Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 133 poz. 3067

Uchwała nr XXXI/137/2010 Rady Gminy Miastków Kościelny

z dnia 26 lutego 2010r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz sposobu ich pobierania

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr. 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 17 ust. 1 pkt.11, art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej( tekst jednolity z 2008 roku Dz.U.Nr 115, poz. 728 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1Przyznanie świadczenia z pomocy społecznej w postaci usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób a jest jej pozbawiona. Świadczenie to może być przyznane również osobie która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.
§ 2Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych oraz opiekę higieniczną, zalecona przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
§ 3Przyznanie specjalistycznych usług opiekuńczych będących usługami dostosowanymi do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności świadczonych przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym, musi być poprzedzone opinią lekarza specjalisty określonego schorzenia, wyrażającego konieczność przyznania tego typu usługi opiekuńcze.
§ 4Koszt usług za godzinę ustala się na poziomie 1,5 % najniższej emerytury brutto ogłaszanej w formie komunikatu Prezesa ZUS w Monitorze Polskim oraz 3,5 % najniższej emerytury brutto za godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ustala się w zależności od posiadanego dochodu na osobę w rodzinie.

Zasady odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Dochód na osobę w rodzinie lub dochód osoby samotnie gospodarującej ustalony % wg kryterium dochodowego Wysokośćodpłatności w % osoby samotnej Wysokość odpłatności w % osoby zamieszkałej z rodziną
powyżej 100 % do 150 % 5 % 10 %
powyżej 150 % do 200 % 10 % 15 %
powyżej 200 % do 250 % 15 % 20 %
powyżej 250 % do 300 % 20 % 30 %
powyżej 300 % do 350 % 30 % 40 %
powyżej 350 % do 400 % 50 % 50 %
powyżej 400 % 100 % 100 %
§ 5Wskaźniki odpłatności w procentach ustalone są od ceny usługi opiekuńczej za 1 godzinę oraz specjalistycznej usługi opiekuńczej za 1 godzinę.
§ 6Kwoty określające dochód na osobę są waloryzowane na zasadach i w trybie określonym w art. 9 ust.1 ustawy o pomocy społecznej .
§ 7Osoby których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej są zwolnione z opłat za usługi opiekuńcze.
§ 8Kierownik GOPS na wniosek pracownika socjalnego w wyjątkowych trudnych sytuacjach może zwolnić osobę z części lub całości opłat za usługi opiekuńcze w oparciu o przeprowadzony wywiad środowiskowy.
§ 9Opłata za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze wyliczona przez GOPS, świadczeniobiorca wpłaca w BS w Miastkowie Kościelnym na konto GOPS w Miastkowie Kościelnym w terminie do 15 dnia każdego miesiąca po wykonaniu usługi.
§ 10Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XX/98/2004 Rady Gminy w Miastkowie Kościelnym z dnia 21 grudnia 2004 roku.
§ 11Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miastków Kościelny i Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej .
§ 12Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-07-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe