Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 130 poz. 2973

Uchwała nr XXXVI/318/10 Rady Gminy Izabelin

z dnia 16 marca 2010r.

w sprawie zmiany budżetu w 2010 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), uchwala się, co następuje:
§ 1W budżecie Gminy Izabelin na rok 2010 wprowadza się zmiany określone w załącznikach do niniejszej uchwały:
1) w planie dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2) w planie wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2,
3) w planie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3,
4) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 2Po wprowadzeniu zmian określonych w §1 niniejszej uchwały:
1) plan dochodów wynosi 51.556.423,59 zł w tym:
- dochody bieżące 33.956.423,59 zł.
- dochody majątkowe 17.600.000,- zł.
2) plan wydatków wynosi 63.912.823,59,- zł. w tym:
- wydatki bieżące 33.085.695,59,- zł,
- wydatki majątkowe 30.827.128,- zł.
§ 3Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 5Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXVI/318/10
Rady Gminy Izabelin
z dnia 16 marca 2010 r.
ZMIANA PLANU DOCHODÓW GMINY IZABELIN W 2010 R.
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
758 Różne rozliczenia 5 075 380,00 108 151,00 5 183 531,00
  75801   Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4 995 380,00 108 151,00 5 103 531,00
    2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 995 380,00 108 151,00 5 103 531,00
852 Pomoc społeczna 1 493 400,00 - 26 400,00 1 467 000,00
  85212   Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 292 000,00 - 23 000,00 1 269 000,00
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 292 000,00 - 23 000,00 1 269 000,00
  85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4 900,00 600,00 5 500,00
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 500,00 500,00 1 000,00
    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 4 400,00 100,00 4 500,00
  85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 94 000,00 - 72 000,00 22 000,00
    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 94 000,00 - 72 000,00 22 000,00
  85216   Zasiłki stałe 0,00 68 000,00 68 000,00
    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00 68 000,00 68 000,00
 
Razem: 51 474 672,59 81 751,00 51 556 423,59
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXVI/318/10
Rady Gminy Izabelin
z dnia 16 marca 2010 r.
ZMIANA PLANU WYDATKÓW GMINY IZABELIN W 2010 R.
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
700 Gospodarka mieszkaniowa 2 274 000,00 0,00 2 274 000,00
  70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 058 000,00 0,00 2 058 000,00
    4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 800 000,00 - 500,00 799 500,00
    4680 Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) 0,00 500,00 500,00
750 Administracja publiczna 5 836 798,00 - 100 000,00 5 736 798,00
  75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 160 600,00 - 100 000,00 5 060 600,00
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 222 600,00 - 20 000,00 202 600,00
    4260 Zakup energii 160 000,00 - 80 000,00 80 000,00
801 Oświata i wychowanie 26 745 144,00 127 951,00 26 873 095,00
  80101   Szkoły podstawowe 17 812 544,00 104 831,00 17 917 375,00
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 190 000,00 4 400,00 194 400,00
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 190 120,00 - 2 720,00 187 400,00
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 - 5 000,00 15 000,00
    6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 500 000,00 108 151,00 5 608 151,00
  80110   Gimnazja 2 283 820,00 - 1 880,00 2 281 940,00
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 125 000,00 4 000,00 129 000,00
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 100 000,00 - 5 880,00 94 120,00
  80146   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 41 180,00 0,00 41 180,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 180,00 - 4 000,00 8 180,00
    4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 15 800,00 4 000,00 19 800,00
  80195   Pozostała działalność 15 000,00 25 000,00 40 000,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 1 700,00 1 700,00
    4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 300,00 300,00
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 12 200,00 12 200,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 - 3 000,00 2 000,00
    4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 000,00 13 600,00 18 600,00
    4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 0,00 200,00 200,00
852 Pomoc społeczna 2 849 900,00 - 26 400,00 2 823 500,00
  85212   Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 292 000,00 - 23 000,00 1 269 000,00
    3110 Świadczenia społeczne 1 245 370,00 - 22 300,00 1 223 070,00
    4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 - 700,00 2 300,00
  85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 8 500,00 600,00 9 100,00
    4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 8 500,00 600,00 9 100,00
  85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 369 800,00 - 72 000,00 297 800,00
    3110 Świadczenia społeczne 264 800,00 - 72 000,00 192 800,00
  85216   Zasiłki stałe 0,00 68 000,00 68 000,00
    3110 Świadczenia społeczne 0,00 68 000,00 68 000,00
  85219   Ośrodki pomocy społecznej 790 600,00 0,00 790 600,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 - 500,00 9 500,00
    4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10 000,00 - 2 000,00 8 000,00
    4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4 000,00 - 500,00 3 500,00
    6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 3 000,00 3 000,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 234 756,00 200,00 234 956,00
  85401   Świetlice szkolne 169 756,00 0,00 169 756,00
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 485,00 - 1 345,00 8 140,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 1 345,00 4 345,00
  85415   Pomoc materialna dla uczniów 35 000,00 200,00 35 200,00
    3240 Stypendia dla uczniów 35 000,00 200,00 35 200,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12 617 038,59 80 000,00 12 697 038,59
  90095   Pozostała działalność 112 300,00 80 000,00 192 300,00
    4260 Zakup energii 0,00 80 000,00 80 000,00
 
Razem: 63 831 072,59 81 751,00 63 912 823,59
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXVI/318/10
Rady Gminy Izabelin
z dnia 16 marca 2010 r.
WYDATKI MAJĄTKOWE W 2010 R.
w złotych
Lp. Dział Rozdz. § Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe Planowane wydatki Zmiany Plan po zmianach w 2010 r.
rok budżetowy 2010 (8+9+10+11) z tego źródła finansowania rok budżetowy 2010 (14+15+16+17) z tego źródła finansowania
dochody własne jst kredyty
i pożyczki
obligacje środki pochodzące
z innychźródeł
dochody własne jst kredyty
i pożyczki
obligacje środki pochodzące
z innychźródeł
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
150 Przetwórstwo przemysłowe 18 420,00 15 117,00 15 117,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 117,00 15 117,00 0,00 0,00 0,00
15011 Rozwój przedsiębiorczości 18 420,00 15 117,00 15 117,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 117,00 15 117,00 0,00 0,00 0,00
1   6639 Dotacja celowa dla samorządu Województwa Mazowieckiego - stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu 2011-2012 18 420,00 15 117,00 15 117,00         15 117,00 15 117,00      
600 Transport i łączność 5 092 000,00 2 875 000,00 1 075 000,00 0,00 1 800 000,00 0,00 0,00 2 875 000,00 1 075 000,00 0,00 1 800 000,00 0,00
  60014 Drogi publiczne powiatowe 600 000,00 600 000,00 100 000,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 600 000,00 100 000,00 0,00 500 000,00 0,00
2   6300 Dotacja celowa dla Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego - modernizacja drogi powiatowej 3 Maja 600 000,00 600 000,00 100 000,00   500 000,00     600 000,00 100 000,00   500 000,00  
60016 Drogi publiczne gminne 4 492 000,00 2 275 000,00 975 000,00 0,00 1 300 000,00 0,00 0,00 2 275 000,00 975 000,00 0,00 1 300 000,00 0,00
3     6050 Przebudowa ciągów komunikacyjnych w rejonie Zakładu dla Ociemniałych w Laskach - ul. Wieczorka, Brzozowa 2008-2011 1 524 000,00 220 000,00 220 000,00         220 000,00 220 000,00      
4   6050 Przebudowa układu drogowego w rejonie Centrum Edukacji i Dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego w Izabelinie ul. Chodkiewicza 2008-2011 1 510 000,00 755 000,00 455 000,00   300 000,00     755 000,00 455 000,00   300 000,00  
5   6050 Przebudowa układu drogowego w rejonie Centrum Edukacji i Dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego w Izabelinie ul.Tetmajera 2008-2011 1 358 000,00 1 200 000,00 200 000,00   1 000 000,00     1 200 000,00 200 000,00   1 000 000,00  
6   6050 Projekty dróg gminnych - ul.Wolffa, ul. Matejki 100 000,00 100 000,00 100 000,00         100 000,00 100 000,00      
  700     Gospodarka mieszkaniowa 600 000,00 600 000,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00
  70005   Gospodarka gruntami i nieruchom. 600 000,00 600 000,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00
7 6050 Zakup działek pod inwestycje 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00
750 Administracja publiczna 75 410,00 60 860,00 60 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 860,00 60 860,00 0,00 0,00 0,00
75023 Urzędy gmin 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00
8 6060 Zakup sprzętu komputerowego 50 000,00 50 000,00 50 000,00         50 000,00 50 000,00      
Lp. Dział Rozdz § Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2010 dochody własne jst kredyty
i pożyczki
obligacje śr. pochodz.
z innychźródeł
Zmiany rok budżetowy 2010 dochody własne jst kredyty
i pożyczki
obligacje śr. pochodz.
z innychźródeł
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
  75095 Pozostała działalność 25 410,00 10 860,00 10 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 860,00 10 860,00 0,00 0,00 0,00
9 6639 Dotacja celowa dla samorządu Województwa Mazowieckiego - rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa 2010-2012 25 410,00 10 860,00 10 860,00         10 860,00 10 860,00      
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000 000,00 880 000,00 0,00 0,00 880 000,00 0,00 0,00 880 000,00 0,00 0,00 880 000,00 0,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 280 000,00 280 000,00 0,00 0,00 280 000,00 0,00 0,00 280 000,00 0,00 0,00 280 000,00 0,00
10     6060 Bojowy samochód pożarniczy - OSP Izabelin 280 000,00 280 000,00     280 000,00     280 000,00     280 000,00  
75495 Pozostała działalność 720 000,00 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00 0,00
11 6050 Monitoring gminny 2009-2010 720 000,00 600 000,00   600 000,00   600 000,00     600 000,00  
801 Oświata i wychowanie 23 070 000,00 15 520 000,00 2 520 000,00 3 500 000,00 2 000 000,00 7 500 000,00 108 151,00 15 628 151,00 2 628 151,00 3 500 000,00 2 000 000,00 7 500 000,00
80101 Szkoły podstawowe 20 420 000,00 13 420 000,00 2 020 000,00 3 500 000,00 400 000,00 7 500 000,00 108 151,00 13 528 151,00 2 128 151,00 3 500 000,00 400 000,00 7 500 000,00
12   6059 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Hornówku ul. Wojska Polskiego 2008 - 2011 20 000 000,00 5 500 000,00 2 000 000,00 3 500 000,00     108 151,00 5 608 151,00 2 108 151,00 3 500 000,00    
  6058 7 500 000,00 0,00     7 500 000,00   7 500 000,00       7 500 000,00
13   6050 Modernizacja boiska szkolnego przy Zespole Szkół ul. 3 Maja 400 000,00 400 000,00     400 000,00     400 000,00     400 000,00  
14   6060 Sprzęt komputerowy, instalacja oddymiająca 20 000,00 20 000,00 20 000,00         20 000,00 20 000,00      
80104 Przedszkola 2 650 000,00 2 100 000,00 500 000,00 0,00 1 600 000,00 0,00 0,00 2 100 000,00 500 000,00 0,00 1 600 000,00 0,00
15   6050 Rozbudowa Przedszkola w Laskach 2009-2010 2 400 000,00 2 000 000,00 500 000,00   1 500 000,00     2 000 000,00 500 000,00   1 500 000,00  
16 6050 Plac zabaw w Przedszkolu w Izabelinie 2009-2010 250 000,00 100 000,00     100 000,00     100 000,00     100 000,00  
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 30 850 000,00 10 450 000,00 250 000,00 2 900 000,00 200 000,00 7 100 000,00 0,00 10 450 000,00 250 000,00 2 900 000,00 200 000,00 7 100 000,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 30 000 000,00 10 000 000,00 0,00 2 900 000,00 0,00 7 100 000,00 0,00 10 000 000,00 0,00 2 900 000,00 0,00 7 100 000,00
17   6059 Ochrona Kampinoskiego Parku Narodowego poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków "Mokre Łąki" w Truskawiu wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Izabelin 2008-2012 - Etap III 30 000 000,00 2 900 000,00 0,00 2 900 000,00       2 900 000,00   2 900 000,00    
6058 7 100 000,00 0,00     7 100 000,00   7 100 000,00       7 100 000,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00
18   6050 Plac zabaw w Mościskach 50 000,00 50 000,00     50 000,00     50 000,00     50 000,00  
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 800 000,00 400 000,00 250 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 400 000,00 250 000,00 0,00 150 000,00 0,00
19   6050 Modernizacja punktów oświetlenia ulicznego w gminie Izabelin 2009-2010 800 000,00 400 000,00 250 000,00   150 000,00     400 000,00 250 000,00   150 000,00  
Lp. Dział Rozdz § Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2010 dochody własne jst kredyty
i pożyczki
obligacje śr. pochodz.
z innychźródeł
Zmiany rok budżetowy 2010 dochody własne jst kredyty
i pożyczki
obligacje śr. pochodz.
z innychźródeł
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00
92113 Centra kultury i sztuki 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00
20 6220 Dotacja celowa dla Centrum Kultury na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 50 000,00 50 000,00 50 000,00     50 000,00 50 000,00      
926 Kultura fizyczna i sport 1 882 000,00 265 000,00 165 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 265 000,00 165 000,00 0,00 100 000,00 0,00
92601 Obiekty sportowe 1 782 000,00 165 000,00 165 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165 000,00 165 000,00 0,00 0,00 0,00
21     6050 Rozbudowa boiska sportowego w Laskach 2009-2010 1 782 000,00 165 000,00 165 000,00 0,00 0,00 0,00   165 000,00 165 000,00      
92695 Pozostała działalność 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00
22   6050 Budowa toru do jazdy na rolkach 100 000,00 100 000,00   100 000,00   100 000,00     100 000,00  
RAZEM 62 637 830,00 30 715 977,00 4 735 977,00 6 400 000,00 4 980 000,00 14 600 000,00 108 151,00 30 824 128,00 4 844 128,00 6 400 000,00 4 980 000,00 14 600 000,00
Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXXVI/318/10
Rady Gminy Izabelin
z dnia 16 marca 2010 r.
LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010-2012
w złotych
Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego
i okres realizacji
(w latach)
Łączne koszty finansowe Planowane wydatki Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
rok2010 (7+8+9+10) z tego źródła finansowania rok 2011 (12+13) z tego źródła finansowania rok 2012 (15+16) z tego źródła finansowania
dochody własne jst kredyty
i pożyczki
obligacje środki pochodzące z innych źródeł dochody własne jst środki pochodzące z innych źródeł dochody własne jst środki pochodzące z innych źródeł
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 600 60016 Przebudowa ciągów komunikacyjnych w rejonie Zakładu dla Ociemniałych w Laskach - ul. Wieczorka, ul. Brzozowa2008-2011 1 524 000 220 000 220 000 0 0 0 1 284 000 1 284 000 0 0 0 0 JST
2 600 60016 Przebudowa układu drogowego w rejonie Centrum Edukacji i Dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego w Izabelinie - ul. Chodkiewicza2008-2010 1 510 000 755 000 455 000 0 300 000 0 755 000 755 000 0 0 0 0 JST
3 600 60016 Przebudowa układu drogowego w rejonie Centrum Edukacji i Dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego w Izabelinie - ul. Tetmajera2008-2011 1 358 000 1 200 000 200 000 0 1 000 000 0 138 000 138 000 0 0 0 0 JST
4 750 75095 Dotacja celowa dla samorządu Województwa Mazowieckiego - rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa2010-2012 25 410 10 860 10 860 0 0 0 8 730 8 730   5 820 5 820 0 JST
5 801 80101 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Hornówku, ul. Wojska Polskiego 2008-2011 20 000 000 13 108 151 2 108 151 3 500 000 0 7 500 000 3 300 000 800 000 2 500 000 0 0 0 JST
6 900 90001 Ochrona Kampinoskiego Parku Narodowego poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków "Mokre Łąki" w Truskawiu wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Izabelin: 2008-2012 - Etap III 30 000 000 10 000 000 0 2 900 000 0 7 100 000 13 850 000 3 713 000 10 137 000 6 000 000 6 000 000 0 JST
RAZEM 54 417 410 25 294 011 2 994 011 6 400 000 1 300 000 14 600 000 19 335 730 6 698 730 12 637 000 6 005 820 6 005 820 0 x
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-07-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe