sprawach: innowacji i eksperymentów pedagogicznych, wyników klasyfikacji i promocji uczniów, skreślenia z listy uczniów i przeniesienia do innej szkoły za rażące naruszanie Regulaminu Samorządu Uczniowskiego i Statutu Gimnazjum,

3. uchwalanie: Szkolnego Zestawu Programów Nauczania, Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki Gimnazjum w porozumieniu z Radą Rodziców oraz Regulaminu Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski,

4. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły,

5. uchwalenie regulaminu Gimnazjum.

Rada opiniuje w szczególności:

1. organizację pracy Gimnazjum, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

2. projekt planu finansowego Szkoły,

3. wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4. propozycje Dyrektora w sprawach przydzielenia nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

§ 12. 1. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora.

2. W przypadku określonym w ust. 1 organ uprawniony do odwołania zobowiązany jest przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

§ 13. 1. Rada Rodziców Gimnazjum jest reprezentantem ogółu rodziców (prawnych opiekunów) uczniów.

2. W skład Rady wchodzi po jednym przedstawicielu rad rodziców z każdego oddziału, wybranym przez zebranie rodziców w tajnym głosowaniu.

3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem Gimnazjum.

4. Reprezentacja rodziców może przybrać inną nazwę niż określona w ust. 1.

5. Rada Rodziców podejmuje działania zmierzające do doskonalenia statutowej działalności Gimnazjum.

6. Do kompetencji Rady należy:

a) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu Wychowawczego oraz Programu Profilaktyki Gimnazjum,

b) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania,

c) opiniowanie projektu planu finansowego Szkoły składanego przez Dyrektora.

7. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej, Dyrektora Gimnazjum, organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Gimnazjum.

8. W celu wspierania działalności statutowej Gimnazjum, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin jej działalności.

§ 14. 1. Rodzice mają prawo do:

1)poznania zadań dydaktyczno-wychowawczych Szkoły oraz dokumentów zewnątrz - i wewnątrzszkolnych, które realizuje lub w oparciu o które pracuje Szkoła,

2)zapoznania się z Regulaminem Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,

3)zapoznania się z Programem Wychowawczym i Programem Profilaktyki Gimnazjum,

4)zapoznania się ze Szkolnym Zestawem Programów Nauczania,

5)uzyskania pełnej, obiektywnej informacji na temat dziecka, jego osobowości, postępów w nauce, zachowaniu oraz wnikliwej analizy przyczyn niepowodzeń i trudności,

6)uzyskiwania porad na temat predyspozycji i rozwijania uzdolnień i talentów dziecka oraz proponowanego kierunku dalszego kształcenia,

7)wyrażania opinii o pracy Gimnazjum oraz czynnego uczestnictwa w organizowaniu życia szkolnego,

8)ustalenia w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły jednolitego stroju obowiązującego w Gimnazjum.

2. Gimnazjum organizuje zebrania z rodzicami, zgodnie z zasadami przyjętymi przez Radę Pedagogiczną i odrębnymi przepisami.

§ 15. 1. W Szkole działa Samorząd Uczniowski Gimnazjum zwany dalej Samorządem.

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Szkoły i jest on jedynym reprezentantem ogółu uczniów.

3. Samorząd działa na podstawie opracowanego przez siebie regulaminu. Regulamin nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

§ 16. 1. Samorząd może przedstawiać Radzie oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności dotyczące realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak :

a) prawo do zapoznania się ze: Szkolnym Zestawem Programów Nauczania oraz Regulaminem Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,

b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce,

c) prawo do organizowania życia szkolnego, działalności oświatowej, kulturalnej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi Szkoły w porozumieniu z Dyrektorem,

d) prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.

2. Samorząd może uczestniczyć w zebraniach Rady, które bezpośrednio dotyczą problemów uczniów.

§ 17. 1. Każdy z organów Gimnazjum ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych w Statucie Szkoły i własnym regulaminie, który musi uwzględniać obowiązujące przepisy prawa.

2. Wszystkie organy Szkoły współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku.

§ 18. 1. Wszelkie spory pomiędzy organami Gimnazjum rozstrzyga Dyrektor.

2. Jeżeli stroną sporu jest Dyrektor, wówczas organem właściwym do jego rozstrzygnięcia, na pisemny wniosek jednej ze stron, jest organ prowadzący.

3. Rozstrzygnięcia Dyrektora i organu prowadzącego są ostateczne.

§ 19. Z dniem włączenia Gimnazjum do Zespołu, kompetencje Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego przejmują odpowiednio:

1)Dyrektor Zespołu,

2)Rada Pedagogiczna Zespołu,

3)Rada Rodziców Zespołu,

4)Samorząd Uczniowski Zespołu.

Rozdział 4.
ORGANIZACJA GIMNAZJUM

§ 20. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w sprawie organizacji roku szkolnego. Na ich podstawie Dyrektor Zespołu przygotowuje wewnętrzną organizację placówki, która powinna być podana uczniom do wiadomości przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych.

§ 21. 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji pracy Gimnazjum, stanowiący część składową arkusza organizacyjnego Zespołu, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania ustalonego na podstawie ramowego planu nauczania i planu finansowego Szkoły.

2. Arkusz organizacji pracy Gimnazjum opracowuje Dyrektor Zespołu do 30 kwietnia każdego roku, a organ prowadzący szkołę zatwierdza do dnia 30 maja danego roku.

3. W arkuszu Dyrektor Zespołu zamieszcza w szczególności informacje o:

a) ogólnej liczbie zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący,

b) liczbie oddziałów.

4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji, Dyrektor Zespołu uwzględniając zasady ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć, określający organizację zajęć edukacyjnych.

5. Organizacja zajęć określona w tygodniowym rozkładzie zajęć edukacyjnych, o którym mowa w ust. 4, opiniowana jest przez Radę.

6. Tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych powinien być ustalany w miarę możliwości, z uwzględnieniem:

a) równomiernego rozłożenia zajęć w poszczególnych dniach tygodnia,

b) różnorodności zajęć w każdym dniu,

c) niełączenia w kilkugodzinne jednostki zajęć z tego samego przedmiotu, z wyjątkiem przedmiotów, których program tego wymaga.

§ 22. 1. Podstawową jednostką organizacyjną Gimnazjum jest oddział.

2. Liczba uczniów w oddziale powinna wynosić 24-26. Odstępstwa wymagają uzgodnień z organem prowadzącym.

3. Zasady rekrutacji do klasy pierwszej i programowo wyższej określa Dyrektor Zespołu zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego.

§ 23. Podstawową formą pracy Gimnazjum są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym. Czas jednostki lekcyjnej wynosi 45 minut. Dopuszczalny jest także inny, ale nie dłuższy niż 60 minutowy wymiar prowadzenia zajęć, przy zachowaniu ogólnego tygodniowego czasu zajęć.

§ 24. Cele statutowe Gimnazjum realizuje w oparciu o bazę techniczno – dydaktyczną /klasopracownie, pracownie przedmiotowe, bibliotekę, zaplecze sportowe i socjalne, pomieszczenia administracyjno – gospodarcze, stołówkę, internat/ Zespołu.

Rozdział 5.
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY GIMNAZJUM

§ 25. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników niebędących nauczycielami określają odrębne przepisy.

§ 26. Obowiązkiem nauczyciela jest:

1. prawidłowe prowadzenie procesu dydaktycznego, w tym pełna realizacja programów nauczania,

2. zapewnienie uczniom bezpieczeństwa podczas prowadzonych zajęć,

3. dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny,

4. bezstronność i obiektywizm w ocenianiu uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczących się,

5. udzielanie pomocy uczniom w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,

6. indywidualne podchodzenie do spraw każdego ucznia i zachowanie w tajemnicy informacji dotyczących jego spraw osobistych,

7. doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej,

8. realizacja zadań organizacyjnych wyznaczonych w planie pracy Szkoły, a także doraźnie przydzielonych przez Dyrektora,

9. przestrzeganie prawa oświatowego,

10. prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, kształcenia i wychowania zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 27. Nauczyciel ma prawo do:

1. dobrze zorganizowanego procesu kształcenia i pracy zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

2. wpływania na życie Szkoły poprzez działalność w Radzie, zespołach przedmiotowych, zrzeszania się w organizacjach związkowych działających na terenie Szkoły,

3. pomocy ze strony dyrekcji i Rady Pedagogicznej w przypadku trudności w pracy,

4. swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza tym dobra innych osób,

5. ochrony i poszanowania godności osobistej,

6. rzetelnej oceny pracy przez Dyrektora zgodnie z obowiązującymi przepisami,

7. nagród i odznaczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami,

8. korzystania z funduszu socjalnego zgodnie z regulaminem ustalonym w Szkole.

§ 28. 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest ustalenie dla oddziału Szkolnego Zestawu Programów Nauczania, jego modyfikowanie w miarę potrzeb, a także współpraca w zakresie nauczania i wychowania oraz wymiany informacji.

2. W zależności od potrzeb nauczyciele mogą tworzyć zespoły przedmiotowe, wychowawcze lub inne problemowo – zadaniowe.

§ 29. 1. Dyrektor powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli w nim uczących, zwanemu dalej wychowawcą .

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wskazane jest, aby wychowawca pracował z danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

3. Do zadań wychowawcy należy przede wszystkim:

a) organizowanie pracy zespołu uczniowskiego,

b) czuwanie nad przestrzeganiem przez uczniów prawa szkolnego,

c) poznawanie osobowości uczniów, ich uzdolnień i zainteresowań,

d) koordynowanie wszystkich prac związanych z przebiegiem procesu pedagogicznego w oddziale,

e) zapoznanie uczniów z rozporządzeniem ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych, a także z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.

Rozdział 6.
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

§ 30. Uczeń ma prawo do:

1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

2. warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,

3. ochrony i poszanowania godności osobistej,

4. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie pedagogicznym ,

5. swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza to dobra innych osób,

6. poznania Regulaminu Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,

7. sprawiedliwej, jawnej i obiektywnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,

8. korzystania z: pomieszczeń i sprzętu szkolnego, pomocy naukowych i księgozbioru biblioteki Zespołu,

9. wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową,

10. uzyskiwania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

§ 31. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w niniejszym Statucie, a zwłaszcza dotyczących :

1. systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach,

2. przestrzegania zasad kultury współżycia społecznego w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników Szkoły,

3. przestrzegania zasad bezpieczeństwa i odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę,

4. przestrzegania zasad dotyczących obowiązującego stroju i używania urządzeń elektronicznych, w tym telefonów komórkowych,

5. dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w Szkole.

§ 32. 1. Za dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu Gimnazjum oraz nienaganną postawę w Szkole uczeń może zostać uhonorowany następującymi nagrodami :

a) pochwałą wobec klasy,

b) pochwałą na forum całej Szkoły,

c) pochwałą Dyrektora w formie listu skierowanego do rodziców(prawnych opiekunów),

d) nagrodą rzeczową.

2. Dopuszcza się inne rodzaje nagród. Szczegółowe zasady nagradzania uczniów określa regulamin gimnazjum.

§ 33. 1. W przypadku nieprzestrzegania obowiązków ucznia zawartych w niniejszym Statucie stosuje się następujące rodzaje kar:

a) upomnienie wychowawcy,

b) upomnienie Dyrektora,

c) nagana Dyrektora z wpisem do akt,

d) skreślenie z listy uczniów i przeniesienie do innego gimnazjum.

2. Dopuszcza się inne rodzaje kar niż wymienione w ust. 1. Sposób karania dostosowuje się do rodzaju popełnionego wykroczenia.

3. Szczegółowe zasady karania uczniów określa regulamin Gimnazjum.

4. Od kary udzielonej przez wychowawcę przysługuje odwołanie do Dyrektora, natomiast od kary udzielonej przez Dyrektora służy odwołanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny; obowiązuje pisemna forma odwołania.

5. Organy odwoławcze rozpatrują odwołanie w ciągu 14 dni od daty jego wpłynięcia. Rozstrzygnięcie organu odwoławczego jest ostateczne.

Rozdział 7.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 34. 1. Gimnazjum używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 35. Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

§ 36. 1. Na wspólny wniosek organów statutowych Gimnazjum, organ prowadzący może nadać Szkole imię.

2. Gimnazjum może posiadać własny sztandar, godło i ceremoniał szkolny.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 681/XLVIII/10
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 marca 2010 r.

AKT ZAŁOŻYCIELSKI PUBLICZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. h) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420), art. 4 ust. 1 pkt 1, art.12 pkt 8 lit.i) oraz art. 91 i art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; z 2007r. Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 92, poz. 753) w związku z art. 5 ust. 2 pkt 1, ust. 3, 5, 5a i 7, art. 5c pkt 1, art. 7, art. 9 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 lit. b), art. 58 ust. 1, 2 i 6, art. 60, art. 62 ust. 1, art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781; z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz.1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104: z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz.1658; z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz.542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 181, poz. 1292; z 2008r. Nr 70, poz.416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618; z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 219, poz. 1705)

z dniem 1 września 2010r. zakłada się publiczny zespół szkół o nazwie:

Zespół Szkół nr 6 w Płocku

z siedzibą w Płocku przy ul. 3 Maja 4.

W skład Zespołu wchodzą: Gimnazjum nr 14 w Płocku oraz Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Płocku

Przewodniczący Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

Płock, dnia 30 marca 2010 r.

.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 681/XLVIII/10
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 marca 2010 r.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 6 W PŁOCKU

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Nazwa szkoły brzmi: „Zespół Szkół nr 6 w Płocku”, z siedzibą w Płocku przy ul. 3 Maja 4.

2. W skład Zespołu Szkół nr 6, zwanego dalej Zespołem wchodzą:

Gimnazjum nr 14 w Płocku oraz

Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Płocku.

3. Organem prowadzącym Zespół jest Miasto Płock.

4. Nadzór pedagogiczny nad Zespołem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

§ 2. Zespół jest szkołą publiczną w rozumieniu art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm./, zwanej dalej ustawą, która:

1)zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,

2)przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,

3)zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,

4)przestrzega ustalonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów.

Rozdział 2.
CELE I ZADANIA ZESPOŁU

§ 3. 1. Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty i przepisach prawa wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

1)umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkół wchodzących w skład Zespołu oraz dokonania świadomego wyboru dalszego kształcenia,

2)tworzy warunki do pełnego rozwoju osobowości uczniów, wychowując w duchu tolerancji, poczucia piękna, prawdy i zasad moralnych,

3)tworzy warunki do podtrzymywania i kultywowania tradycji wchodzących w skład Zespołu szkół, regionu, narodu,

4)kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu jego celów i zadań, stosownie do warunków i potrzeb uczniów,

5)zapewnia aktywność uczniów w procesie dydaktycznym, z zachowaniem poczucia tożsamości narodowej i religijnej.

2. Zespół zapewnia uczniom opiekę sprawowaną przez nauczycieli podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych.

3. Indywidualną opieką Zespół obejmuje:

- uczniów z problemami zdrowotnymi dopuszczonych decyzją lekarza do nauki

- uczniów szczególnie uzdolnionych;

- uczniów znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej, starając się zapewnić im doraźną pomoc materialną.

§ 4. Podstawowymi dokumentami w pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej Zespołu są:

1)Szkolny Zestaw Programów Nauczania, każdej ze szkół wchodzących w skład Zespołu,

2)Program Wychowawczy Zespołu realizowany przez wszystkich nauczycieli,

3)Program Profilaktyki Zespołu, dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska i realizowany przez wszystkich nauczycieli,

4)Regulamin Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, określający szczegółowe zasady systemu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów (opracowany na podstawie szczegółowych przepisów wydanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania),

§ 5. Zespół może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

§ 6. 1. Zespół w miarę swoich możliwości /także we współpracy z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi i innymi poradniami oraz instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc/ sprawuje opiekę psychologiczno – pedagogiczną oraz zapewnia uczniom bezpieczne i higieniczne warunki nauki.

2. Zespół organizuje dla uczniów wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego i prowadzi w różnych formach zajęcia związane z wyborem dalszego kształcenia.

§ 7. Zespół może współdziałać ze szkołami wyższymi i zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.

Rozdział 3.
ORGANY ZESPOŁU, ICH KOMPETENCJE I ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA

§ 8. Organami Szkoły są:

1. Dyrektor Zespołu,

2. Rada Pedagogiczna Zespołu,

3. Rada Rodziców Zespołu,

4. Samorząd Uczniowski Zespołu.

§ 9. 1. Dyrektor Zespołu, zwany dalej Dyrektorem, w szczególności :

a) kieruje działalnością Zespołu i reprezentuje go na zewnątrz,

b) planuje i sprawuje nadzór pedagogiczny na zasadach określonych w odrębnych przepisach,

c) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,

d) wstrzymuje wykonanie uchwał organów Zespołu podjętych niezgodnie z przepisami prawa i niezwłocznie informuje o tym organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny,

e) zapewnia w miarę możliwości odpowiednie warunki organizacyjne do realizacji celów i zadań Zespołu w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania,

f) opracowuje i przedstawia projekt planu finansowego Zespołu do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców, dysponuje środkami w nim określonymi i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

g) współdziała ze szkołami wyższymi i zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,

h) stwarza warunki do działania w Zespole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Zespołu,

i) wykonuje zarządzenia, zalecenia i wnioski organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

j) wydaje decyzje administracyjne na zasadach i w sprawach określonych odrębnymi przepisami oraz akty prawa wewnętrznego,

k) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Zespole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. W szczególności Dyrektor decyduje w sprawach

a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu,

b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych pracownikom,

c) występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla pracowników.

3. Dyrektor dokonuje oceny pracy nauczycieli i innych pracowników, zgodnie z odrębnymi przepisami oraz zapewnia odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.

4. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim, zakładowymi organizacjami związkowymi oraz stowarzyszeniami i innymi organizacjami działającymi w Zespole.

§ 10. 1. Dyrektor jako przewodniczący Rady Pedagogicznej, kieruje jej pracą, a przede wszystkim:

a) przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym, wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz sprawozdania i informacje o działalności Zespołu,

b) zapewnia odpowiednią organizację procesu dydaktyczno – wychowawczego oraz optymalne warunki pracy dla nauczycieli i uczniów,

c) odpowiada za przygotowanie planów pracy Zespołu i przedstawia je do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej,

d) przedstawia organowi prowadzącemu arkusz organizacji pracy szkoły oraz aneksy do arkusza,

e) w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną przydziela nauczycielom, zgodnie z ich kwalifikacjami i obowiązującymi przepisami, obowiązkowe i dodatkowe zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze,

f) przedkłada Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia semestralne wyniki klasyfikacji uczniów,

g) zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań oraz w doskonaleniu zawodowym,

h) na bieżąco zapoznaje Radę Pedagogiczną z aktualnie obowiązującymi aktami prawa oświatowego,

i) inspiruje i wspomaga nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie podnoszenia jakości pracy Zespołu oraz w podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego.

2. Dyrektor zapewnia bieżący przepływ informacji pomiędzy organami Zespołu o planowanych i podejmowanych działaniach lub decyzjach, a także umożliwia porozumiewanie się w tych sprawach.

§ 11. 1. Rada Pedagogiczna Zespołu, zwana dalej Radą, jest organem kolegialnym, realizuje statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. W skład Rady wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole.

3. Przewodniczącym Rady, zwanym dalej Przewodniczącym, jest Dyrektor.

4. Rada ustala regulamin swojej działalności.

5. Zebrania plenarne Rady są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.

6. W zebraniach Rady mogą także brać udział z głosem doradczym, osoby zaproszone przez Przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady.

7. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady oraz jest odpowiedzialny za powiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania, zgodnie z regulaminem Rady .

8. Członkowie Rady są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów, a także nauczycieli i innych pracowników Zespołu.

§ 12. 1. Do kompetencji stanowiących Rady należy :

a) zatwierdzanie planów pracy Zespołu,

b) podejmowanie uchwał w sprawach: innowacji i eksperymentów pedagogicznych, wyników klasyfikacji i promocji uczniów, skreślenia z listy uczniów, przeniesienia do innej szkoły za rażące naruszanie Regulaminu Samorządu Uczniowskiego i Statutu Zespołu,

c) uchwalanie: Szkolnego Zestawu Programów Nauczania, Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki Zespołu w porozumieniu z Radą Rodziców oraz Regulaminu Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski,

d) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu,

e) uchwalenie regulaminu Zespołu.

2. Rada opiniuje w szczególności:

a) organizację pracy Zespołu, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

b) projekt planu finansowego Zespołu,

c) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

d) propozycje Dyrektora w sprawach przydzielenia nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

§ 13. 1. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora.

2. W przypadku określonym w ust. 1 organ uprawniony do odwołania zobowiązany jest przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

§ 14. 1. Rada Rodziców Zespołu jest reprezentantem ogółu rodziców (prawnych opiekunów) uczniów.

2. W skład Rady wchodzi po jednym przedstawicielu rad rodziców z każdego oddziału, wybranym przez zebranie rodziców w tajnym głosowaniu.

3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem Zespołu.

4. Reprezentacja rodziców może przybrać inną nazwę niż określona w ust. 1.

5. Rada Rodziców podejmuje działania zmierzające do doskonalenia statutowej działalności Szkoły.

6. Do kompetencji Rady należy:

a) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki Zespołu,

b) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania,

c) opiniowanie projektu planu finansowego Zespołu składanego przez Dyrektora.

7. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej, Dyrektora, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Zespołu.

8. W celu wspierania działalności statutowej Zespołu, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin jej działalności.

§ 15. 1. Rodzice mają prawo do:

1)poznania zadań dydaktyczno-wychowawczych oraz dokumentów zewnątrz - i wewnątrzszkolnych, które realizuje lub w oparciu o które pracuje Zespół,

2)zapoznania się z Regulaminem Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,

3)zapoznania się z Programem Wychowawczym i Programem Profilaktyki Zespołu,

4)zapoznania się ze Szkolnym Zestawem Programów Nauczania,

5)uzyskania pełnej, obiektywnej informacji na temat dziecka, jego osobowości, postępów w nauce, zachowaniu oraz wnikliwej analizy przyczyn niepowodzeń i trudności,

6)uzyskiwania porad na temat predyspozycji i rozwijania uzdolnień i talentów dziecka oraz proponowanego kierunku dalszego kształcenia,

7)wyrażania opinii o pracy Zespołu oraz czynnego uczestnictwa w organizowaniu życia szkolnego,

8)ustalenia w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu jednolitego obowiązującego stroju uczniów.

2. Zespół organizuje zebrania z rodzicami, zgodnie z zasadami przyjętymi przez Radę Pedagogiczną i odrębnymi przepisami.

§ 16. 1. W Zespole działa Samorząd Uczniowski Zespołu, zwany dalej Samorządem.

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Zespołu i jest on jedynym reprezentantem ogółu uczniów.

3. Samorząd działa na podstawie opracowanego przez siebie regulaminu. Regulamin nie może być sprzeczny ze Statutem Zespołu.

§ 17. 1. Samorząd może przedstawiać Radzie oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Zespołu, a w szczególności dotyczące realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak :

a) prawo do zapoznania się ze: Szkolnym Zestawem Programów Nauczania oraz Regulaminem Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,

b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce,

c) prawo do organizowania życia szkolnego, działalności oświatowej, kulturalnej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi Zespołu w porozumieniu z Dyrektorem,

d) prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.

2. Samorząd może uczestniczyć w zebraniach Rady, które bezpośrednio dotyczą problemów uczniów.

§ 18. 1. Każdy z organów Zespołu ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych w Statucie Zespołu i własnym regulaminie, który musi uwzględniać obowiązujące przepisy prawa.

2. Wszystkie organy Zespołu współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku.

§ 19. 1. Wszelkie spory pomiędzy organami rozstrzyga Dyrektor.

2. Jeżeli stroną sporu jest Dyrektor, wówczas organem właściwym do jego rozstrzygnięcia, na pisemny wniosek jednej ze stron, jest organ prowadzący.

3. Rozstrzygnięcia Dyrektora i organu prowadzącego są ostateczne.

Rozdział 4.
ORGANIZACJA ZESPOŁU

§ 20. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w sprawie organizacji roku szkolnego. Na ich podstawie Dyrektor Zespołu przygotowuje wewnętrzną organizację placówki, która powinna być podana uczniom do wiadomości przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych.

§ 21. 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji pracy Zespołu z uwzględnieniem szkolnych planów nauczania ustalonych na podstawie ramowych planów nauczania i planu finansowego Zespołu.

2. Arkusz organizacji opracowuje Dyrektor Zespołu do 30 kwietnia każdego roku, a organ prowadzący szkołę zatwierdza do dnia 30 maja danego roku.

3. W arkuszu organizacji Dyrektor Zespołu zamieszcza w szczególności informacje o:

a) ogólnej liczbie zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący,

b) liczbie oddziałów.

4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Zespołu, uwzględniając zasady ochrony zdrowia i higieny pracy, Dyrektor ustala tygodniowy rozkład zajęć, określający organizację zajęć edukacyjnych.

5. Organizacja zajęć określona w tygodniowym rozkładzie zajęć edukacyjnych, o którym mowa w ust. 4, opiniowana jest przez Radę.

6. Tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych powinien być ustalany w miarę możliwości, z uwzględnieniem:

a) równomiernego rozłożenia zajęć w poszczególnych dniach tygodnia,

b) różnorodności zajęć w każdym dniu,

c) niełączenia w kilkugodzinne jednostki zajęć z tego samego przedmiotu, z wyjątkiem gdy jest to wymagane programem nauczania.

§ 22. 1. Podstawową jednostką organizacyjną Zespołu jest oddział, złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych szkolnym planem nauczania.

2. Liczba uczniów w oddziale w I roku nauki podlega uzgodnieniom z organem prowadzącym.

3. Zasady rekrutacji do klas pierwszych i programowo wyższych określa Dyrektor Zespołu zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego.

4. Tryb corocznego podejmowania decyzji dotyczących podziału oddziałów na grupy na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki dokonywany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem posiadanych środków finansowych.

§ 23. 1. W Zespole praca i nauka organizowana jest w oparciu o system klasowo-lekcyjny.

2. Dopuszcza się możliwość pracy w systemie międzyklasowym i międzyszkolnym.

3. Czas jednostki lekcyjnej wynosi 45 minut. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania jednostki lekcyjnej, zachowując ogólny czas pracy określony na podstawie ramowego planu nauczania.

4. Niektóre zajęcia obowiązkowe w tym fakultatywne, koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe, mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym, także w formie wycieczek i wyjazdów.

§ 24. Cele statutowe Zespół realizuje w oparciu o dotychczasową bazę techniczno – dydaktyczną /klasopracownie, pracownie przedmiotowe, bibliotekę, zaplecze sportowe i socjalne, pomieszczenia administracyjno – gospodarcze, stołówkę, internat/ LO im. Jagiełły.

Rozdział 5.
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY ZESPOŁU

§ 25. 1. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników niebędących nauczycielami określają odrębne przepisy.

2. Dyrektor Zespołu także w oparciu o odrębne przepisy powołuje na stanowiska kierownicze w Zespole.

§ 26. Obowiązkiem nauczyciela jest:

1. prawidłowe prowadzenie procesu dydaktycznego, w tym pełna realizacja programów nauczania,

2. zapewnienie uczniom bezpieczeństwa podczas prowadzonych zajęć,

3. dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny,

4. bezstronność i obiektywizm w ocenianiu uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczących się,

5. udzielanie pomocy uczniom w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,

6. indywidualne podchodzenie do spraw każdego ucznia i zachowanie w tajemnicy informacji dotyczących jego spraw osobistych,

7. doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej,

8. realizacja zadań organizacyjnych wyznaczonych w planie pracy Zespołu, a także doraźnie przydzielonych przez Dyrektora,

9. przestrzeganie prawa oświatowego,

10. prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, kształcenia i wychowania zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 27. Nauczyciel ma prawo do:

1. dobrze zorganizowanego procesu kształcenia i pracy zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

2. wpływania na życie Zespołu poprzez działalność w Radzie, zespołach przedmiotowych, zrzeszania się w organizacjach związkowych działających na terenie Zespołu,

3. pomocy ze strony dyrekcji i Rady Pedagogicznej w przypadku trudności w pracy,

4. swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Zespołu, a także światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza tym dobra innych osób,

5. ochrony i poszanowania godności osobistej,

6. rzetelnej oceny pracy przez Dyrektora zgodnie z obowiązującymi przepisami,

7. nagród i odznaczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami,

8. korzystania z funduszu socjalnego zgodnie z regulaminem przyjętym w Zespole.

§ 28. 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest ustalenie dla oddziału Szkolnego Zestawu Programów Nauczania, jego modyfikowanie w miarę potrzeb, a także współpraca w zakresie nauczania i wychowania oraz wymiany informacji.

2. W zależności od potrzeb nauczyciele mogą tworzyć zespoły przedmiotowe, wychowawcze lub inne problemowo – zadaniowe.

§ 29. 1. Dyrektor Zespołu powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli w nim uczących, zwanemu dalej wychowawcą .

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wskazane jest, aby wychowawca pracował z danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

3. Do zadań wychowawcy należy przede wszystkim:

a) organizowanie pracy zespołu uczniowskiego,

b) czuwanie nad przestrzeganiem przez uczniów prawa szkolnego,

c) poznawanie osobowości uczniów, ich uzdolnień i zainteresowań,

d) koordynowanie wszystkich prac związanych z przebiegiem procesu pedagogicznego w oddziale,

e) zapoznanie uczniów z rozporządzeniem ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych, a także z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.

Rozdział 6.
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

§ 30. Uczeń ma prawo do:

1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

2. warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,

3. ochrony i poszanowania godności osobistej,

4. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie pedagogicznym,

5. swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza to dobra innych osób,

6. poznania Regulaminu Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,

7. sprawiedliwej, jawnej i obiektywnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,

8. korzystania z: pomieszczeń i sprzętu szkolnego, pomocy naukowych i księgozbioru biblioteki Zespołu,

9. wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową,

10. uzyskiwania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

§ 31. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w niniejszym Statucie, a zwłaszcza dotyczących:

1. systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach,

2. przestrzegania zasad kultury współżycia społecznego w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników Zespołu,

3. przestrzegania zasad bezpieczeństwa i odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę,

4. przestrzegania zasad dotyczących obowiązującego stroju i używania urządzeń elektronicznych, w tym telefonów komórkowych,

5. dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w Zespole.

§ 32. 1. Za dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu Zespołu oraz nienaganną postawę, uczeń może zostać uhonorowany następującymi nagrodami :

a) pochwałą wobec klasy,

b) pochwałą na forum całego Zespołu,

c) pochwałą Dyrektora w formie listu skierowanego do rodziców (prawnych opiekunów),

d) nagrodą rzeczową.

2. Dopuszcza się inne rodzaje nagród. Szczegółowe zasady nagradzania uczniów określa regulamin Zespołu.

§ 33. 1. W przypadku nieprzestrzegania obowiązków ucznia zawartych w niniejszym Statucie stosuje się następujące rodzaje kar:

a) upomnienie wychowawcy,

b) upomnienie Dyrektora,

c) nagana Dyrektora z wpisem do akt,

d) skreślenie z listy uczniów i przeniesienie do innej szkoły.

2. Dopuszcza się inne rodzaje kar niż wymienione w ust. 1. Sposób karania dostosowuje się do rodzaju popełnionego wykroczenia.

3. Szczegółowe zasady karania uczniów określa regulamin Zespołu.

4. Od kary udzielonej przez wychowawcę przysługuje odwołanie do Dyrektora, natomiast od kary udzielonej przez Dyrektora służy odwołanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny; obowiązuje pisemna forma odwołania.

5. Organy odwoławcze rozpatrują odwołanie w ciągu 14 dni od daty jego wpłynięcia. Rozstrzygnięcie organu odwoławczego jest ostateczne.

Rozdział 7.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 34. 1. Zespół używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 35. Zasady prowadzenia przez Zespół gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

§ 36. 1. Na wspólny wniosek organów statutowych Szkoły organ prowadzący może nadać Zespołowi imię.

2. Zespół może posiadać własny sztandar, godło i ceremoniał szkolny.

§ 37. Statut Zespołu nie znosi odrębności statutów każdej ze szkół wchodzących w skład Zespołu z zastrzeżeniem, że w zakresach uregulowanych odmiennie w niniejszym Statucie, postanowienia zawarte w statutach łączonych szkół tracą moc.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pfeifer - Chomiczewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »