Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 130 poz. 2974

Uchwała nr XXXVI/321/10 Rady Gminy Izabelin

z dnia 16 marca 2010r.

w sprawie zasad udzielania pomocy i zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej przyznane w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do dożywiania

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.1, w związku z art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 48 ust. 4 i 5, art.96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2009r Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), art. 5 ust.2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz.U. Nr 267 poz.2259 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1Brak treści
1. Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana w formie posiłków, świadczenia pieniężnego na zakup żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci artykułów żywnościowych (np. paczki żywnościowe, świąteczne).
2. Pomoc w postaci posiłku, ze szczególnym uwzględnieniem posiłku gorącego może być przyznana:
- osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić,
- dzieciom i młodzieży w okresie nauki w formie zakupu posiłków w szkole.
§ 2Pomoc w formie zasiłku celowego na zakup żywności może być przyznana, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
§ 3 1. Pomoc w formie zakupu posiłków dla dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkole może być przyznana bezpłatnie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 250% kryterium określonego w ustawie o pomocy społecznej.
2. Pomoc w formie zakupu posiłków dla pozostałych osób może być przyznana bezpłatnie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie nie przekracza 200% kryterium określonego w ustawie o pomocy społecznej.
§ 4Brak treści
1. Jeśli dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z bezpłatnych posiłków, udzielenie pomocy w formie posiłku może odbywać się na zasadzie zwrotu przez rodzinę części lub całości poniesionych wydatków.
2. Zwrot poniesionych wydatków następuje do dnia 10 każdego następnego miesiąca po udzieleniu pomocy w formie zakupu posiłków na konto Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie
3. Wydatki podlegają zwrotowi według zasad określonych w poniższej tabelce:
Dochód na osobę w rodzinie w stosunku do obowiązującego kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej (art.8 ust.1) w % Wysokość odpłatności liczona w % od kosztu świadczenia dla:
Dzieci w okresie nauki w szkole Pozostałych osób
do 200% nieodpłatnie nieodpłatnie
Powyżej 200% do 250% nieodpłatnie 50%
Powyżej 250% 50% 100%
§ 5W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na podstawie art. 104 ust.4 ustawy o pomocy społecznej, kierownik GOPS na wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej, może odstąpić od żądania zwrotu wydatków poniesionych na pomoc udzieloną w formie posiłku.
§ 6Przyznanie pomocy w formie posiłku następuje na wniosek osoby zainteresowanej, rodziców dziecka, opiekunów prawnych, rodziców zastępczych, pedagoga szkolnego, kuratora, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej, przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.
§ 7Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Izabelin.
§ 8Traci moc uchwała Rady Gminy Izabelin Nr XXXV/309/10 z dnia 10 lutego 2010r. w sprawie zasad udzielania pomocy i zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej przyznane w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do dożywiania.
§ 9Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-07-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe